Knižničný a výpožičný poriadok CVTI SR

Obsah

Časť 1.
          1.1 Základné ustanovenia
1.2 Používatelia CVTI SR
1.3 Výpožičný poriadok
      1.3.1 Požičiavanie dokumentov
      1.3.2 Výpožičné lehoty
 Časť 2.   Práva a povinnosti používateľov
       2.1 Všeobecné ustanovenia
2.2 Pravidlá využívania výpočtovej techniky CVTI SR
2.3 Online prístup do licencovaných informačných zdrojov a služieb
Časť 3.    Poriadok študovní
       3.1 Všeobecné ustanovenia
3.2 Podmienky využívania internetu (VIP)
Časť 4.    Postihy za nedodržanie záväzných ustanovení
4.1 Poplatky za oneskorené vrátenie
4.2 Náhrady za stratené, poškodené alebo zničené dokumenty
Časť 5.    Služby za úhradu
Časť 6.    Záverečné ustanovenia

Príloha č. 1 Ochrana osobných údajov používateľov knižnično-informačných služieb CVTI SR

Príloha č. 3 Pravidlá požičiavania prenosných čítacích zariadení elektronických kníh

 

Knižničný poriadok Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

(ďalej CVTI SR) sa vydáva v súlade so Štatútom Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky z 25. 1. 2002 a na základe § 16 ods. 10 Zákona o knižniciach č. 126/2015 Z. z.

Poslanie a činnosť CVTI SR

CVTI SR je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou Slovenskej republiky, zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied.

V rozsahu svojej pôsobnosti buduje knižničné a informačné fondy a sprístupňuje ich prostredníctvom výpožičných, reprografických, elektronických, rešeršných, informačných a publikačných služieb.

Na základe osobitných poverení plní funkciu Depozitnej knižnice OECD, Depozitnej knižnice Európskej únie, Strediska patentových informácií (PATLIB) a Depozitnej knižnice EBOR.

 

Časť 1.
1.1
Základné ustanovenia

1.1.1
CVTI SR poskytuje služby individuálnym a kolektívnym používateľom. Niektoré služby poskytuje za úhradu (pozri prílohu č. 2 Cenník poskytovaných služieb a poplatkov CVTI SR).

1.1.2
Právo využívať služby CVTI SR má každý záujemca nad 15 rokov veku a právnická osoba, ktorá má pridelené IČO.

1.1.3
Cudzí štátni príslušníci a používatelia bez trvalého pobytu v SR majú obmedzené právo na využívanie absenčných výpožičných služieb.

1.1.4
CVTI SR sprístupňuje svojim používateľom knihy, periodiká, firemné dokumenty, patentové dokumenty, normy a pod. (ďalej publikácie alebo dokumenty) v tlačenej alebo elektronickej podobe.

1.1.5
Podmienkou využívania výpožičných služieb CVTI SR je registrácia používateľa na základe vyplnenia a podpísania “Prihlášky používateľa CVTI SR”.

1.2
Používatelia CVTI SR

1.2.1
Registrovaným používateľom CVTI SR sa stáva fyzická alebo právnická osoba vyplnením “Prihlášky používateľa CVTI SR” a vydaním “Knižničného pasu CVTI SR” (ďalej knižničný pas). Knižničný pas  oprávňuje jeho majiteľa na využívanie knižno-informačných služieb a slúži ako doklad vo vzájomných vzťahoch používateľa a CVTI SR.

1.2.1 a
CVTI SR umožňuje fyzickým osobám, ktoré majú záujem iba o vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom CVTI SR (ďalej e-zdroje CVTI SR) registráciu na diaľku. Záujemca vyplní a doručí „Prihlášku pre vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR“ a  zaplatí stanovený registračný poplatok. Po splnení uvedeného CVTI SR oznámi záujemcovi prístupové práva na využívanie e-zdrojov CVTI SR.

1.2.2
Knižničný pas sa vystavuje na základe:

 • vyplnenia a podpísania “Prihlášky používateľa CVTI SR”,
 • predloženia platného občianskeho preukazu alebo iného preukazu totožnosti, v ktorom sú hodnoverné údaje o trvalom alebo prechodnom pobyte na území SR,
 • zaplatenia stanoveného registračného poplatku (pozri Cenník poskytovaných služieb a poplatkov CVTI SR),
 • právnická osoba predloží vyplnenú a podpísanú prihlášku s menom zamestnanca povereného využívať služby CVTI SR a doklad o pridelení IČO. Zamestnanec organizácie sa preukáže platným občianskym preukazom.

1.2.3

CVTI SR je v zmysle § 18 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len "zákon č. 126/2015 Z. z.") oprávnené na účel poskytovania knižnično-informačných služieb spracovávať osobné údaje aktívnych používateľov. Spolu s prihláškou používateľ dáva súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov na účel vedenia presnej evidencie o všetkých transakciách realizovaných vo vzťahu k používateľovi. Záznam o používateľovi vedie CVTI SR v databáze používateľov odvtedy, keď podpíše prihlášku používateľa, dovtedy, kým si nevyrovná záväzky voči CVTI SR (ďalej len "skončenie platnosti registrácie") a následne ďalších 365 dní. S osobnými údajmi sa nakladá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti obsahuje príloha č. 1 (“Ochrana osobných údajov používateľov CVTI SR”).

