Prevádzková doba

Zmena prevádzkovej doby knižnično-informačných služieb

Na základe aktuálne zavedených opatrení vlády SR v súvislosti so situáciou ohľadom šírenia sa koronavírusu (COVID-19) upravuje CVTI SR poskytovanie svojich knižnično-informačných služieb nasledovne:

ŠTUDOVNE a ABSENČNÉ VÝPOŽIČKY

Do 26. 1. 2021 vrátane SA NEBUDÚ POSKYTOVAŤ knižnično-informačné služby (KIS):

Od 27. 1. do 7. 2. 2021 bude otvorené pracovisko absenčných výpožičných služieb a registračné pracovisko (okienka) v štandardnej prevádzkovej dobe.

Knižničné služby budú poskytnuté len osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Študovne budú zatvorené.

E-ZDROJE

Štandardne sú naďalej dostupné e-zdroje CVTI SR v nepretržitom režime 24/7. l Vzdialený prístup do e-zdrojov


REGISTRÁCIA

Priebežne (spravidla v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.) zabezpečíme registráciu nových záujemcov o vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR, ktorí podľa pokynov na registráciu na vzdialený prístup do e-zdrojov doručia prihlášku emailom a uhradia registračný poplatok na účet CVTI SR.

Rovnako po úhrade registračného poplatku zabezpečíme aj predĺženie platnosti registrácie už registrovaným používateľom.


BEZ SANKCIÍ

Počas trvania obmedzeného režimu poskytovania KIS nebudeme sankcionovať v termíne nevrátené vypožičané knihy.

V zmysle aktuálneho vývoja pandemickej situácie Vás budeme priebežne informovať o platných zmenách. Veríme, že ako naši používatelia využijete plnohodnotne aspoň tie možnosti, ktoré sú dostupné, a i naďalej Vám budeme takýmto spôsobom nápomocní.

ĎAKUJEME Vám za pochopenie.

-----------------------------------------------------

Štandardná prevádzková doba:

Výpožičná služba, registrácia používateľov, čitateľské katalógy;
všeobecná študovňa + internetové pracoviská:
 pondelok - štvrtok
piatok sobota 
 10.00 - 18.00 h 8.00 - 16.00 h   zatvorené
Študovňa špeciálnej literatúry (normy, patenty, firemná literatúra; dokumenty EÚ, OECD a EBOR + internetové pracovisko)  (patlib@cvtisr.sk)
10.00 - 17.00 h 10.00 - 16.00 h zatvorené
Vzdialený prístup k e-zdrojom – 24/7

 

Ostatné služby / pracoviská: pondelok - piatok
Medziknižničná výpožičná služba (MVS, MMVS) 9.00 - 15.00 h
Informačné a rešeršné služby, sprístupňovanie e-zdrojov 9.00 - 15.00 h
Podateľňa 10.00 - 14.30 h


Kontakt: Mgr. Tomáš Fiala (vedúci)
Odbor knižnično-informačných služieb
Tel.: 02/69 253 147
e-mail: tomas.fiala@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2021-01-22 17:20