85vyrocie.cvtisr.sk

Knižnično-informačné služby

Vstup do online katalógu Prevádzková doba Registrácia používateľov Cenník

 

 

CVTI SR poskytuje fyzickým i právnickým osobám výpožičné, informačné a rešeršné a reprografické služby, prístup k internetu na pracoviskách v študovniach a ďalšie služby a práce.

Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkový právny vzťah. V zmysle ustanovení Knižničného zákona č. 126/2015 Z. z. poskytuje CVTI SR základné knižnično-informačné služby (absenčné a prezenčné výpožičky, ústne faktografické a bibliografické informácie) bezplatne. Ďalšie služby poskytuje za úhradu.

Spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje Knižničný poriadok CVTI SR a Cenník služieb a prác CVTI SR

Informácie o fondoch, službách a ďalších činnostiach CVTI SR poskytujú pracovníci Helpdesku, telefonicky (02/222 001 34) a e-mailom kniznica@cvtisr.sk

(viac...)
Ďalšie informácie:

Helpdesk (8:30-16:00):

tel.: 02/222 001 34
e-mail: kniznica@cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2022-01-26 13:50
×