Prehľad stredných škôl

  • Zoznam stredných škôl v SR podľa typu školy, územia a zriaďovateľa.
  • Zoznam študijných a učebných odborov stredných škôl.

Školský rok 2023/2024

V prehľade je uvedená adresa školy, počet žiakov podľa ročníkov, novoprijatých a v odbornom výcviku a praxi podľa formy, druhu, odboru, dĺžky štúdia a vyučovacieho jazyka odboru. Prehľad vychádza po spracovaní údajov príslušného školského roku.

Súbory sú vytvorené vo formáte EXCEL. Každý súbor obsahuje 2 hárky:
Skratky - použité skratky v publikácii
Prehľad - zoznam jednotlivých škôl s odbormi

Gymnáziá a stredné športové školy

Konzervatóriá

Stredné odborné školy

Špeciálne stredné školy

Prehľad študijných a učebných odborov

Ďalšie údaje - publikácia Štatistická ročenka školstva.

Posledný update stránky: 2023-12-14 14:09