GDPR

 

Podmienky ochrany súkromia

Celý dokument na stiahnutie pdf

 

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, so sídlom: Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava, IČO: 00 151 882 (ďalej len „CVTI SR“ alebo „prevádzkovateľ“) pri svojej činnosti spracúva osobné údaje. Cieľom týchto podmienok je informovať Vás o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: sekretariát riaditeľa: 02/69 253 102, sekretariat(at)cvtisr.sk

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu e-mailom na adrese: gdpr(at)cvtisr.sk.

CVTI SR spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a v súlade s ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. CVTI SR prijal primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov.

V niektorých prípadoch si CVTI SR stanovilo spoločný účel spracúvania spolu s inými subjektami a pri spracúvaní osobných údajov CVTI SR vystupuje ako jeden zo spoločných prevádzkovateľov. Bližšie informácie k spoločným účelom nájdete v pripojených Záznamoch o spracovateľských činnostiach ako aj v osobitných informáciách k spoločným účelom a v základných častiach zmlúv medzi spoločnými prevádzkovateľmi zverejnených na príslušných stránkach CVTI SR.

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
 • na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • na základe splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
 • na základe splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 • na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa.

 

Účely a bližšie podmienky spracúvania osobných údajov CVTI SR:

Záznamy o spracovateľských činnostiach (prevádzkovateľ)  pdf

Záznamy o spracovateľských činnostiach (sprostredkovateľ)  pdf

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie. 

Poskytnutie osobných údajov na základe súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. O spôsobe odvolania súhlasu informujeme dotknuté osoby pri získavaní súhlasu.

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo preto, že je to nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na tomto právnom základe. V prípade namietania proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, prestaneme spracúvať údaje dotknutej osoby na tieto účely.

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

Osobné údaje získava CVTI SR vo väčšine prípadov priamo od dotknutých osôb. V niektorých prípadoch získavame osobné údaje z iných zdrojov napr. od Vášho zamestnávateľa, z verejne dostupných zdrojov alebo registrov a pod. V prípade, ak získavame osobné údaje z iných zdrojov (nie od dotknutej osoby), poskytneme dotknutej osobe aj informáciu, z akého zdroja sme jej osobné údaje získali a informáciu o kategórii dotknutých osobných údajov.
 

Prenos osobných údajov do tretích krajín:

V súvislosti s online aktivitami na sociálnych sieťach a v súvislosti s využívaním komunikačných služieb a softvérových produktov spoločnosti Microsoft Corporation dochádza k prenosu údajov do tretích krajín - Spojených štátov amerických (USA).  K prenosu údajov dochádza v súlade s rozhodnutím Európskej komisie č. 2000/518/EC z 10.7.2023 o primeranej ochrane osobných údajov týkajúcej sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA na základe čl. 45 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (tzv. právny rámec na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA).

YouTube (Google Ireland Limited): Spoločnosť Google LLC (a všetky jej americké dcérske spoločnosti v úplnom vlastníctve, pokiaľ nie sú výslovne vylúčené) certifikáciou potvrdila, že dodržiava princípy právneho rámca na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie nájdete tu:  https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sk

Facebook, Instagram (Meta Platforms Ireland Limited): Spoločnosť Meta Platforms, Inc. certifikáciou potvrdila, že dodržiava princípy právneho rámca na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie nájdete tu:

 https://www.facebook.com/privacy/policies/data_privacy_framework  

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company): Spoločnosť LinkedIn Corporation je certifikovaná v právnom rámci na ochranu osobných údajov. Podmienky ochrany súkromia:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

X (Twitter International Unlimited Company): Spoločnosť X Corp. certifikáciou potvrdila, že dodržiava princípy právneho rámca na ochranu osobných údajov. Podmienky ochrany súkromia:  https://twitter.com/en/privacy  

Spoločnosť Microsoft Corporation je participantom právneho rámca na ochranu osobných údajov. Podmienky ochrany súkromia: https://go.microsoft.com/fwlink?linkid=521839

 

O prípadnom inom prenose do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, ak by bol nevyhnutný a o podmienkach jeho uskutočnenia dotknuté osoby informujeme osobitne. V prípade, ak nejde o krajinu zaručujúcu primeranú úroveň bezpečnosti v zmysle rozhodnutia Európskej komisie, budú na prenos využité iné inštitúty v súlade s GDPR. Zároveň, v prípade, ak by neexistovalo rozhodnutie o primeranosti ani primerané záruky prenosov, uskutočníme takýto prenos len na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby (po tom, ako bola informovaná o rizikách, ktoré takéto prenosy môžu pre ňu predstavovať z dôvodu absencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk) alebo v prípade, ak je takýto prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby.

Práva dotknutej osoby:

 • Ak spracúvanie osobných údajov prebieha na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, je možné takýto súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 • Dotknutá osoba má ďalej podľa GDPR (čl. 15 až 22)  právo na:
 • právo na prístup k osobným údajom
 • Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii) a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR).
 • právo na opravu osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné; prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.
 • právo na výmaz osobných údajov /právo na zabudnutie
  Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípade ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali); toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné - na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu;
 • právo na prenosnosť osobných údajov
  Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ak k spracúvaniu dochádza podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR  (na právnom základe oprávnených záujmov) alebo podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  V súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 • právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.
 • Každá dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk

Aplikácia Veda na dosah VR

Podmienky ochrany osobných údajov pre aplikáciu Veda na dosah VR:

Prevádzkovateľom aplikácie Veda na dosah VR je Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 7315/8A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika.

Prostredníctvom tejto aplikácie nezískavame žiadne osobné údaje.

Pre bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko v súvislosti s ponukou aplikácie v Meta Store si prosím prečítajte podmienky ochrany údajov tejto spoločnosti na:

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.meta.com/legal/quest/updated-privacy-policy-for-oculus-account-users

s

Sociálne siete:

Tieto podmienky ochrany súkromia sa viažu k osobným údajom spracovávaným na profiloch CVTI SR. Profily CVTI SR disponujú len bežnými užívateľskými možnosťami administrátora profilu. Prevádzkovatelia sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Je potrebné sa oboznámiť s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa platforiem sociálnych sietí pri spracúvaní osobných údajov poskytovateľom.

Na získanie bližších informácií o spracúvaní vašich údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí:

-  Facebook:  https://www.facebook.com/policy.php

-  LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

-  Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

-  YouTube: https://policies.google.com/privacy

-  Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=en

 

Pri správe nášho profilu zriadeného na sociálnej sieti Facebook môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na štatistické účely prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Pri návšteve nášho profilu zriadeného na Facebooku zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“, pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.
Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytol štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
https://www.facebook.com/help/pages/insights

 

Pri tomto spracúvaní vystupujeme s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné na: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Cookies:

Naše internetové stránky používajú súbory cookies. Podrobné informácie o používaných cookies a podmienkach ich spracúvania nájdete zverejnené na jednotlivých webových stránkach.

Bezpečnosť osobných údajov:

CVTI SR na základe posúdenia aktuálnych hrozieb prijala primerané technické a organizačné opatrenia na  zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej Nariadenie). Osobné údaje sú uložené na serveroch CVTI SR, v dátovom centre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo na serveroch zmluvných dodávateľov a poskytovateľov služieb, pričom sú podmienky spracúvania a požadované bezpečnostné opatrenia dohodnuté sprostredkovateľskou zmluvou v zmysle článku 28 Nariadenia.

 

 

Posledný update stránky: 2024-04-29 14:20