Enterprise Europe Network

Program: Rámcový program na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (COSME)

Koordinátor slovenského konzorcia: BIC Bratislava spol. s r.o.

Konzorcium pozostáva z 5 partnerov.

Trvanie projektu: január 2020 – december 2021

Rozpočet CVTI SR: 360 250 EUR

Partneri projektu:

SBA
Slovenská obchodná a priemyselná komora
RPIC Prešov
CVTI SR

Sieť Enterprise Europe Network bola založená vo februári 2008 na základe iniciatívy Európskej komisie. Centrum vedecko-technických informácií SR sa jej súčasťou stalo od januára 2020. Enterprise Europe Network (EEN) predstavuje najväčšiu sieť na podporu malých a stredných podnikov (MSP) s nadnárodnými ambíciami. Enterprise Europe Network združuje viac ako 600 organizácií s 3000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 60 krajinách. Partnerské organizácie po celom svete predstavujú obchodné a priemyselné komory, technologické centrá či výskumné inštitúcie.

V rámci služieb Enterprise Europe Network Slovensko poskytujú partneri projektu predovšetkým internacionálnu podnikateľskú expertízu, a to v niekoľkých oblastiach:

vyhľadávanie partnerstiev prostredníctvom databáz obchodných, technologických či výskumných profilov alebo prostredníctvom organizovania bilaterálnych stretnutí medzi firmami, výskumnými inštitúciami či univerzitami.

organizovanie informačných podujatí na témy súvisiace s internacionalizáciou (napr. IPR, účasť v programe Horizont 2020)

poradenstvo v oblasti internacionalizácie a podnikateľskej spolupráce

inovačná podpora, ktorá zahŕňa poradenstvo v oblasti prístupu k financovaniu výskumu a vývoja (napr. Rámcový program pre výskum a inovácie Horizont 2020), ako aj služby zamerané na rast a realizáciu vašich inovácií.

Ďalšie informácie o projekte: www.een.sk

Kontakt:

lucia.davidova(at)cvtisr.sk


IPR AMBASSADOR


Centrum vedecko-technických informácií SR poskytuje v rámci služieb siete Enterprise Europe Network aj službu IPR ambasádora. Jeho úlohou je poskytovať odborné konzultácie slovenským klientom siete v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva a zvyšovať povedomie o priemyselnom vlastníctve a efektívnom využívaní systémov jeho ochrany  IPR Ambassador

Posledný update stránky: 2022-01-05 15:57