Žiadosť o poskytnutie informácie

logo CVTI SR

Žiadosť o poskytnutie informácie
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Evidenčné číslo:

Dátum a hodina podania žiadosti:

Forma žiadosti (ústne, písomne, elektronicky):

Meno, priezvisko (názov organizácie) a adresa žiadateľa:

Formulácia žiadosti o informáciu:

 


Požadovaný spôsob poskytnutia informácie:

 


Žiadosť prevzal:

Vyjadrenie vecne príslušného vedúceho zamestnanca:

 

Spôsob vybavenia žiadosti: vybavenie – nevybavenie (dôvody):

 

 

Forma vybavenia žiadosti: 

  • osobne
  • telefonicky
  • písomne – faxom, poštou
  • zhotovením kópie (odpisu), nahliadnutím do spisu
  • elektronicky - e-mailom

Dátum vybavenia žiadosti:

Poplatok: Zaplatený dňa: Číslo dokladu:
  Odpustený dňa:
Posledný update stránky: 2013-02-19 12:01