Múzeá školstva

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou, s komplexnou dokumentáciou v oblasti špeciálneho školstva, špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. Špecializuje sa na zhromažďovanie, ochraňovanie, odborné zhodnocovanie, spravovanie, využívanie a sprístupňovanie hmotných dokladov z dejín špeciálneho školstva a zdravotne znevýhodnených.

viac...

Múzeum vzniklo 16. novembra 1990 na podnet Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike, menovite PhDr. Vladimíra Predmerského, ako historicko-dokumentačné stredisko pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku.

Múzeum zriadilo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy SSR. Od 1. januára 2014 je organizačne začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, priamo riadenú príspevkovú organizáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od 26. februára 2014 je zapísané v centrálnom Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky.

Výnimočnosť a jedinečnosť múzea od vzniku až po súčasnosť spočíva v tom, že mapuje históriu špeciálneho školstva ako celku, najmä štyri základné pédie – zrakové, sluchové, telesné a mentálne znevýhodnenie.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči svoje poslanie realizuje prostredníctvom činností:

  • zbierkotvornej,
  • dokumentačno-evidenčnej a ochrannej,
  • kultúrno-prezentačnej,
  • výchovno-vzdelávacej a poradenskej.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči ponúka širokej verejnosti prehliadku stálej expozície, ktorá v období od júla 2014 do apríla 2017 prešla komplexnou reinštaláciou a modernizáciou. Múzeum, podľa architektonického návrhu Ing. arch. Mgr. art. Stanislavy Slaninovej Holló, vytvorilo atraktívne a prakticky riešené priestory, kde návštevník má možnosť spoznávať históriu najstarších špeciálnych škôl na Slovensku, vyskúšať si repliky vzácnych exponátov, nenútenou formou spoznávať potreby a život znevýhodnených jedincov.  

Stála expozícia je rozdelená do štyroch samostatných celkov, na štyroch podlažiach:

História

Vstupná časť expozície je venovaná histórii najstarších ústavov a špeciálnych škôl na Slovensku. Konkrétne ide o ústavy a školy pre nevidiacich, nepočujúcich, mentálne a telesne znevýhodnených žiakov. Tieto informácie návštevník nájde v zásuvkách pod exponátom Vysokých Tatier (r. 1936) a Spišského hradu (r. 1937).

Nachádzajú sa tu i vzácne učebné pomôcky pre nevidiacich z autorskej dielne Viliama Hrabovca, ktoré používali žiaci najstaršej školy pre nevidiacich až do 80-tych rokov 20. storočia.

V priestoroch celej expozície sú umiestnené popisy jednotlivých zbierkových predmetov, replík, v slovenskom, anglickom jazyku a v Braillovom písme. Nepočujúci návštevník má možnosť vyžiadať si video sprievodcu v posunkovom jazyku.

Knižnica a študovňa

Špeciálno-pedagogickú knižnicu so študovňou využívajú predovšetkým študenti špeciálnej a liečebnej pedagogiky. V rámci knižnice poskytuje múzeum svoje služby prezenčne, tzn. že študovať jednotlivé publikácie z historického a súčasného knižničného fondu je možné len v priestoroch múzea, a to s platným čitateľským preukazom.

Práve z tohto dôvodu, má veľký význam vytvorenie priestoru študovne, kde môžu bádatelia nerušene študovať odbornú literatúru, časopisy, noviny, kalendáre, publikácie v Braillovom písme a vybrať si z viac ako 4 tisíc knižných titulov.

Pre všetkých návštevníkov sa tu nachádzajú základné informácie o najstarších európskych ústavoch pre zdravotne znevýhodnených, ako aj o ich zakladateľoch. Reliéfne portréty týchto osobností si návštevník všimne a môže vyhmatať na stene po celej dĺžke miestnosti.

Učebné pomôcky

Túto miestnosť tvoria štyri samostatné ostrovy, nadrozmerný 3D model ľudského ucha a oka, interaktívna tabuľa a vysoko v priestore umiestnené, sťahovateľné, trojrozmerné kocky.

Na jednotlivých ostrovoch sú umiestnené vzácne historické, ale i súčasné učebné pomôcky pre žiakov s mentálnym, zrakovým, sluchovým znevýhodnením a autizmom. Pomocou repliky tabuľky na nácvik Braillovho písma sa návštevník môže naučiť písmená Braillovej abecedy a v drevených dvierkach označených piktogramom ruky (otvor) nájde niekoľko predmetov obohacujúcich prehliadku výstavy. Výraznými prvkami tejto časti expozície sú nepochybne 3D modely ľudského oka a ucha s rozoberateľnými časťami, ktoré slúžia na lepšie pochopenie fungovania a porúch týchto dôležitých orgánov.

Trojrozmerné, sťahovateľné kocky evokujú svet telesne znevýhodnených a bariéry, s ktorými sa denne stretávajú. Miestnosť tiež ponúka vzdelávacie programy pre žiakov so sluchovým znevýhodnením prostredníctvom interaktívnej tabule, nadrozmernú hru Človeče nehnevaj sa! pre najmenších, v ktorej figúrkami sa stanú samotní návštevníci a veľa ďalšieho.

