Školské výpočtové strediská

V znení zákona 596/2003 Z.z. (o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) §14 odst 2. sú zriadené na zabezpečenie rezortného informačného systému a ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Hlavným zameraním odboru je vývoj a prevádzka aplikácií pre zber a spracovanie informácií pre podporu riadenia a rozvoja oblastí patriacich do právnej kompetencie rezortu ministerstva školstva na regionálnej úrovni a vzdelávanie zamestnancov školstva v oblasti IKT. Úlohy s celoslovenskou pôsobnosťou sa realizujú v jednotlivých oddeleniach ŠVS za príslušné spádové oblasti.

  Školské výpočtové strediská

Posledný update stránky: 2021-03-18 15:01