85vyrocie.cvtisr.sk

NCPs CaRE

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: "National Contact Points for Climate action, Raw materials, Environment and Resource Efficiency"

Koordinátor: FORSCHUNGSZENTRUM JUELICH GMBH

Konzorcium pozostáva z 23 partnerov.

Trvanie projektu: február 2015 – január 2021

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 30 175,00 €.

 

Národné kontaktné body poskytujú cenné služby formou podpory a vedenia národných žiadateľov pri príprave návrhov v rámci programu Horizont 2020. Prostredníctvom posilnenej spolupráce a prepojenia medzi týmito vnútroštátnymi entitami, chce projekt docieliť vyššiu kvalitu poradenských služieb, a teda následne podaných návrhov a získaných projektov v rámci H2020.
Preto je hlavným cieľom vytvoriť spoločnú sieť spolupráce skúsených a menej skúsených NCP na spoločenskú výzvu č. 5 – SC5 "opatrenia v oblasti klímy, životného prostredia, efektívnosti zdrojov a surovín", ktorej cieľom je spojením skúseností a know-how zvýšenie celkovej kvality služieb poskytovaných klientom NCP.  Cieľom projektu je posilnenie medzinárodnej spolupráce NCP. Docielenie synergického účinku je obzvlášť dôležité pre SC5 NCP, pretože potenciálni žiadatelia v rámci tejto výzvy sú veľmi rôznorodí pokiaľ ide o ich vedecké alebo organizačné zázemie, úroveň skúseností, zapojenie do medzinárodných sietí. Medzi činnosti NCP patria predovšetkým teamingové a twinningové aktivity, vypracovanie best practices príručiek a manuálov, akcie, stretnutia a školenia ako aj celý rad ďalších komunikačných nástrojov a platforiem.

 

Kontakt: miroslava.tuzinska(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2021-09-24 12:01
×