85vyrocie.cvtisr.sk

Slovník pojmov prijímacieho konania na vysoké školy

 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |  Školy  |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |

Slovník obsahuje výklad niektorých pojmov z oblasti zberu a spracovávania údajov z prijímacieho konania na vysoké školy. Ak je v texte citovaný zákon č.131/2002 Z. z. o vysokých školách, rozumie sa tým jeho aktuálne znenie.

Na začiatok zoznamu slov

aplikácia

Aplikácia alebo používateľský aplikačný program vo výpočtovej technike a v informatike je počítačový program, ktorý pomáha používateľovi uskutočňovať činnosti určitého konkrétneho typu, napríklad pri manipulácii s textami, číslami, grafikou a pod. Aplikácie sa môžu združovať do aplikačných balíkov umožňujúcich vyšší výkon, napr. v oblasti spracovania textu.

Na začiatok zoznamu slov

číselník

Číselník v informačnom systéme (IS) predstavuje vzostupnú alebo zostupnú usporiadanú prípustnú sadu číslíc, písmen alebo ich kombinácií, ktorá je zaznamenaná na údajovom (fyzickom) médiu. Tieto znaky sú priradené k určitému verbálnemu popisu javov alebo procesov so základnou spoločnou charakteristikou. Medzi jednotlivými prvkami číselníka môže existovať ich vzájomná nadriadenosť alebo podriadenosť. Číselníkom sa teda rozumie usporiadaný zoznam kódov a im priradených významov. Každý záznam (veta) číselníka musí mať minimálne dva prvky (údaje) jednoznačné a jedinečné v kóde a názve tohto kódu. K týmto dvom kľúčovým údajom sa môžu priradiť ďalšie, maximálne 253 doplňujúcich údajov (vlastností).

Osobitné postavenie číselníkov v IS je charakterizované tým, že ich používa súčasne viac úloh IS a v pridelených prístupových právach k ich správe, údržbe a aktualizácií. Rozsah pridelených práv na aktualizáciu číselníkov prideľuje správca IS alebo poverená osoba len vybraným a kvalifikovaným pracovníkom organizácie. Štruktúra údajov v číselníku sa mení iba pri zmene organizačnej štruktúry, metodiky, nastavenia IS.

Číselníky zabezpečujú nezávislosť aplikačných programov na okolí IS, kompatibilitu IS, redukujú rozsah údajov v IS, uľahčujú triedenie a vyhľádavanie údajov a sú kostrou každého IS. Podľa stupňa záväznosti ich rozdeľujeme na:

. . .a) číselníky medzinárodné, celoštátne, obecné
. . .b) číselníky organizácií (firemné) s ročnou a trvalou platnosťou
. . .c) číselníky pre nastavovanie parametrov celého IS alebo úlohy
. . .d) číselníky pre prístupové práva používateľov
. . .e) číselníky platné iba pre jeden program (modul).
Číselníky sú záväzné pre orgány vykonávajúce štátnu štatistiku a pre spravodajské jednotky pri spracovávaní a poskytovaní údajov na štatistické zisťovanie a v tých prípadoch, keď to ustanovuje osobitný predpis.

Na začiatok zoznamu slov

IČŠ

Identifikačné číslo školy (organizačnej jednotky školy), skrátene nazývané IČŠ, je 9 miestny číselný identifikačný kód, ktorý sa používa k jednoznačnej identifikácií školy vrátane jej organizačných jednotiek (útvarov, zložiek). V súčasnosti IČŠ prideľuje CVTI SR Bratislava vysokým školám a neškolským organizáciám nezávisle na ich právnej subjektivite.

Schéma klasifikácie škôl Štruktúra číselného kódu pre vysoké školy: T ŠK FA DP PP, kde T = druh organizácie (7 = vysoká škola alebo jej orga- nizačná jednotka, 8 = neškolská organizácia, 1 až 6 = rezerva pre iné školy), ŠK = škola, FA = fakulta, DP = detašované praco visko, klinika, PR = pracovisko (úsek, oddelenie).
Popis štruktúry číselného kódu: Deväťmiestny číselný kód. Platné sú hodnoty od 101 000 000 do 999 999 999. Číselný kód vyjadruje hierarchické usporiadanie organizačných jednotiek. Poradové číslovanie za úroveň ŠK, FA, DP a PR je vzostupné podľa dátumu vzniku (dátumu zahájenia činnosti, dátumu obnovenia činnosti alebo dátumu pričlenenia) daného útvaru. Ak má útvar hodnotu 00 (okrem T a ŠK), potom poradové čísla na nižšej úrovni vyjadrujú podriadenosť k vyššej úrovni (o jednu úroveň vyššie). Škola, fakulta, detašované pracovisko môže používať písomný (tlačový) formát s počtom číslic 3, 5, 7 po vynechaní konštantných pravostranných núl v počte 6, 4, 2 (škola, fakulta, detašované pracovisko).

