Informačné zdroje

Profil knižničného fondu vychádza zo štatútu, kde je stanovené, že CVTI SR získava, spracováva, uchováva a sprístupňuje fond domácich a zahraničných dokumentov v klasickej i elektronickej forme, zameraný na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied. Okrem toho sa do fondu výberovo doplňujú dokumenty aj z ďalších odborov súvisiacich s technikou.

  • Jazykové hľadisko
    Prioritne sa doplňujú dokumenty v slovenčine, ďalej v poradí čeština, angličtina, nemčina, francúzština, dokumenty v ostatných jazykoch sa doplňujú obmedzene, v mimoeurópskych jazykoch sa nezískavajú.
  • Časové hľadisko
    Doplňujú sa iba najnovšie dokumenty. Dokumenty staršie ako 5 rokov sa získavajú iba výnimočne.
  • Hľadisko úplnosti
    Intenzitu doplňovania možno orientačne vyjadriť nasledovne: Pokiaľ možno v úplnosti sa získavajú domáce periodické a neperiodické dokumenty zo všetkých technických odborov, ďalej slovenské technické normy a patenty a výberovo slovenské firemné dokumenty.

V zmysle dohôd a poverení tiež materiály OECD, EÚ, EBOR, WIPO, ZSVTS, patentové dokumenty EPÚ a rakúske normy.

Výberovo sa doplňujú periodické a neperiodické dokumenty z ostatných vedných odborov.

Pri získavaní dokumentov sa využívajú všetky dostupné akvizičné metódy: kúpa, povinný výtlačok, medzinárodná výmena publikácií , dar, dohody/poverenia. Pri doplňovaní sa zohľadňujú potreby a požiadavky (akvizičné návrhy) používateľov.

Knižničný fond a externé EIZ: knihy a časopisy, databázy, firemné dokumenty, patentové dokumenty, technické normy.

Depozitné fondy*: dokumenty Európskej únie, dokumenty OECD, dokumenty EBOR, dokumenty WIPO, dokumenty ZSVTS.

* (na základe poverenia)

Súčasťou fondu je aj tzv. sivá literatúra (dizertácie, výskumné správy, zborníky z konferencií a pod.) na všetkých dostupných nosičoch.

Do pozornosti tiež dávame špeciálno-pedagogickú knižnicu Múzea špeciálneho školstva v Levoči, ktorá obsahuje viac ako 4 000 titulov odbornej literatúry, beletrie, novín, časopisov, kalendárov či špeciálnych publikácií v Braillovom písme.


Kontakt

Mgr. Jana Kasáková, PhD. (vedúca)
Odbor akvizície a spracovania
Tel.: 02/69 253 238
e-mail: jana.kasakova(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2024-02-27 12:00