Vysoké školy

Adresy vysokých škôl a fakúlt

Webové adresy vysokých škôl podľa: Termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy
Ako na vysokú školu - informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách
Prihláška na vysokoškolské štúdium - vzor tlačiva

 

Prijímacie konanie na vysoké školy

Mapa stránok, prijímacieho konania na vysoké školy:
Ako na vysokú školu :

Ukončené prijímacie konania :

Medzinárodný projekt EUROSTUDENT

Projekt sa zameriava na komparáciu údajov o sociálnych a ekonomických podmienkach života študentov vysokých škôl v krajinách Európy. Slovenská republika sa zapojila do 3. cyklu (EUROSTUDENT III - ukončený v roku 2008) a 4. cyklu projektu (EUROSTUDENT IV), ktorý bude ukončený v roku 2011.
 

Uplatnenie absolventov vysokých škôl

Projekt, ktorý zadalo Ministerstvo školstva SR. Cieľom projektu je: zistiť podmienky a možnosti uplatnenia kvalifikácie absolventov vysokých škôl, zmapovať potreby a taktiež bariéry zamestnávania absolventskej pracovnej sily, načrtnúť profil absolventa vysokej školy cez prizmu požiadaviek zamestnávateľa, zistiť problémy týkajúce sa rozvoja kompetenčných zručností, priniesť poznatky, ktoré by umožňovali inovovať študijné programy tak, aby zohľadňovali vývoj na trhu práce, analyzovať možnosti foriem financovania na vysokých školách. Projekt zahrňuje dva sociologické prieskumy, realizované na súbore absolventov vysokých škôl a na súbore zamestnávateľských organizácií a analytické štúdie. Čas realizácie projektu: 1. júl 2007 až 30. november 2008.
Zamestnateľnosť a zamestnanosť absolventov vysokých škôl v praxi - I. etapa riešenia projektu
Vstupná štúdia projektu, ktorá analyzuje štatistické údaje o vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva a o vývoji počtu študentov a absolventov na vysokých školách za obdobie 2002 - 2006 podľa skupín študijných odborov, poskytuje prognostický odhad vývoja počtu študujúcich a absolventov do roku 2020, zameriava sa na analýzu nezamestnanosti absolventov vysokých škôl, mapuje výsledky priekumov z danej oblastí.

Uplatnenie absolventov vysokých škôl v praxi - správa z výskumu 2008 [PDF]
Prechod absolventov vysokých škôl na trh práce - výsledky z prieskumu uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce (2013) [PDF]
Výsledky zamestnávateľského prieskumu realizovaného na prelome rokov 2013 - 2014 [PDF]
Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 [PDF]
Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2015 [PDF]
Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2016 [PDF]
Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2017 [PDF]

Sociálne a ekonomické podmienky študentov VŠ

Sociologický prieskum a analýza údajov o finančnom príjme a štruktúre výdavkov študentov, o sociálnom statuse rodín študentov, ich pracovných aktivitách a ďalších ukazovateľov. Prieskumy sa realizovali v rokoch 2002 až 2012. Cieľovou skupinou boli študenti vysokých škôl, prieskumy sa uskutočnili výberovým zisťovaním na súbore študentov vysokých škôl s použitím techniky anonymného dotazníka, prieskumný súbor bol zostavovaný technikou kvótneho výberu (kvóty: pohlavie, skupina študijných odborov, sídla vysokých škôl).


Vývoj ukazovateľov vysokého školstva

Výsledky systémového (modelového) skúmania kvantitatívnych vzťahov medzi veličinami charakterizujúcimi výkonnosť slovenského vysokého školstva. Obsahujú vývoj v uplynulom období a výhľad budúceho vývoja vybraných ukazovateľov do roku 2020.
 

ACADEMIA

Časopis zaoberajúci sa vysokoškolským vzdelávaním a vedou. Je určený vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, akademickým funkcionárom vysokých škôl a fakúlt, riadiacim pracovníkom v rezorte školstva a všetkým záujemcom o problematiku vysokých škôl. Obsahuje štúdie, úvahy, správy, informácie a dokumenty. Sprostredkováva skúsenosti a názory z jednotlivých oblastí práce (pedagogickej, výskumnej, organizačnej a ekonomickej) a života vysokých škôl; venuje sa účasti vysokých škôl na medzinárodnej spolupráci.
Posledný update stránky: 2018-09-25 09:04