EUSDR PA 07

Program: DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

Názov projektu: PA 07 Knowledge Society (EUSDR PA 07)

Koordinátor: Centrum vedecko-technických informácií SR

Partner projektu: Univerzita v Belehrade

Trvanie projektu: Január 2023 – December 2028

Celkový rozpočet:   € 750 000

Rozpočet CVTI SR:  € 450 000

Projekt  má podporiť činnosti koordinátorov prioritnej oblasti 7 - Vedomostná spoločnosť - v rámci Dunajskej stratégie (EUSDR). Cieľom projektu je zabezpečiť stabilnú realizáciu tejto prioritnej oblasti Dunajskej stratégie.

Na základe úspešnej spolupráce počas predchádzajúceho projektového obdobia (2020 – 2022) medzi Slovenskom (CVTI SR) a Srbskom (Univerzita v Belehrade), sa obe krajiny rozhodli pokračovať v spoločnom úsilí a zamerať sa na nové projektové obdobie 2023-2028. V tomto období sa bude projekt zameriavať primárne na tieto oblasti:

  • Zefektívnenie koordinácie PO7
  • Podpora PO7 Členovia riadiacej skupiny a ďalšie zainteresované strany pri implementácii EUSDR
  • Posilňovanie rozvoja politiky a politických iniciatív, ktoré prispievajú k budovaniu kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, výskume a inováciách v dunajskom regióne ako aj zvyšujúce sa začlenenie podunajských krajín do Európskeho výskumného priestoru
  • Komunikácia, zvýšenie viditeľnosti a šírenia výsledkov PO7, ako aj kapitalizačné činnosti v rámci EUSDR a mimo neho

Partneri projektu chcú prostredníctvom budovania kapacít a sietí podporiť výmenu poznatkov a skúseností. Tie sa budú ďalej prenášať do odporúčaní pre politiky a iniciatívy. Kľúčovými aktérmi sú tu zástupcovia rôznych skupín - akademických, podnikových, vládnych a komunitných.

Projekt naďalej podporuje:

  • riadiacu skupinu pri realizácii prioritnej oblasti 7 Dunajskej stratégie
  • rozvoj politík a politických iniciatív, ako aj využívanie najnovších poznatkov
  • posilnenie koordinácie s ostatnými prioritnými oblasťami Dunajskej stratégie a zapojenie kľúčových zainteresovaných strán.

Kontakt:

matej.smrek(at)cvtisr.sk

www.knowledgesociety.danube-region.eu

Posledný update stránky: 2023-12-11 13:05