DRIVEN

Program: Erasmus+

Celý názov projektu: Enhance skills and competences to boost ecological innovation in automotive industry

Koordinátor: Centrum vedecko-technických informácií SR

Trvanie projektu: 1.9.2020 – 31.8.2023

Rozpočet CVTI SR: 132.623,00 EUR

Strategickým cieľom projektu DRIVEN je prispieť k vybudovaniu vzdelanej skupiny ľudí schopných aktívnym prístupom docieliť proces zlepšovania procesov pri výrobe vozidiel, ktoré budú mať menej negatívny vplyv na životné prostredie.

Cieľ DRIVEN: Environmentálne a klimatické výzvy sú témami v mnohých oblastiach života. Projekt sleduje environmentálne výzvy v oblasti automobilového priemyslu a potreby zmien v tomto sektore. Pre zníženie vplyvu ľudských činností na klímu, zlepšenie ochrany životného prostredia a zvýšenie enrgetickej efektívnosti, sú doprava a odpadové hospodárstvo významnými oblasťami. Automobilový priemysel je kľúčovým sektorom nielen v Slovenskej republike, preto je nevyhnutné preniesť potreby tohto odvetvia aj do vzdelávania a prípravy pracovníkov. Ambíciou projektu je teda prispieť k vybudovaniu vzdelanej skupiny ľudí schopných aktívnym prístupom docieliť proces zlepšovania atribútov vozidiel, ktoré budú mať menej negatívny vplyv na životné prostredie ako také.

Pre neustále zefektívňovanie procesov pri výrobe dopravných prostriedkov sú potrebné nové vedomosti a zručnosti. Z tohto dôvodu je potrebné organizovať školenia a zvyšovať povedomie v tejto oblasti. Projekt by mal svojím obsahom a zameraním na kombináciu automobilového priemyslu a vyššie vzdelávanie pre ekologické a obehové hospodárstvo zlepšiť vzdelávanie a odbornú prípravu ľudí, ktorí budú schopní prispieť k ekologickým cieľom v automobilovom priemysle. Vo svetle novej pandemickej krízy sa oslabením tejto vlajkovej lode ekonomiky preukázal najväčší význam automobilového priemyslu ako zamestnávateľa a kľúčového komponentu hospodárstva, ktorého oživenie a prispôsobovanie novým spoločenským a environmentálnym požiadavkám bude v nasledujúcich rokoch veľmi dôležité. Priority projektu sú definované berúc do úvahy environmentálne potreby pri príprave mladých ľudí pre priemysel.

oficiálna webová stránka projektu:

https://www.projectdriven.eu/

Kontakt:

Mgr. Gabriela Mezeiová, PhD.

gabriela.mezeiova(at)cvtisr.sk

RNDr. Ing. Anna Krivjanská
anna.krivjanska(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2023-02-20 09:03