Organizačná štruktúra CVTI SR

(platná od  12. 2. 2024) grafická verzia pdf súbor pdf verzia  pdf súbor

1.      GENERÁLNY RIADITEĽ

1.1   KANCELÁRIA GENERÁLNEHO RIADITEĽA

1.1.1   Sekretariát generálneho riaditeľa
1.1.2   Office manažment
1.1.3   DPO a manažér pre kyberbezpečnosť

1.2   ODBOR ĽUDSKÝCH ZDROJOV

1.2.1   Referát personálny
1.2.2   Referát mzdový

1.3   ODBOR KOMUNIKAČNÝ

1.4   ODBOR PRÁVNY

1.5   ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

1.6   ODDELENIE VNÚTORNEJ KONTROLY

1.7   ŠTUDENTSKÁ RADA VYSOKÝCH ŠKÔL
 

2.      SEKCIA PODPORY ŠKOLSTVA A VEDY

2.1   ODBOR MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

2.1.1   Oddelenie medzinárodných záležitostí a projektov
2.1.2   Národná kancelária pre program Horizont
2.1.3   Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)

2.2   ODBOR TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

2.2.1   Oddelenie informačnej podpory transferu technológií
2.2.2   Oddelenie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva

2.3   ODBOR METODIKY A TVORBY INFORMÁCIÍ ŠKOLSTVA

2.3.1   Oddelenie štatistiky a služieb
2.3.2   Oddelenie regionálneho školstva a prierezových tém
2.3.3   Oddelenie vysokého školstva
2.3.4   Oddelenie prevencie a výskumov v oblasti mládeže
2.3.5   Oddelenie IS ekonomiky a financovania školstva

2.4   ODBOR HODNOTENIA VEDY

2.4.1   Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti
2.4.2   Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti

2.5   ODBOR ŠKOLSKÝCH VÝPOČTOVÝCH STREDÍSK

2.5.1   Oddelenie školských výpočtových stredísk Bratislava
2.5.2   Oddelenie školských výpočtových stredísk Piešťany
2.5.3   Oddelenie školských výpočtových stredísk Banská Bystrica
2.5.4   Oddelenie školských výpočtových stredísk Liptovský Mikuláš
2.5.5   Oddelenie školských výpočtových stredísk Michalovce


3.    
SEKCIA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

3.1   ODBOR INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

3.1.1   Oddelenie prevádzky výpočtovej techniky
3.1.2   Oddelenie Dátové centrum

3.2   ODBOR ROZVOJA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

3.2.1   Oddelenie podpory aplikačného softvéru
3.2.2   Referát knižnično-informačných systémov
3.2.3   Oddelenie vývoja a správy web aplikácií

3.3   ODDELENIE DÁTOVEJ INTEGRITY

4.     SEKCIA STRATÉGIE A PROJEKTOVÉHO RIADENIA

4.1   ODBOR STRATÉGIE

4.2   ODBOR PROJEKTOV EŠIF

4.3   ODBOR PROJEKTOV PLÁNU OBNOVY

4.4   ODBOR DOPYTOVÝCH PROJEKTOV

4.5   PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

5.     SEKCIA FINANCIÍ A VNÚTORNEJ SPRÁVY

5.1   ODBOR FINANCIÍ

5.1.1   Stredisko stredoškolských štipendií
5.1.2   Referát evidencie majetku
5.1.3   Referát rozpočtu a štátnej pokladnice
5.1.4   Referát účtovníctva

5.2   ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

5.2.1   Referát údržby a správy budov
5.2.2   Referát autodopravy
5.2.3   Referát BOZP
5.2.4   Podateľňa a registratúrne stredisko

6.     SEKCIA VEDECKÁ KNIŽNICA

6.1   ODBOR KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB

6.1.1   Oddelenie výpožičných služieb a ochrany fondov
6.1.2   Oddelenie elektronických služieb
6.1.3   Oddelenie digitalizácie
6.1.4   Oddelenie elektronických a tlačených dokumentov
6.1.5   Oddelenie Fablab

6.2   ODBOR PODPORY OTVORENEJ VEDY A VÝSKUMU

6.2.1   SKeLIB
6.2.2   Kontaktná kancelária pre OPEN ACCESS
6.2.3   Oddelenie propagácie a vzdelávania
6.2.4   Oddelenie redakčno-tlačiarenské a vydavateľstva otvorenej vedy

7.     SEKCIA NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI

7.1   ODBOR POPULARIZÁCIE VEDY A TECHNIKY

7.1.1   Oddelenie popularizačných aktivít
7.1.2   Oddelenie marketingu a správy webov NCP VaT
7.1.3   Redakcia QUARK
7.1.4   Redakcia Veda na dosah
7.1.5   Oddelenie audiovizuálnej tvorby

7.2   CENTRUM VEDY

7.3   ODBOR SPRÁVY A PREVÁDZKY PORTÁLU VÝSKUMU A VÝVOJA

7.3.1   Oddelenie CIP VVI
7.3.2   Oddelenie Dátová kancelária SK CRIS

7.4   MÚZEUM ŠKOLSTVA A PEDAGOGIKY

7.5   MÚZEUM ŠPECIÁLNEHO ŠKOLSTVA V LEVOČI

8.     MEDZINÁRODNÉ LASEROVÉ CENTRUM

8.1   Oddelenie laserových technológií
8.2   Oddelenie biofotoniky

9.      VEDECKO-VÝSKUMNÉ PROTÓNOVÉ CENTRUM

 

Posledný update stránky: 2024-03-18 10:42