1.2.4
Platnosť knižničného pasu je 365 dní odo dňa registrácie alebo obnovenia platnosti. Po uplynutí stanovenej lehoty treba platnosť knižničného pasu obnoviť. Po uplynutí doby platnosti knižničného pasu stráca používateľ právo využívať služby CVTI SR. Knižničný pas je neprenosný a používateľ zodpovedá za dôsledky jeho zneužitia. 
 
znenie bodu platné od 1. 9. 2010:

Platnosť knižničného pasu je 365 dní odo dňa registrácie alebo obnovenia platnosti. Po uplynutí tejto lehoty treba platnosť knižničného pasu znovu obnoviť, inak používateľ stráca právo využívať služby CVTI SR. Knižničný pas je neprenosný a používateľ zodpovedá za dôsledky jeho zneužitia.

Platnosť knižničného pasu sa predlžuje pri osobnej návšteve používateľa a po predložení dokladu totožnosti na overenie údajov. Ak používateľovi v čase uplynutia platnosti knižničného pasu bránia v osobnej návšteve CVTI SR vážne prekážky (napr. vzdialené bydlisko či pracovisko, pobyt mimo SR), používateľ môže o predĺženie platnosti knižničného pasu požiadať zaslaním „Žiadosti o predĺženie platnosti knižničného pasu“ (e-formulár) a zaplatením stanoveného registračného poplatku na účet CVTI SR. Osobné údaje používateľa sa overia pri jeho prvej osobnej návšteve v CVTI SR.

1.2.4 a
Platnosť registrácie pre vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR je 365 dní odo dňa registrácie alebo obnovenia platnosti. Podmienkou registrácie (obnovenia registrácie) je zaplatenie stanoveného registračného poplatku (pozri Cenník poskytovaných služieb a poplatkov CVTI SR). Registrácia pre vzdialený prístup je osobná a neprenosná a neumožňuje používateľovi využívať výpožičné služby CVTI SR.

1.2.5
Stratu knižničného pasu je používateľ povinný ihneď ohlásiť pracovisku absenčných výpožičných služieb, ktoré zablokuje stratený knižničný pas v evidencii používateľov CVTI SR. Za dokumenty vypožičané do toho času na tento knižničný pas zodpovedá používateľ až do ich vrátenia do CVTI SR.

1.2.6
Za vystavenie náhradného knižničného pasu používateľ zaplatí stanovený poplatok (pozri Cenník poskytovaných služieb a poplatkov CVTI SR).

1.2.7
Používateľ je povinný do 15 dní oznámiť zmenu svojho priezviska alebo trvalého bydliska. Ak tak neurobí a CVTI SR musí tieto kontaktné údaje zisťovať na vlastné náklady, zaplatí používateľ príslušný poplatok (pozri Cenník poskytovaných služieb a poplatkov CVTI SR).

1.2.8
Právnická osoba je povinná oznámiť CVTI SR zmenu svojho názvu, zmenu mena a priezviska zamestnanca povereného využívaním služieb CVTI SR, ako aj ďalšie súvisiace zmeny. Poverený zamestnanec je povinný ohlásiť knižnici zmenu svojho priezviska a bydliska. Za neoznámenie uvedených zmien zodpovedá právnická osoba, ktorá poverila zamestnanca využívaním služieb CVTI SR.

1.3
Výpožičný poriadok 

1.3.1
Požičiavanie dokumentov

1.3.1.1
Používateľom sa požičiavajú dokumenty iba po predložení platného knižničného pasu. Na požiadanie zamestnanca CVTI SR je používateľ povinný predložiť aj občiansky preukaz alebo iný preukaz totožnosti s fotografiou.

1.3.1.2
Výpožičky sa uskutočňujú v súlade s poslaním a odborným zameraním CVTI SR a s požiadavkami zabezpečovania ochrany knižničných fondov. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy) a prezenčne (v študovniach).

1.3.1.3
Mimo budovy sa zásadne nepožičiavajú:

 • dokumenty z fondov študovní,
 • technické normy,
 • firemná literatúra,
 • patentové dokumenty,
 • časopisy a noviny.

1.3.1.4
CVTI SR môže obmedziť absenčné sprístupňovanie aj ďalších dokumentov, ak to vyžaduje ich ochrana alebo iný vážny dôvod.

1.3.1.5
Mimo budovy (absenčne) sa dokumenty požičiavajú iba na výpožičných miestach – na pracovisku absenčných výpožičných služieb a pracovisku medziknižničných služieb.

1.3.1.6
Používateľ dokumenty vyhľadáva v online katalógu osobne v priestoroch CVTI SR alebo na internete (http://katalog.cvtisr.sk/opac). Po prihlásení do aplikácie možno požadované dokumenty, ktoré sa požičiavajú absenčne, objednať alebo rezervovať.

1.3.1.6.1
Po prihlásení do aplikácie môže používateľ v záložke “Karta používateľa” prezerať informácie osvojich  výpožičkách, objednávkach, rezerváciách, poplatkoch a osobných údajoch uchovávaných v záujme poskytovania služieb.

1.3.1.7
CVTI SR pripraví používateľovi na vypožičanie objednaný dokument podľa prevádzkových podmienok, ktoré sú zverejnené na viditeľnom mieste. Informácie o pripravenosti online objednaných dokumentov na vypožičanie možno po prihlásení do aplikácie zistiť v záložke “Karta používateľa”.

