85vyrocie.cvtisr.sk

SECID

Program: Horizont 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide Conference

Koordinátor: Centrum vedecko-technických informácií SR

Trvanie projektu: júl 2016 – marec 2017 (9 mesiacov)

Celková výška grantu CVTI SR v projekte: 100 000,00 EUR

Medzinárodná konferencia ´Spreading excellence and crossing the innovation divide´ sa uskutoční 23.novembra 2016 v Bruseli s očakávanou účasťou 200 účastníkov.

Cieľom konferencie je vytvoriť pre stakeholderov priestor na diskusiu o  úlohe excelencie v európskom výskume a inováciách a o možnostiach, ktoré ponúka Horizont 2020, EŠIF či iné národné a medzinárodné programy na preklenutie inovačných rozdielov naprieč krajinami, regiónmi, výskumnými inštitúciami, univerzitami či súkromnými podnikmi. Podujatie bude tiež slúžiť ako fórum na zhodnotenie výsledkov výziev Teaming, Twinning a ERA chair s cieľom poukázať na ich dosiahnuté úspechy a hlavné dôvody inovačných rozdielov. V neposlednom rade je jeho cieľom výmena poznatkov a budovanie a vytváranie budúcich partnerstiev. 

Významným výstupom konferencie bude záverečný dokument, ktorého cieľom je vypracovať odporúčania a návrhy ako zvýšiť inovačný potenciál a excelentnosť vo vede a výskume štátov s nízkou inovačnou výkonnosťou.  Záverečný dokument a výstupy z konferencie môžu následne slúžiť ako podklad pri tvorbe politík na národnej úrovni a ako podporný materiál pri predbežnom hodnotení Horizontu 2020.

Podujatie má za cieľ prilákať európskych a národných stakeholderov, a to najmä univerzity, výskumné organizácie, malé a stredné podniky, výskumníkov a európske, národné a regionálne autority a politických predstaviteľov.

Kontakt: secid2016(at)cvtisr.sk

http://secid2016.cvtisr.sk/

Posledný update stránky: 2021-09-24 11:54
×