Internetové pracoviská

Prevádzková doba Registrácia používateľov


   

slúžia na zabezpečenie prístupu používateľov CVTI SR do: Internetové pracoviská

 • internetu  
   

Internetové pracoviská sú umiestnené vo všeobecnej študovni a dostupné v prevádzkovej dobe študovne.
  

Podmienky využívania internetových pracovísk:
 • Internetové pracoviská môžu využívavať iba registrovaní používatelia CVTI SR, ktorí sa preukážu platným knižničným pasom.
 • Predpokladajú sa základné znalosti práce s počítačom, internetom a databázami.
 • Používatelia majú plnú zodpovednosť za zásahy do konfigurácie počítača, ktoré by mohli mať vplyv na prevádzku počítača a sú plne zodpovední za škody vzniknuté neodbornou manipuláciou.
 • Využívanie licencovaných e-zdrojov je viazané na podmienky definované v príslušných licenčných zmluvách. Používateľ sa zaväzuje, že bude tieto podmienky dodržiavať.  Ide hlavne o dodržiavanie nasledovných zásad:
  • získané dáta je povolené využívať výhradne pre výučbové, študijné alebo vedecké účely a pre osobnú potrebu používateľa;
  • nie je dovolené systematicky sťahovať celé e-zdroje, alebo ich podstatné časti a najmä kopírovať celé čísla e-periodík;
  • získané informácie nie je dovolené využívať na komerčné účely alebo ich ďalej rozmnožovať, kopírovať, distribuovať alebo iným spôsobom reprodukovať a ani sprístupňovať tretím osobám.
 • Nie je povolené:
  • prezeranie stránok, ktoré propagujú násilie, rasovú neznášanlivosť, pornografiu, pedofíliu, fašizmus,
  • hlučné správanie sa a vyrušovanie ostatných používateľov,
  • nerešpektovanie pokynov konzultačnej služby.
Posledný update stránky: 2024-01-29 15:04