Medziknižničné služby

Vstup do online katalógu Prevádzková doba Registrácia používateľov Cenník


    

Ak CVTI SR nemá žiadanú publikáciu vo svojom fonde, môže registrovaný používateľ požiadať o sprostredkovanie výpožičky z iných knižníc v SR (MVS).

Na požiadanie iných knižníc v SR poskytuje CVTI SR medziknižničné výpožičné služby dokumentov alebo kópií článkov zo svojho knižničného fondu.

Požiadavku na sprostredkovanie výpožičky možno podať:

 • osobne (1. poschodie / miestnosť č. 112)
 • poštou (Centrum VTI SR, MVS, Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava)
 • e-formulárom žiadanky MVS
 • elektronickou poštou mvs(at)cvtisr.sk

Podmienkou pre poskytnutie MVS je registrácia žiadajúcej knižnice za používateľa CVTI SR.
Vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú prihlášku pošlite poštou na našu adresu.

Predpokladom pre sprostredkovanie výpožičky originálu dokumentu alebo kópie je presne a správne vyplnená žiadanka.


 Na požiadanie registrovaného používateľa sprostredkuje CVTI SR formou medzinárodnej medziknižničnej služby zo zahraničných knižníc dokumenty z oblasti technických a aplikovaných vied formou kópií článkov z periodík alebo výpožičkou požadovanej publikácie (MMVS).

Využiť môžete online katalógy iných knižníc pre overenie správnosti bibliografickej citácie.

Požiadavku na sprostredkovanie výpožičky možno podať:

 • osobne (1. poschodie / miestnosť č. 112)
 • poštou (Centrum VTI SR, MMVS, Lamačská cesta 8/A, 840 05 Bratislava)
 • e-formulárom žiadanky MMVS
 • elektronickou poštou mmvs(at)cvtisr.sk

Podmienkou pre poskytnutie MMVS je registrácia žiadajúcej knižnice (iného záujemcu) za používateľa CVTI SR.
Vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú prihlášku pošlite poštou na našu adresu.

Predpokladom pre sprostredkovanie výpožičky originálu dokumentu alebo kópie článku je presne a správne vyplnená žiadanka MMVS.


 

Služba elektronické dodávanie kópií dokumentov

sa realizuje:

 • s využitím informačných zdrojov zahraničných komerčných služieb (napr. SUBITO, GetInfo ...) Elektronické kópie sa dodávajú vo formáte PDF
 • poskytnutím e-verzie článkov z dostupných kolekcií online periodík, ak to umožňujú uzatvorené licenčné zmluvy
 • zaslaním elektronických kópií vyhotovených skenovaním častí dokumentov z fondu CVTI SR.

Služba sa poskytuje za úhradu podľa Cenníka poskytovaných služieb a prác CVTI SR.

Posledný update stránky: 2024-01-18 13:50