Vysoké školy

Adresy vysokých škôl a fakúlt

Webové adresy vysokých škôl podľa: Termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy
Ako na vysokú školu - informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách
Prihláška na vysokoškolské štúdium - vzor tlačiva

 

Prijímacie konanie na vysoké školy

Mapa stránok, prijímacieho konania na vysoké školy:
Ako na vysokú školu :

Ukončené prijímacie konania :

EUROSTUDENT

Projekt sa zameriava na komparáciu údajov o sociálnych a ekonomických podmienkach života študentov vysokých škôl v krajinách Európy. Aktuálne prebieha už ôsmy cyklus projektu.
 

Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce

Projekt Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce sa zameriava na zmapovanie prechodu absolventov slovenských vysokých škôl na pracovný trh, identifikáciu ich praktickej pripravenosti a problémov, s ktorými sa stretli. Od roku 2022 je realizovaný pod názvom EUROGRADUATE a nadväzuje na predchádzajúce výskumné úlohy obdobného zamerania, ktoré boli realizované v rokoch 2019, 2013 a 2008 ešte Ústavom informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ). V roku 2014, po zlúčení ÚIPŠ s CVTI SR prešlo riešenie úlohy na nástupnícku organizáciu.

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl

Analytický výstup zo štatistických údajov MŠVVaŠ SR, MPSVaR SR, MŠMT ČR a ŠÚ SR, prezentújúci nasledujúce údaje:
  • Vývoj počtu absolventov slovenských vysokých škôl v období rokov 2013 až 2022
  • Vývoj počtu študentov a absolventov slovenského občianstva v rámci prezenčného štúdia na vysokých školách v ČR v období rokov 2013 až 2022
  • Prehľad vzdelanostnej štruktúry evidovaných uchádzačov o zamestnanie (UoZ)
  • Prehľad UoZ z radov absolventov vysokých škôl podľa typu vysokej školy, stupňa vzdelania a skupín študijných odborov
  • Absolventská miera nezamestnanosti a jej vývoj v období rokov 2013 až 2022
 
Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2022 PDF [1,17 MB]
  

Sociálne a ekonomické podmienky študentov VŠ

Sociologický prieskum a analýza údajov o finančnom príjme a štruktúre výdavkov študentov, o sociálnom statuse rodín študentov, ich pracovných aktivitách a ďalších ukazovateľov. Prieskumy sa realizovali v rokoch 2002 až 2012. Cieľovou skupinou boli študenti vysokých škôl, prieskumy sa uskutočnili výberovým zisťovaním na súbore študentov vysokých škôl s použitím techniky anonymného dotazníka, prieskumný súbor bol zostavovaný technikou kvótneho výberu (kvóty: pohlavie, skupina študijných odborov, sídla vysokých škôl).

 

ACADEMIA

Časopis zaoberajúci sa vysokoškolským vzdelávaním a vedou. Je určený vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, akademickým funkcionárom vysokých škôl a fakúlt, riadiacim pracovníkom v rezorte školstva a všetkým záujemcom o problematiku vysokých škôl. Obsahuje štúdie, úvahy, správy, informácie a dokumenty. Sprostredkováva skúsenosti a názory z jednotlivých oblastí práce (pedagogickej, výskumnej, organizačnej a ekonomickej) a života vysokých škôl; venuje sa účasti vysokých škôl na medzinárodnej spolupráci.
Posledný update stránky: 2024-02-19 10:40