Hodnoť.to

 

Prieskum spokojnosti študentov

O prieskume

Čo je prieskum spokojnosti študentov?

Cieľom prieskumu spokojnosti študentov je mapovať názory a pohľady vysokoškolských študentov na výučbu a podmienky na ich vysokej škole.

 • Prieskum sa uskutoční formou online dotazníka zaslaného vybranej vzorke študentov na ich školský mail.
 • Vybraní študenti sa môžu zapojiť od 29.4. do 9.6. 2024.
 • Účasť v prieskume je dobrovoľná.

Zapojení študenti majú možnosť zlepšiť nielen kvalitu vysokoškolského štúdia, ale ich názory budú tiež zohľadnené pri finančnom hodnotení školy.

Komu je prieskum určený?

Prieskum sa zameriava na názory študentov prvého, druhého, a spojeného prvého a druhého stupňa štúdia na verejných vysokých školách na Slovensku, ktorí realizujú svoje štúdium v dennej forme.
V rámci prieskumu sú  oslovení iba študenti vysokých škôl vybraní do vzorky, ktorá bola kreovaná prostredníctvom náhodného stratifikovaného výberu. Prieskum je riadený, dostupný iba respondentom zaradeným do vzorky prostredníctvom dotazníka zaslaného na ich školský mail. Spracovanie údajov bude plne anonymné.

Prečo organizujeme tento prieskum?

Prieskum je súčasťou novej zložky financovania verejných vysokých škôl na Slovensku, ktorým je zavedenie tzv. výkonnostných zmlúv.

Za splnenie 14 merateľných ukazovateľov v rokoch 2024 až 2026 môžu verejné vysoké školy získať finančnú dotáciu. Spokojnosť študentov s výučbou a podporou počas štúdia patrí medzi voliteľné merateľné ukazovatele a vybralo si ho 6 vysokých škôl - Vysoká škola múzických umení, Vysoká škola výtvarných umení, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Žilinská univerzita a Technická univerzita vo Zvolene.

Viac informácií o výkonnostných zmluvách nájdeš na webovej stránke Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Ako vyzerá dotazník?

 • 53 otázok
 • 9 rôznych tém
 • 4 možnosti odpovedí (úplne súhlasím – súhlasím – nesúhlasím – úplne nesúhlasím)

V dotazníku sa pýtame na otázky týkajúce sa kvality výučbového procesu, získaných vedomostí a zručností, spokojnosti s metódami výučby. Zaujíma nás názor študentov na prístup pedagógov, podmienky štúdia a prostredie vysokej školy. Chceme tiež vedieť, či si študenti myslia, že vďaka štúdiu vedia získať aj praktické zručnosti a relevantné vedomosti, a aký majú vzťah k akademickej etike.

V dotazníku je možné sa na ktorúkoľvek otázku vrátiť a zmeniť odpoveď, prípadne nechať otázku nevyplnenú. Cieľom však je, aby zapojení študenti odpovedali úprimne a spontánne na čo najviac otázok. Prieskum tak poskytne komplexnú spätnú väzbu na kvalitu vzdelávania na Slovensku, s ktorou môžu vysoké školy,  Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, a ďalšie inštitúcie ďalej pracovať.  

Dotazník je pre študentov dostupný v piatich jazykových mutáciách: slovenskej, maďarskej, ukrajinskej, ruskej a anglickej.

Kto realizuje prieskum?

Prieskum realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR), ktoré je zadávateľom prieskumu. MŠVVaM SR bude následne analyzovať a publikovať výsledky prieskumu.
Marketingovú a komunikačnú stratégiu a podporu zabezpečuje agentúra New School Communications.

Spracúvanie osobných údajov (GDPR)

Kontaktné údaje sa oddeľujú od odpovedí – aby nikto (vrátane vysokej školy) nemal možnosť dohľadať, ku komu patria konkrétne odpovede. Osobné údaje sú chránené podľa prísnych pravidiel GDPR.

Na účely prieskumu sa využíva len emailová adresa, ktorú majú študenti  na účely komunikácie v oficiálnych záležitostiach uvedenú v Centrálnom registri študentov spravovanom Ministerstvom školstva výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM).

CVTI SR má ako verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom a navyše priamo riadená organizácia Ministerstva školstva právo na sprístupnenie osobných údajov študentov na jasne definované účely. Pri príprave prieskumu mali vybraní zamestnanci CVTI SR prístup tiež k údajom o vysokej škole, fakulte, študijnom odbore, študijnom programe a forme a stupňu štúdia. Pri práci so všetkými týmito údajmi sa obe inštitúcie striktne držia pravidiel GDPR.

Po vyplnení dotazníka si študent/ka môže vybrať, či chce byť informovaný/á o výsledkoch prieskumu, a/alebo byť zaradený/á do zlosovania o ceny, a/alebo sa dokonca zúčastniť podobných prieskumov v budúcnosti. Na tento účel je však potrebné poskytnúť súkromnú emailovú adresu a udeliť súhlas s jej spracovaním. Emailová adresa nebude využívaná na žiadne iné účely, než na aké bol súhlas udelený.

