HARMONMISSIONS

Akronym projektu: HARMONMISSIONS

Program: Program dunajského regiónu 2021 – 2027

Celý názov projektu: Harmonisation of Mission in the Danube region

Koordinátor: Centrum vedecko-technických informácií SR

Trvanie projektu: 1.1.2024 – 30.6.2026

Celkový rozpočet projektu : 1.717.140,85 EUR

Rozpočet CVTI SR v projekte: 252.147,40 EUR

Cieľ: Hlavným cieľom projektu HARMONMISSIONS je „harmonizovať“ implementáciu Misií EÚ na úrovni krajín a regiónov z podunajskej oblasti. Pozorujeme značné rozdiely v úrovni chápania, nastavenia a implementácie Misií EÚ medzi európskymi regiónmi. Preto sa v rámci projektu budeme snažiť tieto rozdiely minimalizovať a pomôcť nastaviť efektívny model riadenia misií na úrovni podunajského regiónu.

V projekte HARMONMISSIONS sa chceme konkrétne zamerať na dve oblasti Misií EÚ:

1.   Adaptácia na zmenu klímy

4. 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030

V rámci projektu HARMONMISSIONS sa vytvoria 3 hlavné piliere napredovania v oblasti Misií EÚ v dunajskom regióne:

a)      Nový model riadenia Misií EÚ v dunajskom regióne. Riadiaci výbor a Poradné skupiny dopomôžu k prepájaniu a zapájaniu do Misií EÚ aktérov z rôznych úrovní.

b)      Vytvorenie troch online platforiem na uľahčenie vyhľadávania aktuálnych projektových výziev, partnerov a ďalších potrebných informácií o Misiách EÚ.

c)      Prostredníctvom informačných podujatí, tréningov a brokerage podujatí sa bude zvyšovať povedomie, podporovať spolupráca a školiť personál v oblasti Misií EÚ.

Projekt HARMONMISSIONS vytvorí lepšie podmienky na efektívnejšiu spoluprácu medzi partnermi z krajín podunajského regiónu. Cieľom je dosiahnuť väčšie zapojenie organizácií z tohto regiónu do projektových výziev zameraných na 1. a 4. oblasť Misií EÚ. Záujem o tieto misie bude rozšírený od národnej až po regionálnu úroveň, keďže tieto misie a ich efektívne napĺňanie je určené pre aktérov z rôznych úrovní.


Presadzovanie cieľov projektu HARMONMISSIONS zabezpečí konzorcium zložené z 11 partnerov z regionálnej a národnej úrovne.


Kontakt:

RNDr. Ing. Anna Krivjanská  anna.krivjanska(at)cvtisr.sk

Mgr. Ondrej Zachar  ondrej.zachar(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2023-12-19 10:37