REinEU2016

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: Re-industrialisation of the European Union 2016

Koordinátor: CVTI SR

Konzorcium pozostáva z troch partnerov (CVTI SR, Neulogy, BIC).

Trvanie projektu: september 2015 – december 2016

Celková výška grantu CVTI SR v projekte: 262 815,00 €

 

Medzinárodná konferencia REinEU 2016 predstavuje pre Slovensko prestížne podujatie v oblasti nanotechnológií, pokročilých materiálov a výrobných technológií. Cieľom podujatia je zdôrazniť a prediskutovať úlohu vedy, výskumu a inovácií pri udržateľnom rozvoji európskej ekonomiky vo všeobecnosti a predovšetkým pri plnení agendy reindustrializácie Európy – t.j. ako zvýšiť podiel výrobného sektora na tvorbe HDP EÚ zo súčasných 16% na 20%  v roku 2020, ako stanovuje komuniké EÚ „Za obnovu európskeho priemyslu“ 1). Primárne sa zameriava na vplyv výskumu a inovácií na podporu a rast výroby v „tradičnejších“ výrobných odvetviach. 

 

Konferencia si kladie za cieľ pritiahnuť pozornosť širokej európskej i medzinárodnej komunity z oblasti výskumu a inovácií vrátane významných zástupcov podnikateľského sektora. Podujatie bude financované z projektu programu Horizont 2020 (oblasť NMBP). Uskutoční sa v dňoch 26.-28. októbra 2016 s predpokladanou účasťou 1000 účastníkov. Bude jednou z najrozsiahlejších akcií v rámci slovenského predsedníctva EÚ v roku 2016.

 

Významným výstupom konferencie má byť záverečný strategický dokument ako podklad pre tvorbu politík pre ďalšie predsedníctvo EÚ. Pri príprave podujatia sa úzko spolupracuje s príslušnou zložkou Európskej komisie, ako aj so subjektmi, ktoré pripravujú podobné podujatia v predchádzajúcom období (luxemburské a holandské predsedníctvo EÚ).

Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR bolo ministerstvom poverené prípravou podujatia v úlohe koordinátora projektového tímu. V rámci výzvy H2020-NMP-CSA-2015, v téme NMP-38-2015 - Presidency events bol projektu v hodnote 877 375 EUR pridelený grant vo výške 570 000 EUR, pričom rozdiel bude financovaný z príjmov projektu (vložné, poplatky za výstavné stánky).

 

Kontakt: reineu2016(at)cvtisr.sk

www.reineu2016.eu

 

Posledný update stránky: 2021-09-24 11:55