GT-SLOVAKIA

Program: Erasmus+

Celý názov projektu: Graduate tracking Slovakia

Koordinátor projektu: Centrum vedecko-technických informácií SR

Trvanie projektu: 1.2.2022 – 31.1.2024

Rozpočet CVTI SR: 70 000, 00€

Projekt reaguje na výzvu Európskej komisie členským štátom EÚ vybudovať komplexný nástroj na monitorovanie zamestnateľnosti absolventov na vnútroštátnej úrovni a zároveň prispievať k zlepšeniu dostupnosti porovnateľných údajov pre porovnávaciu analýzu na úrovni EÚ. Na základe odporúčaní odborníkov z pracovnej skupiny EGTI zameranej na monitoring absolventov, bol vytvorený tzv. Európsky pilotný prieskum absolventov/ Eurograduate Pilot Survey ako jedným z nástrojov monitoringu.

Cieľom projektu je implementácia jednotnej európskej metodiky v mapovaní absolventov prostredníctvom účasti v druhej fáze prieskumu Eurograduate. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť jednotné normy kvality a najvyšší možný stupeň porovnateľnosti zozbieraných údajov na úrovni EÚ. Naplnením cieľa sa nahradí existujúci národný prieskumu absolventov činnosťou na európskej úrovni.

V rámci realizácie projektu budú využívané už existujúce dáta v čo najvyššej možnej miere, aby sa zabezpečila efektivita zberu dát prostredníctvom prieskumu.

Vytvorenie porovnateľnej medzištátnej databázy na úrovni EÚ poskytne dôležité údaje pre tvorbu politiky na národnej úrovni a aj európskej úrovni, čo je potrebné na zabezpečenie reakcií na výzvy v oblasti vzdelávania a trhu práce založených na dôkazoch.

Zároveň projekt poskytne užitočné informácie o neekonomických aspektoch vysokoškolského systému, vrátane jeho sociálneho poslania a zodpovednosti.

Výstupy projektu, ktoré tvorí databáza, tlačové správy, analýzy, publikácie a záverečná konferencia, budú slúžiť ako užitočný zdroj informácií pre tvorcov politík, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, vysoké školy, študentov a odborníkov v tejto oblasti vzdelávania, kariérneho poradenstva a trhu práce. V neposlednom rade projekt prispeje k dlhodobej udržateľnosti EGTI ako aj k úplnému spusteniu prieskumu Eurograduate.

Kontakt: RNDr. Mária Slovíková, CSc.; maria.slovikova(at)cvtisr.sk Mgr. František Blanár; frantisek.blanar(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2023-12-11 13:06