Hodnoť.to

 

Prieskum spokojnosti študentov

O prieskume

 

Čo je prieskum spokojnosti študentov?

Cieľom prieskumu spokojnosti študentov je mapovať názory a pohľady vysokoškolských študentov na výučbu a podmienky na ich vysokej škole.

Vybraní študenti verejných  vysokých škôl sa do prieskumu mohli zapojiť od 29.4. do 9.6. 2024.
Svojou účasťou získali možnosť nielen prispieť k zlepšeniu kvality vysokoškolského štúdia, ale ich názory budú tiež zohľadnené pri finančnom hodnotení školy.

 

Komu bol prieskum určený?

Prieskum sa zameral na názory študentov prvého, druhého, a spojeného prvého a druhého stupňa štúdia na verejných vysokých školách na Slovensku, ktorí realizujú svoje štúdium v dennej forme.

V rámci prieskumu boli oslovení iba študenti vysokých škôl vybraní do vzorky, ktorá bola kreovaná prostredníctvom náhodného stratifikovaného výberu. Prieskum bol riadený, dostupný iba respondentom zaradeným do vzorky prostredníctvom dotazníka zaslaného na ich školský mail. Účasť v prieskume bola dobrovoľná a spracovanie údajov plne anonymné.

 

Prečo organizujeme prieskum?

Prieskum spokojnosti študentov je súčasťou novej zložky financovania verejných vysokých škôl na Slovensku, ktorým je zavedenie tzv. výkonnostných zmlúv.

Za splnenie 14 merateľných ukazovateľov v rokoch 2024 až 2026 môžu verejné vysoké školy získať finančnú dotáciu. Spokojnosť študentov s výučbou a podporou počas štúdia patrí medzi voliteľné merateľné ukazovatele a vybralo si ho 6 vysokých škôl - Vysoká škola múzických umení, Vysoká škola výtvarných umení, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Žilinská univerzita a Technická univerzita vo Zvolene.

Viac informácií o výkonnostných zmluvách nájdete na webovej stránke Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Ako vyzeral dotazník?

  • 53 otázok
  • 9 rôznych tém
  • 4 možnosti odpovedí (úplne súhlasím – súhlasím – nesúhlasím – úplne nesúhlasím)

Dotazník obsahoval otázky týkajúce sa kvality výučbového procesu, získaných vedomostí a zručností, či spokojnosti s metódami výučby. Otázky tiež skúmali pohľady študentov na prístup pedagógov, podmienky štúdia a prostredie vysokej školy. Študenti sa mali možnosť vyjadriť, či vďaka štúdiu vedia získať aj praktické zručnosti a relevantné vedomosti, a aký majú vzťah k akademickej etike.

Cieľom bolo, aby zapojení študenti odpovedali úprimne a spontánne na čo najviac otázok.
Prieskum tak poskytuje komplexnú spätnú väzbu na kvalitu vzdelávania na Slovensku, s ktorou môžu vysoké školy,  Ministerstvo školstva, a ďalšie inštitúcie ďalej pracovať. 

Dotazník bol pre študentov dostupný v piatich jazykových mutáciách: slovenskej, maďarskej, ukrajinskej, ruskej a anglickej.

 

Podrobné výsledky prieskumu

Momentálne, po ukončení prieskumu, sú získané dáta anonymne analyzované na úrovni jednotlivých vysokých škôl, aby na základe týchto dát mohli vysoké školy adresne odstraňovať nedostatky, zlepšovať svoje silné stránky a efektívne tak zvyšovať kvalitu vzdelávania a študijného prostredia. Podrobné výsledky prieskumu budú zverejnené na jeseň 2024 a publikované na webstránke Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

 

Kto realizuje prieskum?

Prieskum realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR), ktoré je zadávateľom prieskumu a analyzuje výsledky prieskumu. Marketingovú a komunikačnú stratégiu a podporu zabezpečuje agentúra New School Communications.

 

Spracúvanie osobných údajov (GDPR)

Kontaktné údaje boli oddelené od odpovedí, aby nikto (vrátane vysokej školy) nemal možnosť dohľadať, ku komu patria konkrétne odpovede. Osobné údaje sú chránené podľa prísnych pravidiel GDPR.

Na účely prieskumu sa využíva len mailová adresa, ktorú majú študenti na účely oficiálnej komunikácie uvedenú v Centrálnom registri študentov spravovanom MŠVVaM SR.

CVTI SR má ako verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom a navyše priamo riadená organizácia MŠVVaM SR právo na sprístupnenie osobných údajov študentov na jasne definované účely.
Pri príprave prieskumu mali vybraní zamestnanci CVTI SR prístup tiež k údajom o vysokej škole, fakulte, študijnom odbore, študijnom programe a forme a stupni štúdia. Pri práci s týmito údajmi sa obe inštitúcie striktne držia pravidiel GDPR.

