GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre používateľov knižnično-informačných služieb CVTI SR

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“)

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre používateľov knižnično-informačných služieb CVTI SR

ilustračné foto: pixabay.com

Posledný update stránky: 2021-12-14 15:39