Zber údajov

z prijímacieho konania na vysoké školy Slovenskej republiky (VŠ SR)
na 1. stupeň a spojený 1. a 2. stupeň do jedného celku vysokoškolského štúdia a na 2. stupeň vysokoškolského štúdia

 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |  Školy  |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |

Štatistické zisťovanie sa vykonáva zbieraním jednicových údajov z každej prihlášky do dvoch dávkových súborov za štatistické jednotky: detašované pracovisko, fakultu alebo vysokú školu (ďalej len "IS fakulty"). Dávkový súbor môže obsahovať údaje minimálne za jedno detašované pracovisko a maximálne za celú vysokú školu.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) osobitne a adresne distribuuje podrobné pokyny, číselníky a aplikačný testovací program pre dodávateľov zbieraných údajov. Zbieranie údajov je založené na priamom preberaní existujúcich údajov z priebehu prijímacieho konania na vysokú školu (PKvs) z údajovej základne IS fakulty a to exportom požadovaných údajov do štandardného textového súboru typu csv a jeho následnom odoslaní na CVTI SR.
Na zabezpečenie bezproblémového exportu súborov z IS fakulty a importu súborov do CVTI SR je potrebné vykonať na strane IS fakulty úpravu príslušnej aplikácie (napr. v AIS, MAIS, ...) v súlade s detailným popisom príslušnej vety csv súboru (pozri: "Používateľská príručka PKvs, str.15 až 25 a Metodické pokyny k vyplňovaniu údajov úlohy PKvs, str. 2 až 11").

Študijné oddelenie si počas prijímania a spracovávania prihlášok uchádzačov priebežne overuje (testuje) export údajov do csv súboru z aplikácie IS fakulty s následným testovaním v  PKvs.mde (PKvs.accde) čo do obsahu, úplnosti a správnosti údajov. Pred odoslaním súboru (po zápise prijatých uchádzačov) si otestuje údaje v súbore dodaným testovacím programom a zároveň si vytlačí z neho výkaz z PKvs.
CVTI SR po doručení súbor otestuje, vytlačí výkaz PKvs za štatistické jednotky, spojí všetky súbory a spracuje štatistiku za všetky vysoké školy SR.

Termíny

Štatistická úloha

Určujúci dátum pre zbieranie

Odovzdať CVTI SR do

 Uchádzač 2024 jar 31. 05. 2024 06. 06. 2024
 Uchádzač 2024 jeseň 31. 10. 2024 07. 11. 2024Podpora: súbory pre kontrolu odovzdávaných údajov

PDF formát    DOC formát metodické pokyny k štatistickej úlohe PKvs na akademický rok 2024/2025
XLS formát číselníky prijímacieho konania na akademický rok 2024/2025
Zoznam vysokých škôl, fakúlt a detašovaných pracovísk, PDF formát   Zoznam vysokých škôl, fakúlt a detašovaných pracovísk, XLS formát zoznam vysokých škôl, fakúlt a detašovaných pracovísk k  18.01.2024
PKvs.mde testovací program na kontrolu odovzdávaných súborov, používateľská príručka, ver.8.51
*.csv priebežný test csv súboru z IS fakulty pre riešiteľa AIS, MAIS,...a štud. oddelenie

 
 

 

Často hľadáte :

  - zoznam PDF formát vysokých škôl podľa : názvu, sídla, dátumu vzniku, IČŠ, s fakultami a detaš.prac.
  - zoznam PDF formát fakúlt vysokých škôl podľa : názvu, sídla, dátumu vzniku (obnovenia činnosti),  IČŠ

Mapa stránok, prijímacieho konania na vysoké školy, www.cvtisr.sk :
  • Štatistické ročenky prijímacieho konania na vysoké školy od roku 2001
  • Často kladené otázky v prijímacom konaní na vysoké školy
  • Slovník pojmov prijímacieho konania na vysoké školy
  • Minuloročné prijímačky na vysoké školy
     rebríček fakúlt
     rebríček vysokých škôl
     rebríčky škôl, fakúlt, študijných odborov a veková štruktúra uchádzačov
     PDF formát denná, externá forma štúdia za vysoké školy, fakulty, detašované pracoviska a Slovenskú republiku

¦  Ako na vysokú školu - informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách
 

Súvisiace zdroje: PDF formát
  - prihláška  na 1. stupeň alebo spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia,  zdroj: MŠVVaŠ SR
  - prihláška  na 2. stupeň vysokoškolského štúdia,  zdroj: MŠVVaŠ SR
  - zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, aktuálne znenie od 01.01.2023
  - vyhláška č.458/2012 o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami
  - zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), aktuálne znenie od 23.12.2023 do 31.08.2024
  - zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave, aktuálne znenie od 01.01.2022

 
Platnosť: 1. 11. 2023 - 31. 10. 2024
 
stefania.antalikova@cvtisr.sk     tel.: 02.69295612
Posledný update stránky: 2024-01-18 10:49