Výpožičné služby

Vstup do online katalógu Prevádzková doba Registrácia používateľov Cenník

 


 Výpožičné služby
CVTI SR poskytuje svojim používateľom
absenčné
, prezenčné a medziknižničné výpožičné služby.

Podmienkou využívania výpožičných služieb je registrácia používateľa a vydanie platného knižničného pasu CVTI SR.
 
Absenčne - mimo budovu - sa požičiavajú iba knihy

viac ...

Podmienkou pre uskutočnenie absenčnej výpožičky je platný knižničný pas (alebo platná registrácia) a neblokované služby. Používateľ, ktorý nevrátil dokument vo výpožičnej lehote, alebo má neuhradené poplatky, má dočasne pozastavenú možnosť využívať služby CVTI SR.

Vypožičaniu konkrétneho dokumentu predchádza jeho objednanie. Na objednávanie/rezervovanie dokumentov služi online katalóg kníh (OPAC)

Absenčne (mimo budovu) sa dokumenty požičiavajú v požičovni CVTI SR. Používateľ má objednané dokumenty pripravené podľa zverejnených prevádzkových podmienok - termínov dodania dokumentov.

Výpožičná lehota je 30 dní.
Používateľ si ju môže trikrát po 30 dní predĺžiť sám vo svojom konte v OPAC-u, ak na požičaný dokument nie je zaznamenaná rezervácia. (Pozor: systém nastavuje pri predlžovaní 30-dňovú výpožičnú lehotu začínajúcu dňom realizácie predĺženia, nie začínajúcu dňom uplynutia pôvodnej výpožičnej lehoty!)
V odôvodnených prípadoch je možné požiadať o mimoriadne predĺženie výpožičnej lehoty pred jej uplynutím osobne, telefonicky (02/ 69 253 152, 69 253 153) alebo elektronickou poštou

Za prekročenie výpožičnej lehoty vymáha CVTI SR za každý vypožičaný dokument poplatky podľa Cenníka poskytovaných služieb a prác CVTI SR.

absenčné výpožičky kníh:
požičovňa, Lamačská cesta 8/A, prízemie

             pondelok:    11.00 - 19.00 h
utorok - piatok:      8.00 - 19.00 h
                   sobota:      9.00 - 15.00 h

tel.: 02/ 69 253 152, 69 253 153
e-mail: vypozicky@cvtisr.sk

Časopisy a noviny, technické normy, firemná literatúra, patentové dokumenty a publikácie z fondov študovní a depozitných knižníc sa požičiavajú iba prezenčne v študovniach

viac ...

V študovniach sa prezenčne sprístupňujú najmä:

Popri prezenčných výpožičných službách poskytujú pracovníci študovní poradenské, konzultačné a reprografické služby .

Ak CVTI SR nemá žiadanú publikáciu vo svojom fonde, môže registrovaný používateľ požiadať o sprostredkovanie výpožičky z iných knižníc v SR (MVS) alebo v zahraničí (MMVS) - prostredníctvom medziknižničných služieb.

Posledný update stránky: 2019-09-04 13:07