Skratku kódu, názov kódu a deväťmiestny číselný kód sa používa v rezorte školstva od roku 2004. K 1.1.2007 bolo IČŠ zverejnené v aplikácií PKvs pri zaradení detašovaných pracovísk. V akademickom roku 2008/2009 sa stáva IČŠ povinným číselným kódom v PKvs pre vysoké školy, fakulty a detašované pracoviská. Príkladom jednoduchého použitia IČŠ v praxi je napr.: "Číselník vysokých škôl, fakúlt a detašovaných pracovísk ", ktorý je výberom z "Kmeňového číselníka vysokých škôl".

Na začiatok zoznamu slov

ISCED  

Medzinárodná norma pre klasifikáciu vzdelávania ISCED (International Standard Classification of Education) bola vypracovaná a vydaná UNESCOm pre oblasť zberu údajov, spracovávania a porovnávania štatistík z oblasti vzdelávania v jednotlivých štátoch a aj v medzinárodnom meradle. Štruktúra klasifikácie ISCED bola prvýkrát navrhnutá v roku 1970.
Používanie ISCEDu je záväzné tam, kde metodika štatistického zisťovania vyžaduje medzinárodnú porovnateľnosť údajov o vzdelaní populácie a odovzdávanie údajov z tejto oblasti pre medzinárodné štatistické účely. Jej používanie je vyžadované medzinárodnými organizáciami.
Porovnanie štruktúr hlavných skupín odborov (kódy 0 až 9) a skupín odborov vzdelania (kódy 01 až 99) medzi ŠKOV a ISCED je v tejto transformačnej tabuľke  Porovnanie štruktúr hlavných skupín odborov a skupín odborov vzdelania medzi ŠKOV a ISCED, PDF formát.

ISCED 2011 Originál normy v anglickom jazyku › 
    z www.uis.unesco.org, PDF formát :
V súčasnosti platná medzinárodná norma pre klasifikáciu vzdelávania s názvom ISCED 2011 bola schválená na generálnej konferencii UNESCO v novembri 2011. Prvý zber údajov na základe tejto normy sa začne v máji 2014.
ISCED 2011 má dve na sebe nezávislé časti, stupne vzdelania odbory vzdelania, pre samostatné používanie.
Klasifikácia stupňov vzdelania má 9 základných stupňov vzdelania s kódami 0 až 8 (predprimárne, primárne, nižšie sekundárne, vyššie sekundárne, postsekundárne a štyri stupne terciárneho vzdelania). Stupne vzdelania sú usporiadané do trojstupňovej klasifikácie (3 číslice). Stupne vzdelania 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 sa ďalej členia na 14 skupín : 01, 02, 10, 24, 25, 34, 35, 44, 45, 54, 55, 66, 76 a 86 a tieto skupiny sa ďalej členia na 39 úrovní vzdelania : 010, 020, 100, 241, 242, 243, 244, 251, 252, 253, 254, 341, 352, 343, 344, 351, 352, 353, 354, 441, 443, 444, 451, 453, 454, 541, 544, 551, 554, 661, 665, 666, 667, 761, 766, 767, 768, 861 a 864, ktoré charakterizujú typ vzdelania. Vzájomná zhoda základných stupňov vzdelania medzi ISCED 1997 a ISCED 2011 je v tejto transformačnej tabuľke  Zhoda medzi úrovňami stupňov vzdelania ISCED 1997 a ISCED 2011, PDF formát.
Klasifikácia odborov vzdelania má 10 hlavných skupín (kód 0 až 9) a 25 skupín (kód 00 až 99). Členenie hlavnej skupiny je následujúce: 0 (nula) - Všeobecné programy, 1 - Pedagogika, 2 - Humanitné vedy a ume- nia, 3 - Sociálne vedy, podnikanie a právo, 4 - Vedy, 5 - Inžinierstvo, výroba a stavebníctvo, 6 - Poľno - hospodárstvo, 7 - Zdravie a sociálna starostlivosť, 8 - Služby, 9 - (99) nie je súčasťou klasifikácie, používa sa len pri zbere údajov pre nezačlenené (neznáme) odbory vzdelania.

