Voľnočasové zariadenia

Výchova mladého človeka sa neobmedzuje iba na základnú výchovu v rodine a na nadobúdanie teoretických a praktických vedomostí v škole. Neodmysliteľnou súčasťou života každého jednotlivca a o to vo výraznejšej miere toho mladého, je voľný čas. Ten primárne slúži na zregenerovanie síl potrebných na vykonávanie každodenných povinností. Tu je ale potrebné podotknúť, že sa v žiadnom prípade nemá jednať iba o pasívny oddych, ale o aktívne rozvíjanie osobných daností a talentov, čo následne prispieva k formovaniu sa všestranne harmonickej osobnosti a budovaniu všeobecného rozhľadu mladého človeka.

Práve dosiahnutie hore spomínaných cieľov v značnej miere zabezpečujú výchovno-vzdelávacie zariadenia. Už samotná povaha týchto zariadení prispieva k zvyšovaniu miery socializácie dieťaťa v kolektíve, ktorý s ním zdieľa podobné záujmy. To odhaľuje aj preventívny charakter výchovno-vzdelávacej činnosti, keďže mladý človek je smerovaný k jemu adekvátnemu tráveniu voľného času, čím sa zabezpečuje obmedzenie vplyvu negatívnych spoločenských javov a vzorov správania na jeho spôsob života.

Charakter a pôsobnosť školských výchovno-vzdelávacích zariadení do 1.9.2008 vymedzoval zákon č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach, v súčinnosti s vyhláškou MŠV SR č. 351/1994 Z.z.  o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších vyhlášok a vyhláška MŠV SR č. 291/1994 Z.z. o centrách voľného času v znení neskorších vyhlášok. V septembri 2008 však vstúpil do platnosti zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý uvedené právne normy zrušil a nahradil.

Nový školský zákon sa problematikou školských výchovno-vzdelávacích zariadení zaoberá v 9. časti, oddiel 1 (§ 113 až 119). Za školské výchovno-vzdelávacie zariadenie sa podľa uvedeného zákona považuje:

  • školský klub detí
  • školské stredisko záujmovej činnosti
  • centrum voľného času
  • školský internát
  • školské hospodárstvo
  • stredisko odbornej praxe

Z uvedených subjektov majú výrazné postavenie školské strediská záujmovej činosti a centrá voľného času, vďaka dlhoročnej praxi v oblasti práce s mládežou.

Spôsob organizácie a prevádzky školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe upravuje na základe § 119 zákona č. 245/2008 Z.z. výhláška MŠ SR 306/2009 z 15. júla 2009 s účinnosťou od 1. septembra 2009.

Analýza činnosti CVČ

Vývoj ukazovateľov pravidelnej záujmovej činnosti CVČ a ŠSZČ v rokoch 2001 - 2010

V roku 2011 vypracovalo oddelenie mládeže a športu ÚIPŠ analytickú prácu zameranú na vývoj pravidelnej záujmovej činnosti v centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti za obdobie rokov 2001 až 2010.

Analýza vychádza zo štatistických údajov, ktoré ÚIPŠ každoročne zisťuje prostredníctvom výkazu o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže Škol (MŠVVaŠ SR)15-01.

Obsahový výstup je dostupný vo formáte pdf.
Vývoj ukazovateľov pravidelnej záujmovej činnosti CVČ a ŠSZČ v rokoch 2001 - 2010.

Centrá voľného času a Školské strediská záujmovej činnosti

Prehľad vybraných ukazovateľov za CVČ a ŠSZČ v roku 2010 - analytický výstup prináša informácie o rozšírení siete voľnočasových zariadení ako aj vyhodnotenie pravidelnej záujmovej činnosti, nepravidelnej záujmovej činnosti, prázdninovej činnosti, metodickej a odbornej činnosti.

Adresár zariadení voľného času k 28.9.2011
Adresár centier voľného času cvc2011.xls
Adresár školských stredísk záujmovej činnosti sszc2011.xls
Posledný update stránky: 2023-07-18 11:05