1.3.1.8
Individuálny používateľ je povinný prevziať si objednaný dokument osobne a prevzatie dokumentu potvrdiť podpisom na výpožičnom lístku. Pred prevzatím výpožičky je používateľ povinný prezrieť si požičiavané dokumenty a zistené zjavné chyby ihneď ohlásiť zamestnancovi požičovne, ktorý ich zaznamená na potvrdenku o výpožičke. Ak používateľ neohlási chyby, zodpovedá za všetky chyby zistené na dokumente pri jeho vrátení a je povinný uhradiť náklady spojené s uvedením dokumentu do pôvodného stavu (pozri Cenník poskytovaných služieb a poplatkov CVTI SR).

1.3.1.9
Vypožičaný dokument môže používateľ vrátiť poštou iba výnimočne, a to ako poistenú zásielku. Za poškodenie alebo stratu takto odovzdávaného dokumentu nesie plnú zodpovednosť používateľ a znáša náklady s tým spojené (pozri Cenník poskytovaných služieb a poplatkov CVTI SR).

1.3.1.10
Kolektívnym používateľom sa požičiavajú dokumenty prostredníctvom medziknižničných výpožičných služieb podľa predpisov platných pre tieto služby.

1.3.1.11
Vypožičané dokumenty si môže používateľ rezervovať spravidla prostredníctvom aplikácie online katalóg. CVTI SR oznámi používateľovi (zaslaním oznamu poštou alebo e-mailom), že rezervovaný dokument je pripravený na vypožičanie. Zaslanie oznamu poštou je za úhradu (pozri Cenník poskytovaných služieb a poplatkov CVTI SR).

1.3.1.12
CVTI SR má právo regulovať počet výpožičiek a rezervácií.

1.3.1.13
CVTI SR môže pri absenčných výpožičkách žiadať zloženie kaucie v hotovosti (peňažnú záruku) v Sk proti potvrdeniu o prevzatí finančnej hotovosti.

1.3.1.14
Pri vrátení vypožičaného dokumentu dostane používateľ potvrdenku o vrátení. Pri vrátení vypožičaného dokumentu, na ktorý bola zložená peňažná kaucia, sa používateľovi vráti kaucia v plnej výške po predložení potvrdenia o zložení kaucie.

1.3.1.15
Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý nie je vo fondoch CVTI SR a nemá ho žiadna iná knižnica v Bratislave, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice v SR. Požiadavky sa podávajú na príslušných tlačivách – Žiadanka MVS – osobne alebo poštou. CVTI SR sprostredkuje výpožičky originálu dokumentu alebo kópie.

1.3.1.16
Ak sa požadovaný dokument nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice v SR (používateľ si overí v súborných katalógoch evidencie zahraničných kníh a periodík), môže CVTI SR na žiadosť používateľa sprostredkovať vypožičanie dokumentu (prípadne obstaranie reprografickej kópie dokumentu) zo zahraničia medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou. Požiadavky používatelia podávajú na príslušných tlačivách – Žiadanka MMVS – osobne alebo poštou. Objednávanie dokumentov zo zahraničia sa riadi platnými predpismi pre oblasť MMVS. CVTI SR obstaráva dokumenty z oblasti techniky a aplikovaných prírodných a spoločenských vied s technikou súvisiacich. Za túto službu vyžaduje CVTI SR od používateľa úhradu (pozri Cenník poskytovaných služieb a poplatkov CVTI SR).

1.3.1.17
Používateľ, ktorý o výpožičky prostredníctvom medziknižničnej služby alebo medzinárodnej medziknižničnej služby požiadal, je povinný dodržiavať výpožičnú lehotu a všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou. Akékoľvek zmeny sú možné len po predchádzajúcom súhlase požičiavajúcej knižnice.

1.3.2
Výpožičné lehoty

1.3.2.1
Výpožičná lehota dokumentov pri absenčnom požičiavaní je 30 kalendárnych dní.

1.3.2.2
CVTI SR môže v odôvodnených prípadoch stanoviť kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.

1.3.2.3
Výpožičnú lehotu možno na požiadanie používateľa pred jej uplynutím najviac 3-krát predĺžiť, ak o výpožičku nežiada ďalší používateľ. Po uplynutí 3-krát predĺženej lehoty je používateľ povinný predložiť požičané dokumenty zamestnancom absenčných výpožičných služieb a prípadne požiadať o novú výpožičku, ktorá sa realizuje, ak na požadovaný dokument nie je rezervácia.

1.3.2.4
CVTI SR nie je povinné písomne upomínať používateľa o prekročení výpožičnej lehoty. Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty sú stanovené v Cenníku poskytovaných služieb a poplatkov CVTI SR


Časť 2.
Práva a povinnosti používateľov 

2.1
Všeobecné ustanovenia

2.1.1
Používateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok CVTI SR, rešpektovať pokyny zamestnancov CVTI SR a písomné pokyny umiestnené na viditeľných miestach v CVTI SR. Používatelia sú povinní zachovávať vo všetkých priestoroch primerané ticho, čistotu a poriadok. V používateľských priestoroch CVTI SR je ďalej zakázané fajčiť, používať mobilný telefón, konzumovať jedlo v študovniach, vchádzať s bicyklom a na kolieskových korčuliach, vodiť psov a pod.

2.1.2
Používatelia sú povinní preukázať sa v priestoroch CVTI SR knižničným pasom, prípadne občianskym preukazom alebo iným preukazom totožnosti s fotografiou, ak sú o to zamestnancami CVTI SR požiadaní.

2.1.3
Používateľ nesmie vypožičané dokumenty požičiavať ďalším osobám. Ručí za ne po celý čas, keď ich má vypožičané.

2.1.4
Stratu vypožičaných dokumentov je používateľ povinný bez zbytočných prieťahov ústne alebo písomne oznámiť príslušnému zamestnancovi CVTI SR a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle ustanovení v časti Náhrady za stratené, poškodené alebo zničené dokumenty.

