Občianske združenia

Občianske združenia detí a mládeže predstavujú popri školách a školských zariadeniach dôležitý prvok vo vytváraní ponúk na aktívne využívanie voľného času a formovanie mladého človeka. OZ tvoria tretí sektor a ich vznik a existenciu upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Posilnenie účasti detí a mládeže na spolurozhodovaní je zároveň posilnením ich participácie na spoločenskom živote a mladí ľudia sa takto môžu stať aktívnymi účastníkmi sociálnych zmien vo svojom okolí. Aktívne pôsobenie detí a mládeže v detských organizáciách je najefektívnejšou formou výchovy k demokracii a aktívnemu občianstvu. Mimovládne (neziskové) občianske združenia svojou činnosťou významnou mierou dopĺňajú a obohacujú výchovnú úlohu rodiny, resp. vzdelávaciu a výchovnú funkciu školy. Umožňujú deťom a mládeži prostredníctvom neformálneho vzdelávania rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a popritom ich pripravujú na budúci život. Svojou činnosťou tiež zásadným spôsobom participujú na vytváraní občianskej spoločnosti v Slovenskej republike.

Pre viac informácií pozri tiež stránku Štatistika občianskych združení.

Štatistika občianskych združení

Za účelom získavania informácií o činnosti občianskych združení detí a mládeže prebieha s ročnou periodicitou štatistické zisťovanie. Zber údajov je v rámci racionalizácie štatistických zberov realizovaný prostredníctvom webového rozhrania. Viac informácií je dostupných na stránke Štatistika občianskych združení

Programy pre mládež na roky 2014 - 2021

Viac informácií je dostupných na stránkach https://www.minedu.sk/programy-pre-mladez-na-roky-2014-2021/ .

 
Posledný update stránky: 2021-10-01 13:24