85vyrocie.cvtisr.sk

Výskumy, prieskumy a analýzy

Oddelenie prevencie a výskumov v oblasti mládeže realizuje výskumné úlohy v oblasti ľudských práv, násilia na deťoch, extrémizmu, prevencie kriminality a závislostí vyplývajúcich z uznesení vlády SR a z požiadaviek MŠVVaŠ SR. Ich cieľom je monitorovať aktuálnu situáciu a na základe zistených skutočností MŠVVaŠ SR navrhuje efektívne opatrenia v uvedených témach vzdelávacej politiky.

Aktuálne výskumy, prieskumy a analýzy:

Extrémizmus z pohľadu pedagógov v ZŠ a SŠ (2022)

Extrémizmus z pohľadu žiakov ZŠ a SŠ (2022)

Názory a skúsenosti žiakov so vzdelávaním a dodržiavaním ĽP v škole (2022)

Vzdelávanie a dodržiavanie ĽP z pohľadu učiteľov (2022)

Vybrané výsledky z výskumu-používanie internetu, online aktivity a riziká u žiakov ZŠ a SŠ (2022)

Vzdelávanie a rešpektovanie ĽP v názoroch rodičov žiakov ZŠ a SŠ (2021)

Názory a skúsenosti žiakov základných a stredných škôl so šikanovaním a kyberšikanovaním (2021)

Žiacka samospráva v ZŠ a SŠ (2021)

Analyza udajov z vyskumov zameranych na skusenosti, postoje a nazory ziakov na extremizmus a rasizmus (2020)

Monitoring o vzdelavani a dodrziavani LP za roky 2004-2019 (2020)

Prevencia a riesenie sikanovania a kybersikanovania v ZŠ a SŠ z pohladu koordinatorov prevencie (2020)

Vplyv legálnych a nelegálnych  drog na život žiakov ZŠ a SŠ (2019)

Prežívanie voľného času v online priestore a konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov ZŠ a SŠ (2019)

Vychova a vzdelavanie k dobrovolnictvu v ZŠ a SŠ (2019)

Vyhodnotenie uplatnenia Deklarácie o uznávaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou (2019)

Názory žiakov na žiacku samosprávu (2018)

Posledný update stránky: 2023-01-17 10:14
×