2.1.5
Používateľ tiež zodpovedá za škody, ktoré spôsobil na ďalšom majetku CVTI SR podľa všeobecne záväzných predpisov.

2.1.6
Pri vyhotovovaní kópií dokumentov z fondov CVTI SR vlastným prístrojom je používateľ povinný rešpektovať autorskoprávnu ochranu dokumentov podľa platných predpisov. O povolenie na vyhotovenie kópie požiada používateľ službu na príslušných pracoviskách.

2.1.7
Fotografovanie a filmovanie priestorov CVTI SR je možné len s povolením riaditeľa CVTI SR.

2.1.8
Reklamácie a sťažnosti, ktoré súvisia s využívaním služieb CVTI SR, návrhy na doplňovanie knižničného fondu odbornými publikáciami a iné návrhy na zlepšenie služieb CVTI SR môže používateľ kedykoľvek oznámiť službukonajúcim zamestnancom CVTI SR, resp. príslušným vedúcim zamestnancom.

2.1.9
Ak používateľ uvedené ustanovenia porušuje, môže byť dočasne alebo aj trvale zbavený práva používať služby CVTI SR. To ho nezbavuje povinnosti nahradiť zapríčinenú škodu a zodpovedať za ňu podľa právnych predpisov. Právo navštevovať CVTI SR a používať jeho služby možno používateľovi odobrať aj z hygienických dôvodov. 


2.2
Pravidlá využívania výpočtovej techniky CVTI SR

2.2.1
Používateľ môže používať výpočtovú techniku výhradne v súvislosti so službami, ktoré CVTI SR poskytuje.

2.2.2
Spôsob práce používateľa je presne vymedzený vždy na príslušnom počítačovom pracovisku.

2.2.3
Používateľ nesmie používať v CVTI SR iné programové vybavenie než to, ktoré sa mu ponúka.

2.2.4
Používateľ nesmie kopírovať a distribuovať časti operačného systému siete CVTI SR a aplikácií a programov nainštalovaných v sieti CVTI SR.

2.2.5
Používateľ nesmie vedome narušovať prácu ostatných používateľov siete CVTI SR ani prevádzku a výkonnosť siete CVTI SR ako celku, napr. nadmerným preťažovaním zdrojov siete, ani používať sieť CVTI SR na prístup do iných počítačov, do iných sietí alebo na šírenie počítačových vírusov či rozposielanie “spamových správ”.

2.2.6
Používateľ nesmie zasahovať do konfigurácie počítača a siete CVTI SR a ani pripájať vlastné technické zariadenia (napr. notebooky) do siete CVTI SR.

2.2.7
Používateľ je plne zodpovedný za škody spôsobené neodbornou manipuláciou s prostriedkami výpočtovej techniky vrátane škôd spôsobených ním zanesenými počítačovými vírusmi.

2.2.8
Prevádzka siete CVTI SR môže byť obmedzená alebo prerušená kvôli nevyhnutnej pravidelnej technickej a softvérovej údržbe siete, prípadne z iných závažných dôvodov.

2.2.9
Používateľ môže kopírovať informácie získané z dokumentov z fondu CVTI SR sprístupnených v sieti CVTI SR alebo na internete na formátované diskety, prípadne na USB kľúče, a to výlučne prostredníctvom zariadení VT vyhradených na tento účel. Musí pritom dbať na ustanovenia bodu 2.10, Časť II. KP CVTI SR.

2.2.10
Získané informácie a údaje (v akejkoľvek forme, na akomkoľvek médiu) majú slúžiť výhradne na osobnú potrebu používateľa a na jeho študijné účely. Nie je povolené ich akýmkoľvek spôsobom ďalej rozširovať, rozmnožovať, kopírovať, požičiavať, distribuovať (ani v počítačovej sieti), predávať alebo inak využívať najmä na komerčné účely. Používateľ je povinný rešpektovať autorskoprávnu ochranu údajov. Informácie získané z licencovaných zdrojov podliehajú podmienkam uzatvorených licenčných zmlúv (KP CVTI SR, Časť III. bod 2.7) 

2.3
Online prístup do licencovaných informačných zdrojov a služieb

2.3.1
Registrovaný používateľ CVTI SR s platným knižničným pasom a bez blokovania služieb môže zo vzdialeného počítača vstupovať do licencovaných elektronických informačných zdrojov a služieb (EIZ–databázy, e-periodiká, e-knihy a pod.) prostredníctvom servera CVTI SR.

2.3.2
Prístup je možný iba po zadaní prístupového mena a hesla používateľa.

2.3.3
Používateľ je povinný rešpektovať autorskoprávnu ochranu údajov. Využívanie licencovaných e-zdrojov a služieb je viazané na podmienky definované v príslušných licenčných zmluvách. Používateľ sa zaväzuje, že bude tieto podmienky dodržiavať. Ide hlavne o dodržiavanie nasledujúcich zásad:

 • získané informácie a údaje (v akejkoľvek forme, na akomkoľvek médiu) je povolené využívať výhradne na výučbové, študijné alebo vedecké účely a na osobnú potrebu používateľa,
 • nie je dovolené
 • systematicky sťahovať celé e-zdroje alebo ich podstatné časti, a najmä kopírovať celé čísla e-periodík,
 • získané informácie a údaje nie je dovolené priamo alebo nepriamo využívať na komerčné účely, alebo ich ďalej rozmnožovať, kopírovať, distribuovať alebo iným spôsobom reprodukovať ani sprístupňovaťtretím osobám,
 • v získaných informáciách a údajoch nie dovolené odstraňovať, modifikovať alebo inak upravovať informácie o autorstve, autorských právach a pod.