ISCED 1997 Originál normy v anglickom jazyku › 
    z www.uis.unesco.org, PDF formát (neplatná norma od školského (akademického) roku 2013/2014):
Medzinárodná norma pre klasifikáciu vzdelávania s názvom ISCED 1997 bola schválená na 29. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v novembri 1997.
ISCED 1997 má dve na sebe nezávislé časti, stupne vzdelania odbory vzdelania, pre samostatné používanie.
Klasifikácia stupňov vzdelania má 7 základ ných stupňov vzdelania (predprimárne, primárne, nižšie sekundárne, vyššie sekundárne, postsekundárne, prvý a druhý stupeň terciárneho vzdelania, kódy 0 až 6). Stupne 2, 3, 4 a 5 sa ďalej členia na úrovne A, B a C (2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B), ktoré charakterizujú typ následného vzdelania alebo určenia.
Klasifikácia odborov vzdelania má 10 hlavných skupín (kód 0 až 9) a 25 skupín (kód 00 až 99). Členenie hlavnej skupiny je následujúce: 0 (nula) - Všeobecné programy, 1 - Pedagogika, 2 - Humanitné vedy a ume- nia, 3 - Sociálne vedy, podnikanie a právo, 4 - Vedy, 5 - Inžinierstvo, výroba a stavebníctvo, 6 - Poľno - hospodárstvo, 7 - Zdravie a sociálna starostlivosť, 8 - Služby, 9 - (99) nie je súčasťou klasifikácie, používa sa len pri zbere údajov pre nezačlenené (neznáme) odbory vzdelania.

ISCED 1976 :
Prvá medzinárodná norma pre klasifikáciu vzdelávania bola schválena v roku 1975 na medzinárodnej konferencií o vzdelávaní v Ženeve a následne na 19.generálnej konferencií UNESCO v Paríži 1976

Na začiatok zoznamu slov

klasifikácia

Štatistická klasifikácia predstavuje hierarchicky usporiadané triedenie určitých ekonomických, sociálnych alebo demografických javov a procesov. Klasifikačné triedenie sleduje nadväznosť javov a procesov od všeobecnejšieho k detailnejšiemu. Javy a procesy sú v klasifikáciách usporiadané a rozčlenené do tried a podtried, skupín a podskupín, oddielov a pododdielov, pričom vyšší stupeň štruktúry sa rozkladá na detailnejšie nižšie stupne s existenciou hierarchického a logického usporiadanie podriadených a nadriadených jednotlivých stupňov klasifikácie.

Všetky platné štatistické klasifikácie sú záväzné pre orgány vykonávajúce štátnu štatistickú službu a rovnako aj pre spravodajské jednotky, ktoré poskytujú údaje pre štatistické zisťovanie vykonávané štátnou štatistikou službou

Na začiatok zoznamu slov

prijímacie konanie

Prijímacie konanie je proces, ktorý umožňuje uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok, stať sa študentom vysokej školy a študovať podľa zvoleného študijného programu. Začína sa doručením prihlášky na štúdium vysokej škole alebo fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Zápisom prijatého uchádzača sa z neho stáva študent a proces prijímacieho konania sa uzatvára.

V prijímacom konaní sa sledujú všetky prijaté prihlášky uchádzačov tj. aj tých, ktorí po podaní prihlášky sa už z rôznych dôvodov nezúčastnili v ďalšom procese prijímacieho konania.

§58 ods. 1, 2 zákona 131/2002 :
(1) Prijímacie konanie je proces umožnujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na vybranej vysokej škole. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
(2) Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na vysokej škole alebo fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Vysoká škola môže umožniť doručiť namiesto písomnej prihlášky aj prihlášku v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu, použitím informačného systému, ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v informačnom systéme odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania.

Na začiatok zoznamu slov

súbor typu ACCDE a MDE

Čo znamená prípona súboru ACCDE a MDE ?
ACCDE a MDE je štandardnou príponou pre databázovú aplikáciu (program), ktorá sa otvára (je spustiteľná, je v režime len na spúšťanie (exe)) výhradne programom Microsoft Access (MS Office). Je to uzamknutá verzia po kompilácii (preklad zdrojového kódu do strojového kódu) pôvodného súboru formátu accdb a mdb.
ACCDE prípona súborov sa používa od verzie Microsoft Access 2007 a nahrádza príponu súborov MDE zo starších verzií Microsoft Access 95 až 2003.

