Poskytovanie informácií

v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Nariadenie riaditeľa Centra VTI SR

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) má každý občan právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. V našom prípade je povinnou osobou Centrum vedecko-technických informácií SR ako príspevková organizácia patriaca pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len “CVTI SR”). Podľa § 5 ods. 1 písm. a Povinné zverejňovanie informácií zverejňujeme Štatút CVTI SR a Organizačnú štruktúru CVTI SR.

Informácie v rámci knižnično-informačných služieb CVTI SR poskytuje verejnosti podľa zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej na internetovej stránke www.cvtisr.sk.

Na uplatňovanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach CVTI SR určujem tento postup:

 

1. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie (§ 5 ods. 1 písm. b) zákona):

Žiadosti v zmysle uvedeného zákona môžete v našej organizácii podávať osobne, telefonicky, písomne (poštou, faxom), elektronicky (e-mailom).

 • Osobné podávanie žiadostí*
  (pondelok a štvrtok v čase od 8.00 do 12.00 hod.) u konzultačnej služby v čitateľských katalógoch - Lamačská cesta 8/A, Bratislava, prízemie)
 • Telefonicky**  na tel. čísle 02/69 253 113
 • Písomne:**
  • poštou na adresu: Centrum VTI SR, Mgr. Eva Vašková, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1

_____________________________________________

* Pri osobnom podávaní žiadostí žiadateľ vyplní tlačivo Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré je k dispozícii priamo u konzultačnej služby.

** Pri telefonickom a písomnom podávaní žiadosti poverená osoba vyplní dotyčné tlačivo na základe udaných požiadaviek žiadateľa.

*** Pri elektronickom podaní žiadosti žiadateľ priamo vyplní predmetnú žiadosť na uvedenej e-mailovej adrese.

Všetky formy podania žiadosti o získanie informácií zabezpečuje poverená osoba v lehotách uvedených v zákone č. 211/2000 Z. z. (§ 17).

Žiadateľ uhradí Centru VTI SR náklady za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (§ 21) a vyhlášky MF SR o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií podľa sadzobníka platného od 1. 1. 2001.

 

2. Informácie poskytované na žiadosť

 • CVTI SR sprístupní na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby informácie, ktoré má k dispozícii (v zmysle § 3 predmetného zákona). Za informáciu sa podľa ods. 1 zákona nepovažujú také informácie (stanoviská, právne názory, výklad zákonov a iných právnych predpisov, hodnotiace správy, rozbory, prognózy, prehľady a pod.), ktoré by CVTI SR muselo vytvoriť na základe konkrétnej žiadosti.

 

3. Obmedzenie prístupu k informáciám

 • Vedením CVTI SR poverená osoba dbá na to, aby neboli žiadateľovi poskytnuté informácie, ku ktorým je prístup vylúčený alebo obmedzený (v zmysle § 8 až 11 zákona č. 211/2000 Z. z.).
 • V prípade, ak časť požadovanej informácie patrí do obmedzenia podľa zákona, CVTI SR sprístupní iba tú časť informácie, ktorá je verejne prístupná, a poskytne žiadateľovi sprievodnú informáciu (§ 4 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z.).
 • Ak vznikne pochybnosť o sprístupnení informácie z dôvodu obmedzenia prístupu k informáciám alebo iná pochybnosť, posúdenie žiadosti o sprístupnenie takejto informácie zabezpečí komisia, ktorú ad hoc zriadi riaditeľ CVTI SR.

 

4. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku (§ 5 ods. 1 písm. c):

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie môže žiadateľ podať podľa § 19 zákona písomné odvolanie (rozklad) v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona. O tomto odvolaní (rozklade) rozhodne riaditeľ CVTI SR.

 

5. Záverečné ustanovenie:

Za úplné, správne a včasné sprístupnenie informácie alebo za rozhodnutie o obmedzení prístupu k informáciám poverujem Mgr. Evu Vaškovú, z Odboru vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce.

 

 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ CVTI SR

Posledný update stránky: 2022-03-24 15:53