2.3.4
Všetky náklady, ktoré CVTI SR prípadne vzniknú vplyvom nekorektného alebo neautorizovaného prístupu alebo spôsobu využívania licencovaných e-zdrojov a služieb, je používateľ povinný uhradiť. Zároveň si CVTI SR vyhradzuje právo neumožniť takýmto používateľom ďalšie využívanie tejto služby. 

Časť 3.
Poriadok študovní 

3.1
Všeobecné ustanovenia

3.1.1
Vstup do študovní je povolený len po predložení platného knižničného pasu.

3.1.2
Používateľ je povinný odložiť si kabát, aktovku, nákupné tašky a pod. v šatni alebo skrinkách na to určených. Za veci odložené mimo šatne a skriniek, ako aj za peniaze a cennosti CVTI SR neručí.

3.1.3
V študovniach nie je dovolené konzumovať potraviny a nápoje, fajčiť, vnášať strelné zbrane a výbušniny a pod.

3.1.4
Nie je dovolené používať mobilné telefóny a iné technické zariadenia spôsobujúce neprimeraný hluk.

3.1.5
Vlastné technické pomôcky (noteboky a pod.) môžu používatelia používať primerane okolnostiam a v lokálnom režime a po súhlase službukonajúceho zamestnanca v študovni.

3.1.6
Používateľ je povinný zachovávať v študovniach primerané ticho a poriadok, správať sa ohľaduplne k ostatným používateľom a rešpektovať pokyny zamestnancov študovní.

3.1.7
Študovne slúžia na prezenčné štúdium tlačených a elektronických dokumentov.
Používateľ má právo využívať:

 • dokumenty vo fondoch študovní,
 • voľne prístupné noviny a časopisy,
 • elektronické dokumenty (zdroje na CD/DVD, online zdroje prístupné na internete),
 • technické normy,
 • firemnú literatúru,
 • patentové dokumenty,
 • mikrofilmy a mikrofiše,
 • ďalšie dokumenty určené iba na prezenčné štúdium (napr. povinné výtlačky, viazané periodiká, dokumenty vypožičané prostredníctvom medziknižničných výpožičných služieb a pod.).

3.1.8
Pri objednávaní dokumentov zo skladu do študovne vyplní používateľ žiadanku. Požiadavky sa vybavujú v stanovených lehotách, o ktorých je používateľ informovaný pri podávaní žiadaniek.

3.1.9
Používateľ nesmie do dokumentov v študovniach robiť nijaké záznamy, dokumenty sa nesmú poškodzovať ani inou formou. Po preštudovaní odovzdá používateľ dokumenty zamestnancovi študovne.

3.1.10
Používatelia si môžu vyhotoviť kópie z dokumentov sprístupnených v študovniach na príslušných technických zariadeniach. Vyhotovenie kópií je spoplatnené (pozri Cenník poskytovaných služieb a poplatkov CVTI SR).

3.1.11
Pri odchode zo študovne je používateľ povinný predložiť na kontrolu materiály odnášané zo študovne. 

3.2
Podmienky vyžívania internetu (VIP)

3.2.1
Na zabezpečenie prístupu do internetu majú používatelia v študovniach CVTI SR k dispozícii pracovné stanice, tzv. verejné internetové pracoviská (ďalej VIP).

3.2.2
VIP môžu využívať iba registrovaní používatelia CVTI SR.

3.2.3
CVTI SR si vyhradzuje právo, predovšetkým s ohľadom na obsadenosť VIP, stanoviť časový limit využívania VIP.

3.2.4
Prostredníctvom VIP sa sprístupňujú:

 • informačné zdroje CVTI SR:
  • online katalógy,
  • elektronické periodiká,
  • licencované e-zdroje a služby,
 • voľne prístupné internetové zdroje súvisiace s informačnou gesciou CVTI SR vrátane online katalógov knižníc a pod.

Nie je povolené pohybovať sa v oblastiach, ktoré nesúvisia so zameraním CVTI SR (zábava, šport, propagácia násilia, rasová neznášanlivosť, pornografia, pedofília, fašizmus a pod.).

3.2.5
Ak služba zistí, že používateľ používa VIP na účely, ktoré sú v rozpore s poslaním CVTI SR, upozorní používateľa na porušenie KP CVTI SR, pričom pri opakovanom zistení porušenia mu bude využívanie VIP predčasne ukončené.

3.2.6
Používatelia sa pri využívaní VIP v plnom rozsahu riadia ustanoveniami bodov 2.2.1 až 2.2.10, Časť 2. KP CVTI SR.

3.2.7
Využívanie licencovaných e-zdrojov a služieb je viazané na podmienky definované v príslušných licenčných zmluvách. Používateľ sa zaväzuje, že bude tieto podmienky dodržiavať. Ide hlavne o dodržiavanie nasledujúcich zásad:

 • získané informácie a údaje (v akejkoľvek forme, na akomkoľvek médiu) je povolené využívať výhradne navýučbové, študijné alebo vedecké účely a na osobnú potrebu používateľa,
 • nie je dovolené
 • systematicky sťahovať celé e-zdroje alebo ich podstatné časti, a najmä kopírovať celé čísla e-periodík,
 • získané informácie nie je dovolené využívať na komerčné účely, alebo ich ďalej rozmnožovať, kopírovať, distribuovať alebo iným spôsobom reprodukovať a ani sprístupňovať tretím osobám.

