Analýzy, prognózy, štúdie

Regionálne školstvo:

Trendové a štatistické analýzy:

a1) Vývojové tendencie ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ

a2) Sprievodca neštátnymi školami  

a3) Nezanestnanosť absolventov stredných škôl 

Kvantitatívne prognózy:

b0) Prognózovanie kvantitatívnych ukazovateľov v regionálnom školstve (metodológia)

b1) Prognóza vývoja ukazovateľov materských a základných škôl do roku 2025

b2) Prognóza stredných škôl do roku 2025 

Vysoké školstvo:

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2018 [PDF]
Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2017 [PDF]
Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2016 [PDF]
Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2015 [PDF]
Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 [PDF]
 
Prechod absolventov vysokých škôl na trh práce - výsledky z prieskumu uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce (2013) [PDF]
Výsledky zamestnávateľského prieskumu realizovaného na prelome rokov 2013 - 2014 [PDF]
 

Sociálno-ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl v Európe so zreteľom na výsledky za Slovensko (Záverečná správa z výskumu EUROSTUDENT VI., Komparatívna analýza)
Komparácia sociálno-ekonomických podmienok života denných a externých študentov vysokých škôl na

Slovensku (Záverečná správa z výskumu EUROSTUDENT VI)

Vybrané predbežné zistenia z medzinárodného projektu EUROSTUDENT (Priebežná správa o realizácii projektu EUROSTUDENT VI 2016-2018)
Sociálne a ekonomické podmky života študentov VŠ v Európe s dôrazom na výsledky za SR (EUROSTUDENT V 2012-2015)
Sociálne a ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl v Európe  pdf
Eurostudent IV (2008 - 2011) - komparatívna analýza
Zamestnateľnosť a zamestnanosť absolventov vysokých škôl  pdf
Sociálne a ekonomické podmienky študentov denného štúdia verejných vysokých škôl na Slovensku v roku 2007  pdf

Eurostudent III - Národná správa  pdf

Súhrn záverečnej správy medzinárodného projektu Eurostudent III (2005 - 2008) za všetky zúčastnené krajiny je prístupný na webovej stránke www.eurostudent.eu/publications v anglickej a nemeckej verzii.
Vývoj ukazovateľov slovenského vysokého školstva v rokoch 1990 - 2005 a výhľad do roku 2020  pdf
Vývoj ukazovateľov externého štúdia na slovenských vysokých školách v rokoch 1990 - 2020  pdf
Vývoj ukazovateľov bakalárskeho vzdelávacieho stupňa podľa hlavných skupín študijných odborov v rokoch 1999-2006 a výhľad do roku 2020  pdf


Zariadenia voľného času detí a mládeže:

Činnosť CVČ a ŠSZČ


Tretí sektor:
 
Činnosť občianskych združení DaM
Prehľad činnosti ICM

Posledný update stránky: 2021-05-06 12:37