Organizačná štruktúra CVTI SR

(platná od  15. 1. 2021)

GENERÁLNY RIADITEĽ 

      1.1    Sekretariát generálneho riaditeľa

      1.2    Komunikačné oddelenie

      1.3    ODBOR METODIKY A TVORBY INFORMÁCIÍ ŠKOLSTVA
               1.3.1  Oddelenie regionálneho školstva
               1.3.2  Oddelenie vysokého školstva
               1.3.3  Oddelenie mládeže a športu
               1.3.4  Oddelenie prevencie a výskumov v oblasti mládeže
               1.3.5  Oddelenie informačných systémov ekonomiky a financovania školstva

      1.4    Oddelenie štatistiky a služieb

      1.5    Sekretariát Študentskej rady vysokých škôl

      1.6    MÚZEUM ŠKOLSTVA A PEDAGOGIKY V BRATISLAVE

      1.7    MÚZEUM ŠPECIÁLNEHO ŠKOLSTVA V LEVOČI

2.    SEKCIA PODPORY VEDY

      2.1    ODBOR MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
               2.1.1  Oddelenie medzinárodných projektov
               2.1.2  Národné kontaktné body pre H2020 (National Contact Points)
               2.1.3  Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)

      2.2    ODBOR TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ
               2.2.1  Oddelenie informačnej podpory transferu technológií
               2.2.2  Oddelenie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva
               2.2.3  Oddelenie hodnotenia kvality pracovísk vedy a techniky

      2.3    ODBOR PRE HODNOTENIE VEDY
               2.3.1  Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti
               2.3.2  Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti

      2.4    ODBOR PROJEKTOV EŠIF (Európskych štrukturálnych a investičných fondov)
               2.4.1  Oddelenie projektov OP Ľudské zdroje
               2.4.2  Oddelenie projektov OP Výskum a inovácie

      2.5    ODBOR INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
                2.5.1  Oddelenie prevádzky výpočtovej techniky
                2.5.2  Oddelenie Dátové centrum

      2.6    ODBOR ROZVOJA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
                2.6.1  Oddelenie podpory aplikačného softvéru
                2.6.2  Referát knižnično-informačných systémov
                2.6.3  Oddelenie vývoja a správy WEB aplikácií
                2.6.4  Oddelenie FabLab

      2.7    ODBOR ŠKOLSKÝCH VÝPOČTOVÝCH STREDÍSK
                2.7.1  Oddelenie ŠVS Bratislava
                2.7.2  Oddelenie ŠVS Piešťany
                2.7.3  Oddelenie ŠVS Banská Bystrica
                2.7.4  Oddelenie ŠVS Liptovský Mikuláš
                2.7.5  Oddelenie ŠVS Michalovce

      2.8    PRACOVISKO CENTRÁLNEHO MANAŽMENTU TELEPREZENTAČNÝCH ZARIADENÍ (TP)

3.   NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI   

       3.1    ODBOR PROPAGÁCIE VEDY A TECHNIKY
                3.1.1  Oddelenie popularizačných aktivít
                3.1.2  Oddelenie marketingu NCP VaT
                3.1.3  Redakcia QUARK

       3.2    ODBOR ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ A MULTIMÉDIÍ
                3.2.1  Oddelenie elektronických časopisov a multimédií
                3.2.2  Oddelenie technickej podpory

       3.3    ODBOR SPRÁVY A PREVÁDZKY PORTÁLU VÝSKUMU A VÝVOJA
                3.3.1  Oddelenie CIP VVI
                3.3.2  Oddelenie SK CRIS

       3.4    CENTRUM VEDY

4.   SEKCIA EKONOMIKY A PREVÁDZKY

       4.1    ODBOR EKONOMICKO-HOSPODÁRSKY
                4.1.1  Ekonomické oddelenie
                          4.1.1.1  Referát PAM a personálny
                          4.1.1.2  Referát pokladne a faktúr
                          4.1.1.3  Referát zásobovania
                          4.1.1.4  Referát účtovníctva
                          4.1.1.5  Referát evidencie majetku
                          4.1.1.6  Referát rozpočtu a štátnej pokladnice                         
                4.1.2  Oddelenie správy budov
                          4.1.2.1  Referát autodopravy
                          4.1.2.2  Referát údržby
                          4.1.2.3  Referát BOZP
                          4.1.2.4  Podateľňa a registratúrne stredisko

                4.1.3  Oddelenie ekonomicko-správne
                          4.1.3.1 Referát sekretariátu MLC a strediska personalistiky a spracovania miezd
                          4.1.3.2 Referát strediska ekonomiky a manažmentu projektov MLC
                          4.1.3.3 Referát informačného a technicko-prevádzkového strediska MLC

       4.2   ODDELENIE REDAKČNO-TLAČIARENSKÉ

       4.3   REFERÁT PRÁVNY A KONTROLNÝ

       4.4   ODDELENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

       4.5   STREDISKO STREDOŠKOLSKÝCH ŠTIPENDIÍ

5.   SEKCIA VEDECKÁ KNIŽNICA

      5.1    ODBOR AKVIZÍCIE A SPRACOVANIA
               5.1.1  Oddelenie tlačených dokumentov
               5.1.2  Oddelenie elektronických publikácií a dát
               5.1.3  Oddelenie digitalizácie, repozitárov a archivácie
               5.1.4  Oddelenie manažmentu vedeckých informácií

      5.2    ODBOR KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB (OKIS)
                5.2.1  Oddelenie výpožičných služieb a ochrany fondov
                5.2.2  Oddelenie elektronických služieb

      5.3    ODBOR PODPORY OTVORENEJ VEDY A VÝSKUMU
                5.3.1  SKeLIB
                5.3.2  Kontaktná kancelária pre OPEN ACCESS
                5.3.3  Oddelenie propagácie a vzdelávania
                5.3.4  Vydavateľstvo otvorenej vedy

6.   VEDECKO-VÝSKUMNÉ PROTÓNOVÉ CENTRUM

7.  MEDZINÁRODNÉ LASEROVÉ CENTRUM

     7.1    Oddelenie laserových technológií, ktoré pozostáva z týchto laboratórií
               7.1.1 laboratórium informačných technológií
               7.1.2 laboratórium laserových mikrotechnológií
               7.1.3 laboratórium hmotnostnej spektroskopie sekundárnych iónov
               7.1.4 laboratórium aplikovanej optiky
               7.1.5 laboratórium analýzy materiálov a povrchov
               7.1.6 laboratórium femtosekundovej spektroskopie

    7.2    Oddelenie biofotoniky, ktoré pozostáva z týchto laboratórií:
              7.2.1 laboratórium laserovej mikroskopie a spektroskopie
              7.2.2 laboratórium biofotoniky bunky
              7.2.3 laboratórium zobrazovania a vizualizácie
              7.2.4 externé pracoviská (na základe zmlúv o spolupráci):
                     - laboratórium aplikovanej biofyziky a farmakológie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach
                     - laboratórium experimentálnej a klinickej farmakológie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
                     - laboratórium laserovej medicíny, Onkologický ústav svätej Alžbety v Bratislave

Posledný update stránky: 2021-01-28 11:06