3.2.8
Všetky náklady, ktoré CVTI SR prípadne vzniknú vplyvom nekorektného alebo neautorizovaného prístupu používateľa k licencovaným e-zdrojom na internete, je používateľ povinný uhradiť. 

 


Časť 4.
Postihy za nedodržanie záväzných ustanovení 

4.1
Poplatky za oneskorené vrátenie

4.1.1
Ak používateľ vráti dokument po stanovenej výpožičnej lehote, je povinný zaplatiť poplatok z omeškania (pozri Cenník poskytovaných služieb a poplatkov CVTI SR). Povinnosť zaplatiť poplatok z omeškania začína dňom, ktorý nasleduje po uplynutí 30-dňovej výpožičnej lehoty. Ak posledný deň stanovenej lehoty pripadne na deň, keď je CVTI SR zatvorené, posúva sa táto lehota na najbližší ďalší výpožičný deň.

4.1.2
Poplatok z omeškania sa určuje za každý dokument a každý praovný deň omeškania. Navyšovanie poplatkov sa zastaví odoslaním advokátskej upomienky.

4.1.3
Ak používateľ nevráti dokument ani po odoslaní 3. upomienky (tzv. pokus o zmier, zasielaný spravidla 90 dní od vypršania výpožičnej lehoty), vymáha CVTI SR vrátenie dokumentu súdnou cestou. Stanovené súdne poplatky vrátane poplatkov za prípravu súdneho vymáhania v plnom rozsahu znáša používateľ.

4.1.4
Používateľovi môže CVTI SR odpustiť poplatok, ak prekročenie ovplyvnili vážne osobné alebo pracovné príčiny. Poplatok z omeškania je možné odpustiť aj pri výpožičkách v rámci medziknižničnej výpožičnej služby.

4.1.5
CVTI SR nie je povinné používateľa upomínať.

4.1.6
Ak používateľ nezaplatí poplatok z omeškania, alebo má voči CVTI SR iné podlžnosti, stráca právo na využívanie knižničných služieb. 

4.2
Náhrady za stratené, poškodené alebo zničené dokumenty

4.2.1
Používateľ je povinný bezodkladne hlásiť CVTI SR poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

4.2.2
O spôsobe náhrady rozhoduje CVTI SR. Nahradenie škody sa požaduje týmito spôsobmi:

 • dodaním neporušeného výtlačku toho istého dokumentu v rovnakom vydaní a vo väzbe približne rovnakej kvality,
 • dodaním iného vydania toho istého dokumentu alebo dodaním iného titulu podľa dohody,
 • peňažnou úhradou vo výške potrebnej na zhotovenie reprografickej kópie a knižnej väzby,
 • peňažnou úhradou vo výške nadobúdacej ceny dokumentu a stanoveného manipulačného poplatku (pozri Cenník poskytovaných služieb a poplatkov CVTI SR). 

Časť 5.
Služby za úhradu

5.1
CVTI SR požaduje finančnú úhradu najmä za tieto služby a úkony:

 1. registrácia, predĺženie platnosti, strata Knižničného pasu CVTI SR,
 2. sprostredkovanie výpožičky zo zahraničia medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou,
 3. informačné a rešeršné služby,
 4. reprografické služby.

5.2
Výška poplatku za jednotlivé služby a úkony je uvedená v Cenníku poskytovaných služieb a poplatkov CVTI SR


Časť 6.
Záverečné ustanovenia

6.1
Výnimky z knižničného poriadku povoľuje riaditeľ CVTI SR.

6.2
Tento knižničný poriadok bol schválený a nadobúda platnosť dňom 15. 3. 2006. Súčasne sa ruší Knižničný a výpožičný poriadok CVTI SR zo dňa 1. 5. 1997.

 


Príloha č. 1 Ochrana osobných údajov používateľov knižnično-informačných služieb CVTI SR

1. CVTI SR je prevádzkovateľom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“). Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. V podmienkach CVTI SR sú to predovšetkým adresné a identifikačné údaje používateľa alebo údaje o jeho výpožičkách alebo iných transakciách. CVTI SR postupuje pri spracovaní osobných údajov podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z., ďalších všeobecne záväzných predpisov a Knižničného a výpožičného poriadku CVTI SR. Osobné údaje sú spracovávané zamestnancami CVTI SR manuálnym a automatizovaným spôsobom. CVTI SR spracováva iba správne a presné osobné údaje, ktoré za týmto účelom overuje.

2. CVTI SR je v zmysle § 18 zákona č. 126/2015 Z. z. oprávnené na účel poskytovania knižnično-informačných služieb spracovávať osobné údaje aktívnych používateľov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová adresa, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa. Uvedené osobné údaje používateľa sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitného právneho predpisu.

