sadzobník za poskytnutie informácie

Sadzobník na úhradu nákladov za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2001 Z. z.
a vyhlášky MF SR o úhrade nákladov za sprístupnenie (platný od 1. 1. 2001)

 

tlač, resp. kopírovanie 1 strany čb textu A4 0,05 €   1,50 Sk
disketa 3,5 0,66 €    20,- Sk
iný nosič dát podľa nákupnej ceny nosiča  
obálka A4 0,08 €     2,50 Sk
obálka A6 0,02 €     0,70 Sk
obálka na disketu   0,13 €     4,- Sk
poštovné - doporučene do 20 g

do 50 g

do 500 g

do 1000 g

0,45 €    13,50 Sk

0,50  €     15,- Sk

0,66 €       20,- Sk

0,86 €       26,- Sk

Posledný update stránky: 2012-04-27 14:11