Knihovnícke odborné minimum

Aktuálne informácie

Rekvalifikačný kurz Knihovnícke odborné minimum (KOM) je určený pre osoby pracujúce, alebo so záujmom pracovať v knižniciach a informačných centrách, ktorí sú absolventmi stredných škôl s maturitou alebo vysokých škôl neknihovníckeho zamerania. Absolventi, ktorí ukončia ucelený vzdelávací program vrátane záverečnej skúšky, získajú o jeho ukončení osvedčenie s platnosťou pre Slovenskú republiku.

Kurz Knihovnícke odborné minimum je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) od r. 1991. Dňa 6. 12. 2021 udelilo MŠVVaŠ SR pre kurz novú akreditáciu pod číslom 0484/2021/94/1 na dobu 5 rokov.

Viac:

Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8A, Bratislava

Učebné osnovy: Projekt vzdelávacieho programu Knihovnícke odborné minimum

Požadované vstupné vzdelanie: maturita.

Prezenčná časť kurzu trvá 10 pracovných dní formou prednášok v rozsahu 42 hodín teoretického vzdelávania a 34 hodín praktických cvičení v čase od 8.00 do 16.00 hod. K preberaným témam budú mať účastníci kurzu k dispozícii materiály a potrebné informácie v tlačenej i elektronickej podobe.

Záverečná skúška sa skladá z písomnej práce a písomnej skúšky. Počas individuálneho štúdia sú účastníkom k dispozícií odborné konzultácie.

  • Účastnícky poplatok: 150,00 € s DPH sa hradí po potvrdení zaradenia prihlášky
  • Storno poplatok: 20% zo zaplateného poplatku v prípade, ak účastník neoznámi svoju neúčasť najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom kurzu.
  • Poplatok za opravnú skúšku: 10 €. Opravná skúška sa vykonáva na žiadosť účastníka kurzu do 30 dní odo dňa neúspešného vykonania záverečnej skúšky.

Ubytovanie a strava nie je zahrnutá v účastníckom poplatku. Tieto položky si platia účastníci individuálne,
prípadne vysielajúca organizácia.

Možnosti ubytovania

Kam na obed

Odborný garant:       Mgr. Jana Kasáková, PhD.          

Kontakt: doskol(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2022-08-17 15:51