Ľudské zmysly

Dominantou najväčšej a zároveň poslednej miestnosti stálej expozície je nadrozmerná kocka. Obvod nadrozmernej kocky je zameraný na štyri ľudské zmysly (hmat, zrak, sluch a čuch). Tie si návštevník overí prostredníctvom jednoduchých kvízových otázok.

Vo vnútri kocky sa nachádza simulovaný tmavý priestor - domácnosť pre nevidiacich, ktorý návštevník spoznáva prostredníctvom hmatu a zvuku. Nachádza sa tu model časti kuchynskej linky a predmety bežnej dennej potreby pre nevidiaceho človeka.

Miestnosť je rozdelená na dve časti. Pravá strana ponúka návštevníkovi spoznávať rôzne historické kompenzačné, učebné pomôcky, hry a reliéfne mapy pre nevidiacich. Na ľavej strane miestnosti sú vystavené kompenzačné, učebné pomôcky pre nepočujúcich.

Táto časť expozície ponúka návštevníkovi možnosť napríklad napísať text v Braillovom písme na Pražskej tabuľke (r. 1886) pomocou bodkovadla, či pochopiť fungovanie kochleárneho implantátu prostredníctvom zväčšeného funkčného modelu a omnoho viac.

 

Kontaktné údaje

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Námestie Majstra Pavla 28

054 01  Levoča

Tel./mobil +421 53 451 2863, +421 918 625 285

e-mail: mssl@cvtisr.sk, mss.levoca@gmail.com

www.msslevoca.sk

      

 

Pracovníci:

Mgr. Štefánia Petreková, vedúca múzea 

Mgr. Michaela Tomčofčíková, lektorka, kurátorka 

Otváracie hodiny

MÁJ - SEPTEMBER

pondelok - piatok od 8.00 - 16.30 hod., posledný vstup o 15.00 hod.

OKTÓBER - APRÍL

pondelok - piatok  od 8.00 - 16.00 hod., posledný vstup o 14.30 hod.

Víkendy a štátne sviatky je múzeum zatvorené.

Organizované a vopred nahlásené skupiny max. do 20 osôb.

Obsadenosť termínov nájdete TU

 

Vstupné

Jednotné vstupné do stálej expozície, na výstavy a iné múzejné podujatia.

Dospelí - 2,00 €

Žiaci, študenti, seniori nad 60 rokov, *osoby sprevádzajúce ZŤP  - 1,00  €

Deti do 6 rokov, osoby s preukazom ZŤP, ZŤP/S* - zdarma

VIDEO:

Otvorenie múzea špeciálneho školstva po renovácii  

 
 
 

Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave

Múzeum je celoštátne špecializované pracovisko rezortu školstva, jediné svojho druhu v Slovenskej republike. Bolo založené v roku 1970. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a je organizačne začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR.Jeho poslaním je zhromažďovať, spracovávať a ochraňovať, vedecky zhodnocovať a prezentovať hmotné dokumenty z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku ako národné kultúrne dedičstvo.

Úsilia o založenie pedagogického múzea spadajú už do druhej polovice 19. storočia, ale až v roku 1970 sa tieto myšlienky zásluhou skupiny historikov pedagogiky uskutočnili. Vyplnila sa tak medzera v dokumentácii aj tejto významnej súčasti spoločenského života.

Viac o histórii múzea je možné nájsť na webovej stránke:

http://www.msap.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=12

Odborné múzejné činnosti

Zbierkotvorná činnosť je nosnou aktivitou múzea. Jej cieľom je získavanie hmotných školských predmetov za účelom budovania zbierkového fondu dokumentujúceho vývoj školstva a pedagogiky na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. Uskutočňuje sa aktívnym vyhľadávaním vytipovaných predmetov alebo pasívne, kedy sa predmety do múzea dostávajú od ľudí či inštitúcii na základe ich vlastnej aktivity. V súčasnosti zbierkový fond múzea tvorí viac ako 40 000 zbierkových predmetov, ktoré každým rokom pribúdajú. Vďaka úspešnému terénnemu výskumu kurátorov sa múzeum počtom zbierok radí medzi stredne veľké múzejné inštitúcie.

Dokumentácia zbierok je odborná činnosť, ktorej výsledkom je prvotná a druhotná evidencia získaných predmetov. Tie slúžia na jednoznačnú identifikáciu zbierkových predmetov a poznanie ich historickej hodnoty. Zbierkové predmety sa rozdeľujú do tzv. fondov. Dokumentácia zbierok Múzea školstva a pedagogiky je verejne prístupná v Centrálnej evidencii zbierok CEMUZ (www.cemuz.sk)

Odborná ochrana zbierok spočíva predovšetkým v odbornom ošetrení, konzervovaní a reštaurovaní zbierkových predmetov. Takto ochránené predmety sú na základe materiálov uskladnené v depozitároch. Priestor so špeciálnymi podmienkami na teplotu, vlhkosť a zatemnenie má prísny režim, ktorý sa pravidelne kontroluje. Všetky opatrenia slúžia na predchádzanie znehodnocovania zbierkových predmetov. 

Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na historicko-pedagogický a múzejný výskum, ktorého cieľom je poznávanie školskej minulosti. Jej výsledkom sú publikácie o dejinách školstva, odborné články, štúdie, ale aj vedecké príspevky na konferenciách, odborných seminároch a múzejných zasadnutiach. Múzeum vydáva jediný internetový časopis Historicko-pedagogické fórum s príspevkami o dejinách školstva a školskom múzejníctve.

Kultúrno-prezentačná činnosť ako výsledok zbierkotvornej, dokumentačnej, ochrannej a vedecko-výskumnej práce umožňuje múzeu v podobe výstav, seminárov a sprievodných podujatí predstaviť odbornej a kultúrnej verejnosti našu školskú históriu.

Múzejná pedagogika vznikla na základe potreby vyšších nárokov ľudí navštevujúcich múzeá a galérie, ale aj iniciatívou múzejných pracovníkov, ktorí chceli návštevníkom obohatiť za iných okolností nudnú prehliadku múzea. V múzeu prebiehajú vzdelávacie programy od roku 2011. Sú metodicky pripravované s cieľom naučiť i zabaviť. Programy sú vždy tematické ku každej výstave alebo sledujú nejakú tému dejín školstva, ktorú múzejný pedagóg deťom interaktívnym spôsobom predstavuje. Dôležitým aktivizačným prvkom pri programoch je možnosť prostredníctvom replík sám si skúšať, objavovať, bádať.

Múzeum poskytuje špecializované informačné, metodické a konzultačné služby s možnosťou bádania jednotlivých archívnych dokumentov z fondu múzea.

Na štúdium ponúkame bádateľom staré učebnice, knihy o dejinách pedagogiky, výročné správy škôl, odborné pedagogické a študentské časopisy, rôzne listinné dokumenty, fotografie a iné zbierkové predmety.

Aktuálna výstava

Múzeum školstva a pedagogiky oslávilo svoje štyridsiate piate výročie sprístupnením výstavy zameranej na ukážky z toho najvzácnejšieho a najreprezentatívnejšieho zo zbierkového fondu. Prvýkrát sú predstavené výsledky múzejnej práce iným spôsobom ako tomu bolo doteraz, umocneným i zvoleným architektonicko-výtvarným a grafickým riešením celej expozície.

Základ výstavného projektu tvorí dvanásť najstarších, najvzácnejších či jedinečných predmetov z 15. - 20. storočia prezentujúcich pestrú skladbu takmer 40-tisícového zbierkového fondu. Niektoré z nich i v historickom vývojovom rade, ako sú školské tašky, šlabikáre, vysvedčenia, aby návštevník panoramaticky videl zmeny, ktorými školské predmety a s nimi i školstvo prešlo.

Takto sa môže pozerať i na divácky zaujímavú prezentáciu triedy, zostavenej z inventára a učebných pomôcok pochádzajúcich z troch období: do roku 1918, do roku 1948 a do roku 1968, kedy vrcholilo úsilie o založenie múzea školstva.

So stručným prierezom štyridsať päť ročnej histórie múzea – s jeho dianím a činnosťami sa návštevníci oboznámia prostredníctvom čísel t.j. koľko miest a obcí sa v rámci zbierkotvornej činnosti navštívilo, koľko bolo zozbieraných predmetov, koľko zbierok bolo spracovaných, koľko reštaurovaných alebo aký počet výstavných projektov múzeum doposiaľ realizovalo, či koľko ocenení získalo.

Celú výstavu dopĺňa audiovizuálna prezentácia dejín Múzea školstva a pedagogiky od počiatkov školského múzejníctva na Slovensku, cez zakladateľov múzea až po súčasnosť. K výstave bola vydaná publikácia Múzeum školstva a pedagogiky 2010 - 2015.

Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave

Kontaktné údaje:

Múzeum školstva a pedagogiky

Hálova 16

851 01 Bratislava

tel.: 02/624 10 665
mobil:  0917 693 235

e-mail: msap@cvtisr.sk
web: www.msap.sk

 

 

Múzeum sa nachádza v prístavbe Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej oproti Slovenskej pedagogickej knižnici na Hálovej ul. č.16 v Bratislave – Petržalke.
 

Zamestnanci:

PhDr. Daniela Vaněková, riaditeľka

Mgr. Martina Kočí, kurátorka

Mgr. Michaela Jelínková, kurátorka (na MD)

Mgr. Miroslava Slezáková, PhD., kurátorka

Mgr. Tomáš Homoľa, PhD., kurátor

Mgr. Miroslava Žažová, kurátorka, propagácia

Mgr. Zuzana Kunšteková, múzejná pedagogička

akad. soch. Ľubomír Čierny, reštaurátor

 

Otváracie hodiny:

POČAS CELÉHO ROKA

pondelok – piatok 9:00 – 15:00

streda 9:00 – 19:00

 

JÚL – AUGUST

pondelok – piatok 8:30 – 14:30

 

Konzultačné hodiny pre bádateľov:

denne do 15:00, na základe telefonického dohovoru

Vstup voľný

Posledný update stránky: 2017-06-22 16:10