EcoInn Danube

Program: DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

Celý názov projektu: Eco-innovately connected Danube Region (EcoInn Danube)

Koordinátor: Centrum vedecko-technických informácií SR

Konzorcium pozostáva z 13 partnerov 3 asociovaných strategických partnerov.

Trvanie projektu: december 2016 – máj 2019

Celkový rozpočet projektu:  2. 126.924, 97 €

Rozpočet CVTI SR: 272.168,50 €

Cieľom projektu  je posilniť spoluprácu inovátorov ponúkajúcich riešenia v oblasti ekologicky orientovaných inovácií najmä energetickej efektívnosti v dunajskej oblasti.

Projekt sa zameria predovšetkým na oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti. Výsledkom projektu bude posilnená spolupráca medzi ekoinovátormi a lepšie podmienky pre rozvoj a uplatnenie ekoinovácií založených na konkrétnych spoločenských a environmentálnych potrebách.

Hlavné piliere projektu sa zameriavajú na:

1. Zvýšenie nadnárodnej spolupráce v oblasti ekoinovácií
2. Podporu spájania dopytu a ponuky po ekoinováciách
3. Priestor pre zdieľanie nápadov, tréningy a stretnutia ekoinovátorov napr. aj v oblasti duševného vlastnícka.

Projekt bude realizovaný v 6 pracovných balíkoch: prvý a druhý pracovný balík sa zameriavajú na manažment a komunikáciu a disemináciu projektu. Nasledujúce pracovné balíky za zameriavajú na implementáciu odborných výstupov. Pracovný balík č. 3 je zameraný na tvorbu stratégie, mapy hlavných cieľových skupín a akčného plánu pre Dunajský región v oblasti energetickej efektívnosti.

Výstupy sa budú tvoriť na základe rôznych metód skúmania potrieb. Pracovný balík č. 4 sa zameriava na založenie virtuálneho laboratória pre výmenu ponuky a dopytu po ekoinováciách. Tento pracovný balík má poskytnúť priestor pre tvorcov ekoinovácií (výskumné a vývojové inštitície) a firmy ktoré majú po nich dopyt. Pracovný balík č. 5 sa zameriava na podporu transferu poznatkov a pre realizáciu využije platformy ako matchmaking podujatia, balíky odporúčaní pre firmy ako aj štúdie realizovateľnosti.

V poslednom pracovnom balíku budú realizované pilotné aktivity, pre diseminináciu myšlienky ekoinovácií ako aj pre podporu zručností pre prax,  v podobe inovačných fór a letných škôl.

Partneri projektu:

 1. Centrum vedecko-technických informácií SR (Slovensko)
 2. Chamber of Commerce and Industry Vratsa (Bulharsko)
 3. Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region (Slovinsko)
 4. Digitális Jólét Nonprofit Kft (Maďarsko)
 5. Bwcon GmbH (Nemecko)
 6. South Transdanubian Regional Development Agency (Maďarsko)
 7. BIC Brno spol. s.r.o. (Česká republika)
 8. Regional Development Agency Medimurje REDEA Ltd. (Chorvátsko)
 9. Association for education and economics for Vienna and Lower Austria (Rakúsko)
 10. Comenius University in Bratislava, Science Park (Slovensko)
 11. Brno University of Technology (Česká republika)
 12. Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region (Bosna a Hercegovina)
 13. Regional Agency for Socio-Economic Development Banat Ltd. (Srbsko)

Asociovaní partneri:

1. University of Pécs (Maďarsko)

2. Romanian Association for Technology Transfer and Innovation (Rumunsko)

3. Chamber of Economy of Montenegro (Čierna Hora)


Projekt EcoInn Danube sa realizuje prostredníctvom programu Danube Transnational Programme spolufinancovaný fondmi Európskej úniie (ERDF, IPA, ENI). 

Kontakt:

RNDr. Ing. Anna Krivjanská

anna.krivjanska(at)cvtisr.sk

Mgr. Dominika Šipošová

dominika.siposova(at)cvtisr.sk


PLATFORMA, KTORÁ PODPORUJE VZÁJOMNÉ SIEŤOVANIE EKO-INOVÁTOROV A ĎALŠÍCH KĽÚČOVÝCH HRÁČOV V EKOINOVÁCIÁCH V DUNAJSKOM REGIÓNE

http://ecoinnovative.eu/

VIAC INFORMÁCIÍ nájdete na oficiálnej stránke projektu:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube


Newsletter Nr. 5

 Newsletter Nr. 4

 Newsletter Nr. 3

 Newsletter Nr. 2.1

 Newsletter Nr. 2

 Newsletter Nr. 1 


     PROJEKT ECOINN DANUBE PODPORIL EKO-INOVÁTOROV V SPOLOČNOM ÚSILÍ CHOPIŤ SA ENVIRONMENTÁLNYCH VÝZIEV 


Posledný update stránky: 2022-03-15 11:19