Okrem uvedených osobných údajov CVTI SR spracováva tieto osobné údaje o aktívnych používateľoch: údaje o výpožičkách, údaje o poslaných upomienkach, priestupkoch a zákazoch používateľa, ktoré ovplyvňujú podmienky predĺženia alebo zrušenia knižničného pasu, údaje o peňažných transakciách (ďalej len „transakcie realizované vo vzťahu k používateľovi“). Uvedené osobné údaje používateľa sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

3. Informácie k osobným údajom používateľa spracúvaným CVTI SR:

a. Prevádzkovateľ: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 7315/8A, 811 04 Bratislava, IČO: 00151882, tel. 02/69 253 102, cvti@cvtisr.sk / sekretariat@cvtisr.sk

b. Kontakt na zodpovednú osobu podľa platnej legislatívy o ochrane osobných údajov: gdpr@cvtisr.sk

c. Účel spracúvania osobných údajov používateľa:

-  poskytovanie knižnično-informačných služieb používateľovi,

d. Právny základ spracúvania osobných údajov:

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitného právneho predpisu,

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas so spracúvaním osobných údajov

e. Príjemcovia alebo kategória príjemcov: .........................

f. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

g. Doba uchovávania osobných údajov: počas platnej registrácie používateľa a následne 365 dní po skončení platnosti registrácie používateľa CVTI SR,

h. Práva dotknutej osoby:                                                                             

- Osobné údaje spracúvané podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitného právneho predpisu:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, má právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, nemá právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 ods. 3 písm. b) GDPR, má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR, nemá právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR.

 - Osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas so spracúvaním osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, má právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, má právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR, má právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR, má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 i. Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR vzhľadom k tomu, že osobné údaje nie sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) GDPR, ani na účel profilovania.

 j. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sťažnosťou, resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

 k. Poskytnutie osobných údajov používateľa na účel poskytovania knižnično-informačných služieb je zákonnou požiadavkou, resp. zákonným oprávnením podľa § 18 zákona č. 126/2015 Z. z. V prípade neposkytnutia osobných údajov zo strany používateľa nie je možné poskytovať knižnično-informačné služby zo strany CVTI SR. Spolu s prihláškou sa používateľovi predkladá aj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov na účel vedenia presnej evidencie o všetkých transakciách realizovaných vo vzťahu k používateľovi. Vedenie predmetnej evidencie je nevyhnutné k plnohodnotnému poskytovaniu knižnično-informačných služieb.

 

l. CVTI SR neuplatňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

4. Spôsob spracovania a uloženia osobných údajov používateľa:

a) na originálnych tlačivách

– prihláška za používateľa. Toto tlačivo sa ukladá v služobných priestoroch, kde majú prístup len zamestnanci CVTI SR, ktorí s uvedenými tlačivami pracujú v rámci svojich pracovných povinností. Pri zmene akéhokoľvek osobného údaja používateľ vyplní novú prihlášku, pôvodná sa mu vráti;

b) v počítačovej databáze

 • databáza používateľov CVTI SR budovaná knižnično-informačným systémom obsahuje všetky identifikačné údaje používateľa z prihláškových tlačív vrátane služobných údajov a informácií o výpožičkách používateľa. Databáza je uložená na serveri CVTI SR; prístup do tejto databázy je chránený heslami a prístupovými právami stanovenými v rozsahu potrebnom na plnenie úloh jednotlivých zamestnancov CVTI SR;
 • c) na archívnych médiách
 • uchováva sa stav databázy k určitému dátumu.

5. Zamestnanci sú povinní:

a) spracovávať osobné údaje výhradne v rámci svojej pracovnej náplne a úloh, ktoré im boli stanovené zodpovedným vedúcim pracoviska,

b) dbať na správnosť spracovávaných osobných údajov a overovať ich podľa dokladov na to určených,

c) vystríhať sa akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo viesť k neoprávnenému prístupu tretej osoby k osobným údajom používateľov CVTI SR,

d) bezprostredne hlásiť svojmu vedúcemu každú sťažnosť, ktorú používateľ podá ústne alebo písomne v súvislosti s ochranou svojich osobných údajov,

e) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach aj po skončení pracovného pomeru,

6. Zamestnancovi nie je dovolené:

a) oznamovať komukoľvek svoje prístupové informácie do knižnično-informačného systému knižnice,

b) oznamovať nepovolaným osobám informácie o bezpečnostných opatreniach na ochranu fondu,

c) dovoliť pohyb nepovolaným osobám v priestore, kde sú osobné údaje spracovávané a ukladané,

d) nahlas oznamovať osobné údaje vo verejných priestoroch knižnice, ak si to dotknutá osoba výslovne nevyžiada,

e) umožniť nahliadnutie nepovolaným osobám do písomností a databázy, ak obsahujú osobné údaje používateľov.

7. Likvidácia osobných údajov

CVTI SR spracováva osobné údaje používateľa od podpísania prihlášky používateľa. Osobné údaje používateľa CVTI SR uchováva počas platnej registrácie používateľa a následne 365 dní po skončení platnosti registrácie používateľa CVTI SR (vrátený knižničný pas a vyrovnané všetky záväzky voči CVTI SR). Po uplynutí 365 dní od skončenia platnosti registrácie pri splnení uvedených podmienok, CVTI SR považuje záväzkový vzťah za ukončený a osobné údaje zlikviduje. Pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, CVTI SR uchováva osobné údaje do odvolania súhlasu zo strany používateľa, nie však dlhšie ako po dobu podľa predchádzajúcej vety.

Likvidácia osobných údajov sa uskutočňuje:

a) skartáciou originálnych tlačív – Prihlášky za používateľa v súlade s internými predpismi o skartácii materiálov CVTI SR,

b) vymazaním záznamu o používateľovi v knižnično-informačnom systéme CVTI SR a z archívnych médií.

