Základné informácie

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Slovak Centre of Scientific and Technical Information

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.

CVTI SR má ako špecializovaná vedecká knižnica pridelený i medzinárodný identifikátor knižníc ISIL:
ISIL SK-2KABVA00019

Kód ISIL = International standard identifier for libraries and related organizations je medzinárodný identifikátor knižníc, ktorý je definovaný normou ISO 1551 2011. Ide o kód, ktorým možno označiť krajinu a región, v ktorom sa knižnica nachádza ako aj typ knižnice a jej veľkosť. Jeho cieľom je uľahčenie prístupu k fondom a službám knižníc. Medzinárodná registratúrna agentúra pre ISIL sídli v Danish Agency for Libraries and Media v Kodani (Dánsko). Pridelenie ISIL po vyplnení požadovaných údajov je bezplatné. Na Slovensku sprostredkúva prideľovanie kódov ISIL Národná agentúra pre ISIL v SR, pôsobiaca v Slovenskej národnej knižnici v Martine.


Informačné materiály


BROŽÚRA CVTI SR pdf súbor

LETÁK CVTI SR   


CVTI SR


 generálny riaditeľ: prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc.

 poštová adresa: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
 kontakty:
 
 02/69 253 102 / cvti@cvtisr.sk; sekretariat@cvtisr.sk   (sekretariát riaditeľa)
 
 IČO:  00151882
 IČ DPH:  SK2020798395
 peňažný ústav:  Štátna pokladnica, č. ú. IBAN: SK05 8180 0000 0070 0006 4743
                                    SWIFT (BIC) kód: SPSRSKBA 
 ako nás nájdete:   mapa/MHD

     

      Prezentačné video CVTI SR


    VEDECKÁ KNIŽNICA

    PODPORA VEDY

    POPULARIZÁCIA VEDY

    PROJEKTY

    INFORMÁCIE O ŠKOLSTVE


Posledný update stránky: 2020-04-22 16:15