Výskumy, prieskumy a analýzy

Reprezentatívne sociologické výskumy a prieskumy realizované v oblasti ľudských práv, multikultúrnej výchovy, používania internetu a virtuálnych ohrození, rizikového správania (šikanovanie a kyberšikanovanie, konzumácia legálnych a nelegálnych drog, extrémizmus a terorizmus ai.), žiackej participácie a dobrovoľníctva vyplývajú z uznesení vlády SR a z požiadaviek MŠVVaŠ SR. Ich cieľom je monitorovať aktuálnu situáciu a vývoj skúmanej problematiky. Na základe zistených skutočností MŠVVaŠ SR navrhuje opatrenia v uvedených témach vzdelávacej politiky.

Vzdelávanie a uplatňovanie ľudských práv, multikultúrna výchova

Problematika vzdelávania a dodržiavania ľudských práv a práv dieťaťa v školskom a rodinnom prostredí sa sleduje od roku 2004 až po súčasnosť. Zameriava sa na výučbu ľudských práv v škole, záujem žiakov o túto tému, schopnosť využívať získané poznatky v reálnom živote ako aj dodržiavanie ľudských práv v škole a rodine. Súčasťou monitoringu je aj implementácia multikultúrnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu v školách SR.

Ľudské práva v škole a v rodine (2023)

Multikultúrna výchova ako súčasť globálneho vzdelávania v ZŠ a SŠ (2023)

Vzdelávanie a dodržiavanie ĽP z pohľadu učiteľov (2022)

Vzdelávanie a rešpektovanie ĽP v názoroch rodičov žiakov ZŠ a SŠ (2021)

Monitoring o vzdelavani a dodrziavani LP za roky 2004-2019 (2020)

Šikanovanie a kyberšikanovanie

Mapovanie problematiky šikanovania a kyberšikanovania sa realizuje medzi žiakmi základných a stredných škôl a koordinátormi prevencie na školách. Zameriava sa na skúmanie vzťahov v rodine a v škole, výskyt šikanovania a kyberšikanovania a oblasť prevencie na školách. Výsledky sú porovnávané za roky 2005, 2009, 2014, 2016, 2020 a 2022.

Šikanovanie a kyberšikanovanie v ZŠ a SŠ (2023)

Prevencia a riešenie šikanovania a kyberšikanovania v ZŠ a SŠ z pohľadu koordinátorov prevencie (2020)

Konzumácia legálnych a nelegálnych drog

Výskumná úloha má kontinuálny charakter a jej cieľom je zachytiť a porovnať celkové vývojové trendy názorov, postojov a skúseností žiakov základných a stredných škôl týkajúcich sa konzumácie legálnych a nelegálnych drog. Údaje sú porovnávané za roky 2001, 2003, 2009, 2012, 2018 a 2023.

Vplyv legálnych a nelegálnych  drog na život žiakov ZŠ a SŠ (2019)

Prežívanie voľného času v online priestore a konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných a stredných škôl (2019)

Extrémizmus a terorizmus

Výskum je zameraný na zistenie prejavov extrémizmu, rasizmu, diskriminácie a terorizmu. Výsledky sú porovnávané v časovom rade rokov 2010, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023.

Prejavy extrémizmu, xenofóbie, protirómskeho rasizmu a terorizmu u žiakov ZŠ a SŠ (2023) 

Extrémizmus z pohľadu pedagógov v ZŠ a SŠ (2022)

Extrémizmus z pohľadu rodičov žiakov ZŠ a SŠ (2021)

Používanie internetu a online riziká

Prezentované zistenia mapujú používanie internetu, sociálnych sietí, komunikačných platforiem, skúsenosti žiakov základných a stredných škôl s online rizikami a preventívne aktivity týkajúce sa danej problematiky na školách a v rodine. Výskumy sa realizovali v rokoch 2019, 2021 a 2023.

Vybrané výsledky z výskumu-používanie internetu, online aktivity a riziká u žiakov ZŠ a SŠ (2022)

Dobrovoľníctvo

Mapovanie problematiky dobrovoľníctva sa realizovalo prostredníctvom výskumov a prieskumov v rokoch 2005, 2006, 2008 a 2019. Prieskum z roku 2019 bol zameraný na realizáciu výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu v základných a stredných školách.

Vychova a vzdelavanie k dobrovolnictvu v ZŠ a SŠ (2019)

Žiacka samospráva

Výskum/prieskum zameraný na mapovanie počtu a štruktúry žiackych samosprávnych orgánov v základných a stredných školách a zisťovanie názorov žiakov na ich význam a činnosť. Porovnávané sú dáta za roky 2011, 2017, 2018 a 2021.

Žiacka samospráva v ZŠ a SŠ (2021)

Názory žiakov na žiacku samosprávu (2018)

Posledný update stránky: 2024-03-19 14:26