85vyrocie.cvtisr.sk

EUSDR PA 07

Program: DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

Názov projektu: PA 07 Knowledge Society (EUSDR PA 07)

Koordinátor: Centrum vedecko-technických informácií SR

Partner projektu: Univerzita v Belehrade

Trvanie projektu: Január 2020 – December 2022

Celkový rozpočet:   € 352,487.88

Rozpočet CVTI SR:  € 222,585.38

Projekt  má podporiť činnosti koordinátorov prioritnej oblasti 7 - Vedomostná spoločnosť - v rámci Dunajskej stratégie (EUSDR). Cieľom projektu je zabezpečiť stabilnú realizáciu tejto prioritnej oblasti Dunajskej stratégie.

Projekt  podporuje:

  • riadiacu skupinu pri realizácii prioritnej oblasti 7 Dunajskej stratégie,
  • rozvoj politík a politických iniciatív, ako aj využívanie najnovších poznatkov,
  • posilnenie koordinácie s ostatnými prioritnými oblasťami Dunajskej stratégie                                                              a zapojenie kľúčových zainteresovaných strán.

Partneri projektu chcú prostredníctvom budovania kapacít a sietí podporiť výmenu poznatkov a skúseností. Tie sa budú ďalej prenášať do odporúčaní pre politiky a iniciatívy. Kľúčovými aktérmi sú tu zástupcovia rôznych skupín - akademických, podnikových, vládnych a komunitných.

Koordinátori prioritnej oblasti prostredníctvom podujatí zameraných na posilňovanie kapacít  pripravia vhodný rámec pre dialóg a diskusie medzi všetkými zainteresovanými stranami. Spoločné stretnutia koordinátorov predstavujú vhodné prostredie pre výmenu nápadov, poznatkov a nástrojov pre prípravu nových projektov, politických opatrení a zvyšovanie príťažlivosti iniciatív prioritnej oblasti.

Projekt  je rozdelený do 3 pracovných balíkov. Jednotlivé ich aktivity majú  podporiť  7. prioritnú oblasť pri realizácii EUSD. Rovnako  tieto aktivity reflektujú nový akčný plán pre implementáciu Dunajskej stratégie.

Spoločnosť založená na vedomostiach potrebuje konkurencieschopnú výskumnú a vzdelávaciu infraštruktúru, podporu inovácií, inštitúcie a vysoko výkonné informačné a komunikačné technológie. Z akčného plánu EUSDR je známe, že tieto rámcové podmienky sa výrazne líšia v celom dunajskom regióne, ale celkovo zostávajú pod úrovňou EÚ-28. Pokiaľ ide o kvalitu terciárneho vzdelávania a konkurenčné postavenie v globalizovanom vzdelávacom prostredí, môžeme pozorovať podobnú priepasť. Cieľom koordinátorov prioritnej oblasti je zabezpečiť súdržnosť a kontinuitu jej činností a prispieť tak k prekonaniu rozdielov v oblasti vedomostnej spoločnosti v rámci regiónu.

Projekt prinesie:

  • Odporúčanie krajinám EUSDR k H2020 a Horizon Europe
  • Analýzu RIS 3 v oblasti EUSDR
  • Analýzu cieľov PA7 - monitorovanie, hodnotenie a odporúčania
  • Kapitalizáciu s DTP a inými programami a makro-regionálnymi stratégiami
  • Prierezové aktivity zamerané na prepájanie sektorov (akademický, podnikový, vládny a komunitný)
  • Návrh a revitlizáciu nových funkcií a úloh experimentálnej pracovnej skupiny v rámci PA7

 

Kontakt: barbora.banicova(at)cvtisr.sk

www.knowledgesociety.danube-region.eu

 

           

Posledný update stránky: 2023-03-15 14:16
×