Informačné zdroje

Profil knižničného fondu vychádza zo štatútu, kde je stanovené, že CVTI SR získava, spracováva, uchováva a sprístupňuje fond domácich a zahraničných dokumentov v klasickej i elektronickej forme, zameraný na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied. Okrem toho sa do fondu výberovo doplňujú dokumenty aj z ďalších odborov súvisiacich s technikou.

(viac...)

Jazykové hľadisko

Prioritne sa doplňujú dokumenty v slovenčine, ďalej v poradí čeština, angličtina, nemčina, francúzština, dokumenty v ostatných jazykoch sa doplňujú obmedzene, v mimoeurópskych jazykoch sa nezískavajú.

Časové hľadisko

Doplňujú sa iba najnovšie dokumenty. Dokumenty staršie ako 5 rokov sa získavajú iba výnimočne.

Hľadisko úplnosti

Intenzitu doplňovania možno orientačne vyjadriť nasledovne: Pokiaľ možno v úplnosti sa získavajú domáce periodické a neperiodické dokumenty zo všetkých technických odborov, ďalej slovenské technické normy a patenty a výberovo slovenské firemné dokumenty.

V zmysle dohôd a poverení tiež materiály OECD, EÚ, EBOR, WIPO, ZSVTS, patentové dokumenty EPÚ a rakúske normy.

Výberovo sa doplňujú periodické a neperiodické dokumenty z ostatných vedných odborov.

Pri získavaní dokumentov sa využívajú všetky dostupné akvizičné metódy: kúpa, povinný výtlačok, medzinárodná výmena publikácií , dar, dohody/poverenia. Pri doplňovaní sa zohľadňujú potreby a požiadavky (akvizičné návrhy) používateľov.

Tematický profil (viac...)

Architektúra a urbanizmus. Bytové hospodárstvo
Astronómia. Geodézia
Automatizácia. Kybernetika. Automatizované systémy
Baníctvo. Banská technika
Biologické vedy. Biochémia. Genetika. Biofyzika
Čerpanie, skladovanie a preprava plynu a kvapalín
Doprava. Dopravné prostriedky. Spoje
Elektrická energia. Elektrárne. Energetika
Elektronika. Oznamovacia elektrotechnika
Elektrotechnika - všeobecnosti
Ekonomické vedy. Ekonomika práce. Pozemky a pôda
Ekonomika. Obchod. Ceny. Služby
Financie. Bankovníctvo. Peňažníctvo. Dane
Fyzika
Geológia. Hydrológia. Meteorológia
Chémia. Kryštalografia
Informačné vedy. Knihoveda, knižnice.
Matematika
Meracia technika. Jemná mechanika. Metrológia. Normalizácia
Počítače. Software
Počítače. Hardware
Počítačová grafika. Technické kreslenie
Podnikové hospodárstvo. Manažment
Poľnohospodárstvo. Lesníctvo
Právo. Legislatívne dokumenty
Priemysel drevársky a lesnícky 
Priemysel hutnícky
Priemysel chemický. Priemysel plastov
Priemysel kožiarsky, textilný a odevný
Priemysel papierenský a polygrafický
Priemysel potravinársky
Reklama. Informácie o výrobkoch
Slovníky cudzojazyčné. Encyklopédie
Stavebníctvo. Ochrana stavieb. Klimatizácia
Staviteľstvo
Strojárenstvo. Motory. Tvárnenie. Obrábanie
Technika všeobecne. Skúšanie materiálov
Účtovníctvo
Umenie. Fotografia. Šport
Vojenstvo. Vojenská technika
Zdravotnícka technika. Voda. Sanitné zariadenia
Životné prostredie. Ochrana prírody. Ekológia

Knižničný fond a externé EIZ
Depozitné fondy*
knihy a časopisy dokumenty Európskej únie

databázy dokumenty OECD
firemné dokumenty dokumenty EBOR
patentové dokumenty dokumenty WIPO
technické normy dokumenty ZSVTS
 

* (na základe poverenia)

súčasťou fondu je aj tzv. sivá literatúra (dizertácie, výskumné správy, zborníky z konferencií a pod.) na všetkých dostupných nosičoch.


Kontakt

PhDr. Gabriela Miklánková (vedúca)
Oddelenie tlačených dokumentov
Tel.: 02/69 253 121
e-mai: gabriela.miklankova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2018-01-19 13:47