V súbore ACCDE a MDE je úplne odstránený zdrojový kód VBA (Visual Basic for Applications, VBA sa používa na programovanie aplikácií systému Microsoft Windows a je zahrnutá do viacerých programov od spoločnosti Microsoft). Používateľ súboru ACCDE a MDE môže kódy VBA, formuláre alebo tlačové zostavy len spustiť, ale nemôže ich upravovať.

Prípona súboru alebo presnejšie prípona názvu súboru (angl. file name extension) je časť názvu súboru oddelená bodkou (.) od vlastného názvu súboru. Prípona súboru určuje typ (formát) a obsah súboru, ktorá pomáha operačnému systému určiť typ informácií v súbore a program, v ktorom sa súbor má otvárať.

Na začiatok zoznamu slov

súbor typu CSV

Skratka CSV je odvodená z anglického Comma separated value – hodnoty oddelené znakom. CSV je štandardnou príponou štandardného textového súboru, v ktorom sú hodnoty údajov oddelené jedným z predvolených deliacich znakov. CSV súbor je štandardným rozhraním pre vstupno-výstupné operácie (read, write) všetkých programovacích jazykov, databáz a vďaka jednoduchosti, nenáročnosti a čitateľnosti i bez špecializovaného softveru sa používa pre výmenu údajov medzi rôznymi systémami. CSV súbor sa môže priamo aktualizovať napr. programom WordPad, FrontPage, Notepage a pod.

V aplikácií PKvs sú hodnoty údajov oddelené bodkočiarkou (;). Za posledným údajom vo vete nesmie byť bodkočiarka (stredník). Dĺžka údajov a jednotlivých viet je premenlivá. Číselné údaje môžu byť bez ľavostranných núl. Prázdný (nepovinný) údaj je reprezentovaný bodkočiarkou.
Úkážka CSV súboru s troma vetami:
7493;348;68011;0;2;90;7;1987;5;9;;72503;;0;12;2;;1;;6171807;;11;1
2;348;755103;0;2;900;3;19;8;9;;78503;;0;12;2;;1;;6171807;;;
1947;348;219;0;2;900;3;1985;6;9;;72503;;0;12;2;;1;;6171807;;90;0

Na začiatok zoznamu slov

súbor typu PDF

Formát PDF (Portable Document Format) je elektronický formát súborov s pevným rozložením, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a ktorý umožňuje zdieľanie súborov. Formát PDF zabezpečuje, že si súbor pri zobrazení v režime online, alebo po vytlačení, zachová požadovaný formát, a že údaje v súbore sa nedajú ľahko kopírovať alebo zmeniť. Dokument vo formáte PDF vyzerá rovnako vo väčšine počítačov, má malú veľkosť, zhoduje sa so štandardnými formátmi a je vhodný aj na rozmnožovanie komerčnými tlačiarenskými metódami.
Na zobrazovanie súborov so štandardnou príponou PDF musíte mať vo svojom počítači nainštalovaný program na čítanie PDF súborov, ako napríklad program Acrobat Reader, ktorý je k dispozícii na lokalite Adobe Systems.
V aplikácií PKvs.mde, spustenej v programe MS Access 2010, môžete zostavy, formuláre, údajové hárky a iné objekty exportovať (konvertovať) do formátu súboru *.pdf bez toho, aby ste potrebovali ďalšie doplnky alebo iný softvér.

Na začiatok zoznamu slov

súbor typu SNP

Firma Microsoft vo verzií programu Microsoft Access 2010 zrušila podporu exportu zostavy do formátu snímka (.snp) a nahradila ju funkciou na uloženie alebo publikovanie súboru vo formáte PDF. V programe Microsoft Access 2007 je táto funkcia dostupná len po nainštalovaní bezplatného doplnku "Publikovať vo formáte PDF alebo XPS". V  testovacom programe (aplikácia PKvs.mde, *.accde) pre test CSV súborov z prijímacieho konania je táto zmena aplikovaná od verzie 7.40 pre akademický rok 2011/2012.