Podmienky a pravidlá súťaže

Informácie k spracovaniu osobných údajov

Výsledky prieskumu

Po ukončení prieskumu budú získané dáta anonymne analyzované na úrovni jednotlivých vysokých škôl, aby na základe týchto dát mohli vysoké školy adresne odstraňovať nedostatky, zlepšovať svoje silné stránky a efektívne tak zvyšovať kvalitu vzdelávania a študijného prostredia. Výsledky prieskumu budú zverejnené na jeseň 2024 a publikované na webstránke MŠVVaM SR.

Najčastejšie kladené otázky

Ak by ste mali ďalšie otázky k prieskumu, viac informácií nájdete TU.

Napíšte nám

Každý podnet, názor či nápad nám pomôže skvalitniť prieskum. Dajte nám vedieť váš názor na Vladimir.Tesar@cvtisr.sk a Denisa.Pazitkova@cvtisr.sk. Ďakujeme.

V prípade technických problémov s dotazníkom, nás kontaktujte na frantisek.blanar@cvtisr.sk.

 __________________________________________________________________________________________

About the survey

What is the student satisfaction survey?

The student satisfaction survey aims to monitor students’ views and opinions regarding the quality of higher education and school environment.

 • The online survey questionnaire will be sent to the school emails of a representative sample of students.
 • Selected students can take part in the survey between 29.4. and 9.6.2024.
 • Taking part in the survey is voluntary.

By taking part in the survey, students not only have the opportunity to leverage the quality of their study, but their opinions will also have an impact on financing of their university. 

Who can participate in the survey?

The survey focuses on opinions of full time bachelor’s, master’s and joint bachelor’s and master’s students of public universities in Slovakia. Only the students selected by random stratified sampling were asked to participate in the survey. The survey is regulated, and available to students selected as part of the sample via online questionnaire sent to their school email. The survey data will be processed anonymously.

Why are we carrying out this survey?

The survey forms a part of a new component of financing of Slovak universities – the implementation of the so-called performance agreements.

By fulfilling a set of 14 measurable performance indicators between 2024 – 2026, universities can get a financial subsidy. Student satisfaction with the quality of teaching and support during their studies is one of the optional indicators. Six Slovak universities have chosen student satisfaction as one of their optional indicators – The Academy of Performing Arts in Bratislava, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, University of Economics in Bratislava, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, University of Žilina and Technical University in Zvolen.

More information about the performance agreements can be found on the official website of the Ministry of Education, Research, Development and Youth of the Slovak Republic.

What does the questionnaire look like?

 • 53 questions
 • 9 topics
 • 4 answer options (strongly disagree – disagree – agree – strongly agree)

The survey includes questions regarding quality of the teaching process, gained knowledge and skills, and satisfaction with the teaching methods. We are also interested in students’ opinions regarding teachers’ approach, study conditions and the university environment. We would also like to know whether students believe their study can help them gain practical skills and relevant knowledge, as well as what their attitude is towards principles of academic ethics.

Students can return to any question in the questionnaire and change their response; they can also leave any question unanswered. However, the aim is for students to answer, honestly and spontaneously, as many questions as possible. The survey can then provide complex feedback about the quality of higher education in Slovakia, with which the universities, Ministry of Education, and other institutions can continue working with. 

The survey questionnaire is available to students in five languages: Slovak, Hungarian, Ukrainian, Russian and English.

Who carries out the survey?

The survey is being carried out by the Centre for Scientific and Technical Information of the Slovak Republic (CVTI SR) in cooperation with the Ministry of Education, Research, Development and Youth of the Slovak Republic (MŠVVaM SR), who is the organiser of the survey. MŠVVaM SR will also analyse and publish the results of the survey. Marketing and communication strategy and support is being provided by the New School Communications agency.  

Personal data processing (GDPR)

Contact details will be separated from answers, so as to prevent anyone (including the university) from being able to connect an individual with their answers. Personal data are strictly protected in accordance with GDPR rules and regulations.

A school email address only will be used for the purposes of the survey. This is an email address used for official communication with students, available through the Central Register of Students (CRŠ), administered by the Ministry of Education, Research, Development and Youth of the Slovak Republic (MŠVVaM SR).

CVTI SR as a public institution established by law, and as an organisation directly administered by the Ministry of Education has the right to gain access to personal data of students for clearly defined purposes. For the purposes of preparing the survey, authorised CVTI SR staff members had access to information regarding students’ university, faculty, study field, study program, form of study, and level of study. Both organisations adhere to strict GDPR rules and regulations whilst working with this data.

After completing the questionnaire, students can choose to be informed about the results of the survey, be entered into a prize draw, or even participate in similar surveys in the future. Students have to, however, provide their personal email address for this purpose together with their consent to data processing. This email address will be used for no other purposes than the ones students consent to.

Terms and conditions of the competition

Privacy notice 

Frequently asked questions

If have any other questions regarding the survey, you can find more information HERE.

Survey results

Once the survey ends, the data collected will be anonymously analysed for each university, to enable them to address specific shortcomings, improve their strengths and efficiently improve the quality of teaching and study environment. The results of the survey will be announced in autumn 2024 and published on the Ministry of Education website.

Write to us

Every suggestion, opinion or idea may help us to improve the quality of the survey. If you have any suggestion, we would appreciate if you can send it to us at tomas.filcak@cvtisr.sk. Should you experience any technical difficulties with the questionnaire, please write to us at frantisek.blanar@cvtisr.sk.

 

Posledný update stránky: 2024-05-20 21:53