 


Príloha č. 3 Pravidlá požičiavania prenosných čítacích zariadení elektronických kníh

 

 1. Ak sa v ďalšom texte týchto Pravidiel používa výraz „čítačka“, myslí sa tým pre účely týchto Pravidiel funkčný komplet prenosného čítacieho zariadenia s príslušenstvom a používateľskou príručkou.
 2. Čítačky sa požičiavajú ako funkčný komplet prenosného čítacieho zariadenia s príslušenstvom a používateľskou príručkou iba registrovaným používateľom CVTI SR. Vypožičaniu predchádza objednanie čítačky cez OPAC a spísanie Preberacieho protokolu o výpožičke prenosného čítacieho zariadenia.
 3. Čítačka sa požičiava s uloženými súbormi elektronických dokumentov. Registrovaný používateľ je povinný sa riadiť podmienkami využívania diela, ak sú v diele uvedené.
 4. Registrovaný používateľ je povinný skontrolovať pred prevzatím čítačky podľa zoznamu príslušenstva, že je komplet úplný, nepoškodený a že je čítačka funkčná. Ak používateľ zistí, že komplet je poškodený alebo neúplný, nesmie čítačku prevziať. V opačnom prípade sa bude mať za to, že predmet výpožičky bol pri prevzatí bez nedostatkov, kompletný a funkčný.
 5. Čítačka je funkčná, ak sa po jej spustení zobrazí na displeji akýkoľvek zvolený súbor, resp. elektronický dokument uložený v čítačke.
 6. Registrovaný používateľ je povinný používať vypožičanú čítačku podľa používateľskej príručky a zaobchádzať s ňou s obvyklou starostlivosťou a opatrnosťou, aby nedošlo k jej poškodeniu alebo strate.
 7. Vypožičanú čítačku vracia používateľ osobne. Pri vracaní čítačky poverený zamestnanec CVTI SR skontroluje, že je čítačka kompletná, nepoškodená a funkčná. Ak sú zdroje čítačky vybité, je používateľ povinný pred vrátením vyčkať, až sa zdroj nabije tak, aby mohla byť funkčnosť čítačky riadne overená. Ak je pamäť čítačky prázdna, je používateľ povinný pred vrátením vyčkať na uloženie súboru elektronického dokumentu do pamäti čítačky a overenie jej funkčnosti.
 8. Ak používateľ čítačku poškodí, stratí alebo nevráti, zaplatí nadobúdaciu cenu čítačky, resp. (ak to postačuje na zabezpečenie funkčnosti čítačky) jej časti, alebo obstará na vlastné náklady náhradou inú čítačku v rovnakej cene.
 9. Zodpovednosť za stratu, zničenie či poškodenie čítačky alebo jej časti sa riadi primerane ustanoveniami Knižničného poriadku CVTI SR, časť 4. Postihy na nedodržanie záväzných ustanovení.
 10. CVTI SR umožní absenčnú výpožičku čítačky iba svojmu registrovanému používateľovi, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike, v deň výpožičky je registrovaný v CVTI SR aspoň jeden rok, má vyrovnané všetky svoje záväzky voči CVTI SR a predloží svoj platný knižničný pas. Prezenčnú výpožičku čítačky poskytne CVTI SR iba registrovanému používateľovi, ktorý má voči knižnici vyrovnané svoje záväzky a predloží platný knižničný pas. Výpožičku potvrdí používateľ svojím podpisom na „Potvrdenke o výpožičke“ a na „Preberacom protokole o výpožičke prenosného čítacieho zariadenia“.

Realizácia absenčnej výpožičky čítačky:

 • Objednávku na absenčnú výpožičku zadáva používateľ v OPACu.
 • Vypožičanie a vrátenie čítačky a spísanie Preberacieho protokolu o výpožičke čítačky sa realizuje na pracovisku absenčných výpožičných služieb.
 • Výpožičná lehota čítačky je 30 kalendárnych dní a dá sa predĺžiť najviac 3-krát, ak na čítačku nie je zaznamenaná rezervácia.
 • Sankčný poplatok z omeškania vrátenia čítačky je 0,10 € na každý pracovný deň. Ak používateľ nevráti čítačku do 10 dní od odoslania štvrtej (riaditeľskej) upomienky, bude sa pokračovať súdnou cestou.
 • O vrátení čítačky vystaví CVTI SR používateľovi „Potvrdenku o vrátení“ a odovzdá mu kópiu vyplneného Preberacieho protokolu o výpožičke prenosného čítacieho zariadenia.

Realizácia prezenčnej výpožičky čítačky:

 • Prezenčnú výpožičku čítačky poskytne používateľovi konzultačná služba v študovniach CVTI SR.
 • Prezenčná výpožička platí iba v priebehu jedného kalendárneho dňa a používateľ nesmie s čítačkou opustiť vyhradený priestor študovne ani nesmie čítačku nechať bez dozoru. Opustenie vyhradeného priestoru študovne s čítačkou vypožičanou prezenčne sa považuje za pokus o krádež.
 • Lehota prezenčnej výpožičky sú najviac 4 hodiny, alebo do konca prevádzkovej doby študovne, podľa toho, čo nastane skôr. Lehotu prezenčnej výpožičky je možné predĺžiť iba ak na výpožičku čítačky nečaká ďalší používateľ.

CVTI SR  si vyhradzuje právo pozastaviť registrovanému používateľovi poskytovanie svojich služieb, kým svoje záväzky vyplývajúce z výpožičky čítačky nevyrovná alebo sa s CVTI SR nedohodne o vyrovnaní, a to v písomnej podobe.

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť  1. 8. 2013

                                                                                                   v. r.
                                                                                  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
                                                                                            riaditeľ CVTI SR

Posledný update stránky: 2019-09-04 12:56