Regionálne školstvo

Sústava škôl a školských zariadení v číslach

Webová prezentácia "Sústava škôl a školských zariadení v číslach" poskytuje základné informácie o štruktúre školskej sústavy, tak ako ju definuje Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Grafická schéma je v nej prepojená s údajovou časťou štatistických ukazovateľov. Jednotlivé druhy škôl a školských zariadení sú predstavené základnou charakteristikou, dynamikou vývoja ukazovateľov od roku 2000, prehľadom aktuálneho stavu (š.r.2020/2021) a rozdielu oproti predchádzajúcemu roku v členení podľa regiónu a zriaďovateľa. 

Posledná úprava (20.3.2021)

Trendy kvantitatívneho vývoja regionálneho školstva

Kým začiatkom milénia sa očakávalo, že trajektórie školských populačných skupín budú mať v nasledujúcom období jednoznačne klesajúci trend, vývoj od roku 2003 naznačil, že je nutné tieto predstavy korigovať a upresniť. Na zmenu demografického vývoja operatívne reagovalo Výskumné demografické centrum ŠÚ SR aktualizáciou prognózy obyvateľstva a následne aj Centrum vedecko-technických informácií SR predkladanými trendovými analýzami a prognózami vývoja regionalneho školstva.
Trendová analýza vývoja ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ sa v náväznosti na demografickú prognózu zaoberá vývojovými tendenciami súboru základných a odvodených ukazovateľov regionálneho školstva od roku 2000 po súčasný školský rok 2020/2021. Kategorizuje fázy vývoja, kvantifikuje ich a zároveň rámcovo anticipuje ich priebeh v najbližšom období. Trendová analýza je súčasťou prognostickej činnosti oddelenia regionálneho školstva CVTI SR zameranom na subsystémy materských, základných škôl a stredných škôl:
Vývojové tendencie ukazovateľov materských, základných a stredných škôl
Posledná úprava (6.5.2021)

Prognózy vývoja regionálneho školstva

Úlohou prognostických štúdii je charakterizovať doterajší ako aj očakávaný  vývoj subsystémov regionálneho školstva, identifikovať štruktúru vzťahov medzi ukazovateľmi a kvantifikovať ich vývoj do roku 2025. Východiskom školských prognóz je aktuálna demografická prognóza, trendové analýzy časových radov, analýza štruktúry ukazovateľov a konzekvencie z platnej legislatívy. Predmetom prognóz sú základné školské ukazovatele (počet detí, žiakov, tried, učiteľov a učební). 
a) Prognóza vývoja ukazovateľov materských a základných škôl do roku 2025
b) Prognóza vývoja stredných škôl do roku 2025

Posledná úprava (26.6.2020)

Aktuálne analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl

Aký je rozsah a riziko nezamestnanosti absolventov stredných škôl? Ako sa vyvíja situácia na trhu práce, kde sa zlepšuje, kde sa zhoršuje? Ktoré študijné alebo učebné odbory sú „perspektívne“? Ako sa na rozdiely v nezamestnanosti absolventov podpisujú regionálne podmienky?
Takéto a ďalšie otázky si kladie a v rámci dostupných údajov sa na ne snaží odpovedať predkladaná analytická štúdia a sprievodné štatistické prehľady siahajúce až na úroveň jednotlivých odborov vzdelávania a jednotlivých stredných škôl. 
Posledná úprava (07.07.2020)

 

Ako na stredné školy?

Súhrné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v školskom roku 2021/2022 prinášajú nasledujúce publikácie:

Ako na stredné školy
Prehľad stredných škôl
Prihláška na štúdium v strednej škole

