Prevádzková doba


Od 19. 4. 2021 poskytuje CVTI SR knižnično-informačné služby
v štandardnej prevádzkovej dobe.

Knižničné služby budú poskytnuté len osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak  táto  osoba  bola  zaočkovaná  proti  ochoreniu  COVID-19  aj  druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej  zdravotný  stav  alebo  zdravotná  kontraindikácia  neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.
V interiéri sa vyžaduje používanie respirátorov. V študovni bude v zmysle aktuálnych usmernení obmedzený počet návštevníkov, jeden návštevník na 15 m2

Štandardná prevádzková doba:

Výpožičná služba, registrácia používateľov, čitateľské katalógy;
všeobecná študovňa + internetové pracoviská:
 pondelok - štvrtok
piatok sobota 
 10.00 - 18.00 h 8.00 - 16.00 h   zatvorené
Študovňa špeciálnej literatúry (normy, patenty, firemná literatúra; dokumenty EÚ, OECD a EBOR + internetové pracovisko)  (patlib@cvtisr.sk)
10.00 - 17.00 h 10.00 - 16.00 h zatvorené
Vzdialený prístup k e-zdrojom – 24/7

 

Ostatné služby / pracoviská: pondelok - piatok
Medziknižničná výpožičná služba (MVS, MMVS) 9.00 - 15.00 h
Informačné a rešeršné služby, sprístupňovanie e-zdrojov 9.00 - 15.00 h
Podateľňa 10.00 - 14.30 h


Kontakt: Mgr. Tomáš Fiala (vedúci)
Odbor knižnično-informačných služieb
Tel.: 02/69 253 147
e-mail: tomas.fiala@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2021-04-19 11:43