Prevencia - ročník 2019 /SK

Obsah 4/2019

TEORETICKÉ ČLÁNKY
Nelátkové závislosti a nežiadúce návyky žiakov a možnosti ich prevencie v základných a stredných školách
Ingrid Emmerová

ČLÁNKY Z PRIESKUMU, VÝSKUMU A ANALÝZY
Záškoláctvo - neospravedlnené vyučovacie hodiny u žiakov v stredných školách
Mária Slovíková

Fajčenie tabakových výrobkov, konzumácia alkoholických nápojov a užívanie nelegálnych drog u žiakov základných a stredných škôl za roky 2009 a 2019
Marianna Pétiová

Význam internetu a sociálnych médií u žiakov základných a stredných škôl
Mária Janková

Výskum efektívnosti protidrogovo zameraného programu realizovaného na základných školách
Petra Dzurmanová, Nadežda Kovalčíková

PRACOVNO-METODICKÉ ČLÁNKY
Koučing a sebavedomie 
Silvia Langermann

Obsah 2-3/2019

TEORETICKÉ ČLÁNKY
Kto podlieha radikalizmu?
Vladimír Labáth

Profesijné kompetencie v rozvoji učiteľa
Margita Feranská

ČLÁNKY Z PRIESKUMU, VÝSKUMU A ANALÝZY
Výber z činnosti centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v školskom roku 2017/2018
Mária Slovíková

Dopad inkluzívnej základnej školy na osobnostný rozvoj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a na intaktných žiakov
Veronika Bisaki, Eva Gajdošová, Zuzana Nováková, Jana Slovíková

Názory  učiteliek  1.  ročníka  ZŠ  na inkluzívne  vzdelávanie  znevýhodnených  žiakov
Miron Zelina

Šikanovanie v školskom prostredí
Miriama Pačnárová

Prieskum o prežívaní voľného času v online priestore a konzumácii legálnych a nelegálnych drog
Mária Janková

Obsah 1/2019

 
TEORETICKÉ ČLÁNKY
Východiská   inkluzívnej  edukácie  rómskych detí
Miron Zelina


ČLÁNKY Z PRIESKUMU, VÝSKUMU A ANALÝZY
Znížená známka zo správania u žiakov základných a stredných škôl v SR
Mária Slovíková

Prežívanie voľného času detí a mládeže
Marcela Bielikova 

Fajčenie tabakových výrobkov, konzumácia alkoholických nápojov a užívanie nelegálnych drog u žiakov základných a stredných škôl
Marianna Pétiová
 

RECENZIE
Monika Miňová, Mateusz  Muchacki, Milan Portík: Roma  child  in  the information  society 
Miron Zelina
 
Miron Zelina: PSYCHOEDUKÁCIA. Aplikovaná pedagogická psychológia.
Albín Škoviera

Posledný update stránky: 2020-05-28 11:24