Školské výpočtové strediská ako regionálne informačné pracoviská rezortu školstva v priamej spolupráci so základnými a strednými školami, krajskými školskými úradmi a odbormi vyšších územných celkov pravidelne spracúvajú informácie o prijímacom konaní na stredné školy. V prvom rade zbierajú zo stredných škôl informácie o tom, do ktorých škôl a odborov štúdia budú žiaci prijímaní od 1. septembra príslušného roka. Dodávajú výchovným poradcom v základných školách údaje o predbežnom záujme žiakov o štúdium na konkrétnych stredných školách a o predbežnej naplnenosti jednotlivých odborov. Po odovzdaní prihlášok na stredné školy sú základným školám dodávané už aktuálne informácie. Nemenej dôležité sú aj informácie o výsledkoch prijímacieho konania na stredné školy, ktoré školské výpočtové strediská poskytujú decíznej sfére a riadiacim pracovníkom školstva. 
Publikácia Sprievodca neštátnymi školami poskytuje základné informácie o fungovaní a existencii tohto alternatívneho druhu školstva a jeho tridsaťročnom vývoji. V prílohe obsahuje zoznam neštátnych škôl a školských zariadení s kontaktnými údajmi. 
Vzhľadom k aktuálnym mimoriadnym opatreniam týkajúcim sa prijímacieho konania na stredné školy, MŠVVaŠ prijalo nasledujúce rozhodnutia a inštrukcie https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/ .
Posledná úprava (21.12.2020)

A/ Sieť škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania

Časť štátne školy a školské zariadenia - dáva prehľad a základné identifikačné údaje o štátnych školách v rámci celej Slovenskej republiky, ktoré boli zaradené a evidované v registri škôl a školských zariadení. Školy sú zaradené do jednotlivých krajov a v rámci kraja zoradené podľa okresov. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle ustanovenia § 14 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z. z. spravuje Sieť škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky. Publikácia (v časti stredné školy: gymnáziá, konzervatóriá, stredné odborné školy a strediská praktického vyučovania) okrem prehľadu škôl, obsahuje aj oficiálne schválené študijné a učebné odbory, ktoré pre jednotlivé stredné školy schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V prípade potreby kontaktujte sa prosím na Bc. Martin Kováč, tel.č. 02/692 95 412 alebo mailom na martin.kovac@cvtisr.sk.

Sieť štátnych škôl a školských zariadení Slovenskej republiky:

- materské školy
- základné školy
- základné umelecké školy a jazykové školy
- stredné školy
- špeciálne stredné školy

- školské kluby detí
- ostatné zariadenia

Posledná úprava (07.10.2021)

B/ Sieť škôl a školských zariadení

Časť neštátne školy a školské zariadenia - obsahuje základné identifikačné a kontaktné údaje cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení. Odbory vzdelania na stredných školách boli schválené rozodnutím MŠVVaŠ SR už aj na nasledujúci školský rok. V prípade potreby kontaktujte prosím Bc.Martin Kováč , tel.č. 02/692 95 428 alebo mailom na martin.kovac@cvtisr.sk .
   
Sieť neštátnych škôl a školských zariadení:
Cirkevné školy a školské zariadenia
Súkromné školy a školské zariadenia
Posledná úprava (30.08.2021)

Vzťah žiakov k súčasnej škole

Ako sa žiaci cítia vo svojej škole, chodia do nej radi? Zaujímajú sa o vyučovanie, aké majú v ňom problémy, koľko času venujú príprave? Vidia praktický zmysel toho čo sa učia? Ako vnímajú učiteľov, s čím sú u nich spokojní a čo im na nich chýba? Akú úlohu zohrávajú spolužiaci a ako trávia voľný čas?
Na tieto a ďalšie otázky dávajú odpoveď výsledky empirického výskumu, realizovaného Ústavom informácií a prognóz školstva na reprezentatívnej vzorke 2 560 žiakov základných a stredných škôl.

Prognózovanie ukazovateľov v školstve

Príspevok sa zaoberá teoretickými a metodologickými východiskami prognózovania časových radov a modelovaním subsystémov regionálneho školstva. V článku sú zdôraznené niektoré základné aspekty prognostickej činnosti. Pozornosť je venovaná typológii modelových rovníc a praktickým ukážkam ich použitia.
Ján Herich:


Prognostika

Martin Potůček:
Svět 2050: Jak se vyrovnat s budoucností aneb potřebujeme prognostiku?
Posledný update stránky: 2021-10-19 16:03