Výpožičné služby

Vstup do online katalógu Prevádzková doba Registrácia používateľov Cenník

 


 Výpožičné služby
CVTI SR poskytuje svojim používateľom
absenčné
, prezenčné a medziknižničné výpožičné služby.

Podmienkou využívania výpožičných služieb je registrácia používateľa a vydanie platného knižničného pasu CVTI SR.
 
Absenčne - mimo budovu - sa požičiavajú iba knihy

viac ...

Podmienkou pre uskutočnenie absenčnej výpožičky je platný knižničný pas (alebo platná registrácia) a neblokované služby. Používateľ, ktorý nevrátil dokument vo výpožičnej lehote, alebo má neuhradené poplatky, má dočasne pozastavenú možnosť využívať služby CVTI SR.

Vypožičaniu konkrétneho dokumentu predchádza jeho objednanie. Na objednávanie/rezervovanie dokumentov služi online katalóg kníh (OPAC)

Absenčne (mimo budovu) sa dokumenty požičiavajú v požičovni CVTI SR. Používateľ má objednané dokumenty pripravené podľa zverejnených prevádzkových podmienok - termínov dodania dokumentov.

Výpožičná lehota je 30 dní.
Používateľ si ju môže trikrát po 30 dní predĺžiť sám vo svojom konte v OPAC-u, ak na požičaný dokument nie je zaznamenaná rezervácia. (Pozor: systém nastavuje pri predlžovaní 30-dňovú výpožičnú lehotu začínajúcu dňom uplynutia pôvodnej výpožičnej lehoty!)
V odôvodnených prípadoch je možné požiadať o mimoriadne predĺženie výpožičnej lehoty pred jej uplynutím osobne, e-mailom (kniznica.nvk(at)cvtisr.sk), telefonicky (02/222 001 34)

Za prekročenie výpožičnej lehoty vymáha CVTI SR za každý vypožičaný dokument poplatky podľa Cenníka poskytovaných služieb a prác CVTI SR.

absenčné výpožičky kníh:
požičovňa, Lamačská cesta 8A, 1. poschodie

            pondelok:   08.00 - 18.00 h
  utorok - piatok:     08.00 - 16.00 h

Helpdesk (8.30 - 16.00 h)
tel.: 02/222 001 34
e-mail: kniznica.nvk(at)cvtisr.sk

Časopisy a noviny, technické normy, firemná literatúra, patentové dokumenty a publikácie z fondov študovní a depozitných knižníc sa požičiavajú iba prezenčne v študovniach.

Ak máte záujem o štúdium dokumentov z fondov špeciálnej literatúry (normy, patenty, Depozitné knižnice OECD, WIPO a EDC), kontaktujte nás e-mailom na patlib(at)cvtisr.sk alebo telefonicky 02/69 253 240. Dokumenty Vám budú po dohode sprístupnené na štúdium vo všeobecnej študovni na 1. poschodí CVTI SR.

Ak CVTI SR nemá žiadanú publikáciu vo svojom fonde, môže registrovaný používateľ požiadať o sprostredkovanie výpožičky z iných knižníc v SR (MVS) alebo v zahraničí (MMVS) - prostredníctvom medziknižničných služieb.

Posledný update stránky: 2024-01-29 14:34