Občianske združenia

Občianske združenia detí a mládeže predstavujú popri školách a školských zariadeniach dôležitý prvok vo vytváraní ponúk na aktívne využívanie voľného času a formovanie mladého človeka. OZ sú tvoria tzv. tretí sektor a ich vznik a existenciu upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Občianske združenia detí a mládeže predstavujú popri školách a školských zariadeniach dôležitý prvok vo vytváraní ponúk na aktívne využívanie voľného času a formovanie mladého človeka. Posilnenie účasti detí a mládeže na spolurozhodovaní je zároveň posilnením ich participácie na spoločenskom živote a mladí ľudia sa takto môžu stať aktívnymi účastníkmi sociálnych zmien vo svojom okolí. Aktívne pôsobenie detí a mládeže v detských organizáciách je najefektívnejšou formou výchovy k demokracii a aktívnemu občianstvu. Mimovládne (neziskové) občianske združenia svojou činnosťou významnou mierou dopĺňajú a obohacujú výchovnú úlohu rodiny, resp. vzdelávaciu a výchovnú funkciu školy. Umožňujú deťom a mládeži prostredníctvom neformálneho vzdelávania rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a popritom ich pripravujú na budúci život. Svojou činnosťou tiež zásadným spôsobom participujú na vytváraní občianskej spoločnosti v Slovenskej republike.

Sumárny výkaz za rok 2017  pdf (476 KB)
Sumárny výkaz za rok 2016  pdf (957 KB)
Sumárny výkaz za rok 2015  pdf (508 KB)
Vyhodnotenie činnosti OZ detí a mládeže za rok 2016  pdf (0,98 MB)

Pre viac informácií pozri tiež stránku Štatistika občianskych združení

 

Finančná podpora práce s deťmi a mládežou

Občianske združenia detí a mládeže hospodária s prostriedkami získanými z rôznych zdrojov (z vkladov členov, členských príspevkov, štátnych dotácií, sponzorských darov, príspevkov orgánov samosprávy, úrokov vkladových účtov, príjmov z reklám, príjmov z doplnkovej podnikateľskej činnosti, atď). Významnú časť finančných zdrojov tvorí dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do roku 2007 sa riadilo udeľovanie tejto dotácie v zmysle podmienok finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do roku 2007 podľa druhej hlavy Programu podpory občianskych združení detí a mládeže. V roku 2008 vstúpil do platnosti nový program podpory práce s deťmi a mládežou - ADAM.

 
Štatistika občianskych združení
Za účelom získavania informácií o činnosti občianskych združení detí a mládeže prebieha s ročnou periodicitou štatistické zisťovanie. Zber údajov za rok 2017 je v rámci racionalizácie štatistických zberov realizovaný prostredníctvom webového rozhrania. Zber sa realizuje v januári 2018.
 
Posledný update stránky: 2018-06-11 17:01