O knižnici

CVTI SR ako vedecká knižnica svojou činnosťou prispieva k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania budovaním a spravovaním knižničných a informačných fondov a poskytovaním knižničných a informačných služieb pre širokú odbornú verejnosť:

  • získava, uchováva a sprístupňuje všetky typy domácich a zahraničných dokumentov, vrátane noriem, patentov, firemnej literatúry, ako aj dokumentov depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO, ZSVTS a Európskej únie v klasickej i elektronickej forme,
  • poskytuje komplexné knižničné, informačné a rešeršné služby pre vedu a výskum na Slovensku ako aj pre širokú odbornú verejnosť.

CVTI SR je národným informačným centrom a vedeckou knižnicou  (zriadenou v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach) so zameraním na technické odbory a vybrané  oblasti  prírodných, ekonomických  a sociálnych vied. CVTI SR je priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Inštitúcia, založená v roku 1938 a počas väčšiny svojej 70-ročnej histórie známa ako Slovenská technická knižnica, patrila vždy k priekopníkom v zavádzaní nových knižničných informačných technológií. Zmena názvu v roku 1996 priniesla aj rozšírenie štandardných knižničných služieb o nové aktivity, rozvoj neknižničných služieb nastal najmä od r. 2007.

Poslaním CVTI SR je prispievať k podpore rozvoja vedy a techniky na Slovensku najmä prostredníctvom budovania a prevádzky komplexných informačných systémov pre výskum a vývoj. V súčasnosti  je CVTI SR zodpovedné za  zabezpečovanie prevádzky a rozvoja Centrálneho informačného systému pre výskum, vývoj a inovácie (CIP), Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a naň napojeného Systému na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií, tzv. antiplagiátorského systému (APS). CVTI SR implementuje projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj,  ktoré slúžia najmä na zabezpečenie komplexných podporných služieb pre vedeckú komunitu na Slovensku.

 

Helpdesk (8:30-16:00):

tel.: 02/222 001 34
e-mail: kniznica.nvk(at)cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2023-12-05 17:11