SNP bola štandardnou príponou súboru typu snímka zostavy (Snapshot file) aplikácie databázy Microsoft Access. Súbor s  príponou SNP obsahuje vernú kópiu každej strany zostavy so zachovaním dvojrozmerného rozloženia, grafiku a ďalšie vnorené objekty. SNP súbory boli určené pre distribúciu, internetové prehliadače, elektronickú poštu a zobrazujú sa v programoch, ktoré podporujú ovládacie prvky ActiveX.
Samostatný prehliadač SNP súborov Microsoft Snapshot Viewer (Snapview.exe, Snapview.ocx) je súčasťou iba vo verziach Microsoft Access 2007 až 97. Musí sa vždy inštalovať, jeho jednoduché skopírovanie je neúčinné. Snapshot Viewer umožňuje zobrazovať, tlačiť i odosielať emailom snímky zostáv, hoci nemáte v počítači nainštalovanú štandardnú alebo run-time aplikaciu databázy Microsoft Access.
V prípade, že sa Vám nezobrazí dokument vo formáte SNP, je potrebné doinštalovať Snapshot Viewer z MS Office alebo ho nainštalovať zo stiahnutého programu snpvw.exe. Mcrosoft Snapshot Viewer je licencovaný ako freeware a preto sa môže bezplatne stiahnuť, používať a udržiavať. Sťahuje sa samorozbaľovací program snpvw.exe na pevný disk. Po dvojkliku myšou na stiahnutý snpvw.exe sa postupuje ďalej podľa pokynov inštalačných okien.

Na začiatok zoznamu slov

študijný odbor

Študijný odbor vymedzuje oblasť poznania, ktorá je predmetom stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania v niektorom z jeho stupňov. Študijný odbor je vymedzený obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí, schopností a zručností, ktoré určujú profil absolventa.
Najjednoduchším vyjadrením študijného odboru je jeho kód a názov. Samotný názov, aj ak sa zvolí korektne, nemusí však najvernejšie vystihovať jeho obsah. Omnoho podrobnejšie opisuje študijný odbor jeho obsah.

Súbor študijných odborov, v ktorých môžu školy poskytovať vzdelávanie, tvorí tzv. sústavu študijných odborov vzdelávania, ktorú spravuje rezort školstva Slovenskej republiky. Číselník študijných odborov (zaužívaný termín v informačných systémoch) reprezentuje  študijné odbory s povinnými  atribútmi (jednoznačný a jedinečný kód a názov) a nepovinnými atribútmi (skratka, dátum zaradenia a pod.).

Sústava študijných odborov v tomto zmysle pokrýva poznanie (ktoré sa študuje a skúma na škole) a triedi ho do oblastí. Jednotlivé oblasti navzájom viac alebo menej súvisia. Študijné odbory sa zatrieďujú (klasifikácia) do štyroch hierarchických skupín: hlavná skupina študijných odborov (široká skupina študijných odborov), skupina študijných odborov (užšia skupina študijných odborov), podskupina študijných odborov a jednicový študijný odbor (bez ďalšieho členenia). Šesťmiestny kód potom má tento formát (bez medzier): 1 2 33 44. Porovnanie štruktúr hlavných skupín odborov a skupín odborov vzdelania medzi ŠKOV a ISCED je v tejto Porovnanie štruktúr hlavných skupín odborov a skupín odborov vzdelania medzi ŠKOV a ISCED, PDF formát transformačnej tabuľke.
Schéma klasifikácie študijných odborov a odborov vzdelania Platná klasifikácia  študijných odborov, (odborov vzdelania) má sedemmiestny kód. Sedemmiestny kód, ako hierarchická klasi fikácia, pozostáva z piatich úrovní: hlavná skupina študijných odborov (1 až 9), skupina študijných odborov (0 až 9), podskupina študijných odborov (00 až 99), stupeň vzdelania (A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, P, R, S, T, U a V tu je cudzorodým kódom, kód 0 až 9 sa používal do 31.8.2012) a študijný odbor (00 až 99 je najnižšia úroveň kódu).

Na začiatok zoznamu slov

študijný program

Zákon 131/2002 neuvádza formálnu (explicitnú) definíciu študijného programu, takže sa môže preto vysloviť iba veľmi voľne: Študijný program je súbor študijných predmetov a súbor pravidiel na ich absolvovanie zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto predmetov umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie.

§51 ods. 1, 2, 5 zákona 131/2002 :
(1) Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov sa získa štúdiom podľa akreditovaného študijného programu (§ 83 ods. 1) v tomto študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov (odsek 5).
(2) Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností, ktorými sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kombinácie a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožnuje získať vysokoškolské vzdelanie.
(5) Študijný program možno uskutočňovať v študijnom odbore, ktorý je súčasťou sústavy študijných odborov. Študijný program možno uskutočňovať aj v kombinácii dvoch študijných odborov. Ak sú oba študijné odbory v študijnom programe zastúpené približne rovnako, ide o medziodborové štúdium, v inom prípade je jeden študijný odbor hlavný a druhý je vedľajší.

Na začiatok zoznamu slov

 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |  Školy  |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |
stránka nie je od roku 2014 aktualizovaná
Posledný update stránky: 2016-07-06 16:10
×