EODOPEN

"Sprístupňujeme knihy občanom"

Program: Kreatívna Európa

Celý názov projektu: eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens

Koordinátor: Univerzitná a krajinská knižnica Tirolska v Innsbrucku, Rakúsko.

Konzorcium pozostáva z 15 partnerov.

Trvanie projektu: november 2019 – október 2023

Celkový rozpočet projektu : 3 961 774 €

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 258 182 €


EODOPEN: Projekt európskych knižníc sprístupňuje knihy občanom 


11 krajín l 15 partnerských inštitúcií l Digitalizácia l 15 tisíc kníh 20 a 21. storočia


Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je jedným z 15 projektových partnerov nového Európskeho projektu EODOPEN v ktorom participuje 11 európskych krajín. Dňa 19. novembra 2019 sa uskutočnilo na Univerzite Mikuláša Koperníka v Toruni úvodné stretnutie riešiteľov projektu EODOPEN. Zámerom štvorročného projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa je digitalizácia 15 000 kníh z 20. a 21. storočia. Digitalizácia bude prebiehať na základe požiadaviek a potrieb vybraných cieľových skupín.

EODOPEN sa priamo dotkne viac ako 1 milióna ľudí v Európe“ spresnila Silvia Gstrein, koordinátorka projektu a vedúca Oddelenia digitálnych služieb Univerzitnej a krajinskej knižnice Tirolska v Innsbrucku. „Pre náš vyše štyridsaťčlenný tím z jedenástich krajín  sú tieto štyri roky výzvou. Motivuje nás cieľ voľne sprístupniť 15 000 digitalizovaných diel“.

Ambíciou EODOPEN je spolupráca s lokálnymi komunitami používateľov a občanmi, ktorí sa budú aktívne podieľať na výbere materiálov na digitalizáciu. Jedným z našich cieľov je sprístupniť digitalizované knihy v rôznych formátoch s dôrazom na zabezpečenie bezproblémového prístupu pre používateľov mobilných zariadení a zrakovo znevýhodnených. Druhým cieľom je podieľať sa na vzdelávaní odborných kapacít knižníc a pamäťových a fondových inštitúcií a to prostredníctvom školení ohľadom vysporiadania sa s autorskými právami dokumentov.

V priebehu projektu  sa plánujú podujatia zamerané na zapojenie jednotlivých cieľových skupín do výberu dokumentov na digitalizáciu. Medzi oslovenými cieľovými skupinami budú študenti, vedeckí pracovníci, pedagógovia ale aj široká verejnosť.

Digitalizované knihy budú sprístupnené širokej európskej verejnosti prostredníctvom digitálnych knižníc jednotlivých projektových partnerov, ale i spoločného portálu, ktorý bude vytvorený počas realizácie projektu. Všetky digitalizované knihy budú po skončení projektu voľne prístupné naprieč všetkými krajinami Európskej únie.

EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) je štvorročný projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Cieľom projektu je priame zapojenie občanov do procesu výberu kníh na digitalizáciu a to na národnej, regionálnej a komunitnej úrovni. Na digitalizáciu sa budú vyberať dokumenty z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny Euro.

Viac informácií o projekte nájdete na:  http://eodopen.eu/

Kontakt: tomas.fiala@cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2021-06-23 15:42