Po vyplnení dotazníka si študent/ka mohol/a vybrať, či chce byť informovaný/á o výsledkoch prieskumu, a/alebo byť zaradený/á do zlosovania o ceny, a/alebo sa dokonca zúčastniť podobných prieskumov v budúcnosti. Na tento účel bolo však potrebné poskytnúť súkromnú mailovú adresu a udeliť súhlas s jej spracovaním. Mailová adresa nebude využívaná na žiadne iné účely, než na aké bol súhlas udelený. Študenti, ktorí tento súhlas neudelili, nebudú po skončení prieskumu kontaktovaní.

Podmienky a pravidlá súťaže

Informácie k spracovaniu osobných údajov

 

Najčastejšie kladené otázky

Odpovede na najčastejšie kladené otázky k prieskumu nájdete TU.

Kontakt
V prípade akýkoľvek otázok k prieskumu napíšte na denisa.pazitkova@cvtisr.sk alebo frantisek.blanar@cvtisr.sk.

 __________________________________________________________________________________________

About the survey

 

What is the student satisfaction survey?

The student satisfaction survey aims to monitor students’ views and opinions regarding the quality of higher education and school environment.

Selected public university students were eligible to take part in the survey from April 29 to June 9, 2024.

Participating in the survey not only gave the students an opportunity to leverage the quality of their study, but their opinions will also have an impact on the financing of their university. 

 

Who was the survey aimed at?

The survey focused on opinions of full time bachelor’s, master’s and joint bachelor’s and master’s students of public universities in Slovakia. Only the students selected by random stratified sampling were asked to participate in the survey. The survey was regulated, and available only to students selected as part of the sample via an online questionnaire sent to their school email. Participating in the survey was voluntary and data processing is completely anonymous.

 

Why have we carried out this survey?

The survey forms a part of a new component of financing of Slovak universities – the implementation of the so-called performance agreements.

By fulfilling a set of 14 measurable performance indicators between 2024 – 2026, universities can get a financial subsidy. Student satisfaction with the quality of teaching and support during their studies is one of the optional indicators. Six Slovak universities have chosen student satisfaction as one of their optional indicators – The Academy of Performing Arts in Bratislava, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, University of Economics in Bratislava, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, University of Žilina and Technical University in Zvolen.

More information about the performance agreements can be found on the official website of the Ministry of Education, Research, Development and Youth of the Slovak Republic.

 

 What did the questionnaire look like?

  • 53 questions
  • 9 topics
  • 4 answer options (strongly agree - agree - disagree - strongly disagree)

The questionnaire included questions regarding quality of the teaching process, gained knowledge and skills, and satisfaction with the teaching methods. We were also interested in students’ opinions regarding teachers’ approach, study conditions, and the university environment. We also wanted to know whether students believe their study can help them gain practical skills and relevant knowledge, as well as what their attitude is towards principles of academic ethics.

The aim was to engage students to answer as many questions as possible honestly and spontaneously.

The survey thus provides complex feedback about the quality of education in Slovakia, with which universities, the Ministry of Education, and other institutions can work further. 

The questionnaire was available to students in five languages: Slovak, Hungarian, Ukrainian, Russian and English.

 

Detailed survey results

Now that the survey has been completed, the collected data is being anonymously analysed at the level of individual universities to enable them to use the data to address specific shortcomings, enhance their strengths and efficiently improve the quality of teaching and study environment. The detailed survey results will be published in autumn 2024 on the Ministry of Education website.

 

Who carries out the survey?

The survey is carried out by the Centre for Scientific and Technical Information of the Slovak Republic (CVTI SR) in cooperation with the Ministry of Education, Research, Development and Youth of the Slovak Republic (MŠVVaM SR), who is the commissioner of the survey. MŠVVaM SR will also analyse and publish the results of the survey. Marketing and communication strategy and support are provided by the New School Communications agency.  

 

Personal data processing (GDPR)

Contact details have been separated from the responses, so as to prevent anyone (including the university) from being able to connect an individual with their answers. Personal data are strictly protected in accordance with GDPR rules and regulations.

A school email address only will be used for the purposes of the survey. This is an email address used for official communication with students, available through the Central Register of Students (CRŠ), administered by the Ministry of Education, Research, Development and Youth of the Slovak Republic (MŠVVaM SR).

CVTI SR as a public institution established by law, and as an organisation directly administered by the Ministry of Education has the right to gain access to personal data of students for clearly defined purposes. For the purposes of preparing the survey, authorised CVTI SR staff members had access to information regarding students’ university, faculty, study field, study program, form of study, and level of study. Both organisations adhere to strict GDPR rules and regulations whilst working with this data.

After completing the questionnaire, students can choose to be informed about the results of the survey, be entered into a prize draw, or even participate in similar surveys in the future. Students have to, however, provide their personal email address for this purpose together with their consent to data processing. This email address will be used for no other purposes than the ones students consent to. Students who have not given this consent will not be contacted after the survey has been completed.

Terms and conditions of the competition

Privacy notice

 

Frequently asked questions

Answers to the most frequently asked questions on the survey can be found HERE.

Contact

If you have any questions about the survey, please email denisa.pazitkova@cvtisr.sk or frantisek.blanar@cvtisr.sk.

Posledný update stránky: 2024-06-19 12:46