Šport

  • Analytická činnosť v oblasti telesnej kultúry
    Ústav informácií a prognóz školstva každoročne realizuje analytické rozbory stavu a vývoja vybraných ukazovateľov v oblasti telesnej kultúry detí a mládeže za oblasti:
    • športových škôl a športových tried
    • športových stredísk pri škole a školskom zariadení
    • telovýchovných zariadení využívaných školou
    • rozšírenom vyučovaní predmetov a nepovinných predmetov na základných školách
    • zariadeniach určených na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže

      Analytický rozbor štatistických údajov sledovaných v oblasti športu za rok 2017 PDF formát

 

  • Športová príprava na ZŠ a SŠ v období rokov 2001 až 2010
    Telesná výchova predstavuje neoddeliteľnú súčasť vyučovacieho procesu detí už od najnižších stupňov školskej prípravy. Predstavuje nielen prostriedok na získanie a zachovanie dobrej fyzickej kondície, ale má pozitívny vplyv na celkovo vyrovnaný rozvoj osobnosti mladého človeka. Zároveň slúži aj na prvotné podchytenie športových talentov a ich prípadné následné nasmerovanie na efektívny rozvoj osobných predpokladov prostredníctvom systematickej športovej prípravy. Nasledujúci text sa zameriava na stručné zmapovanie vývoja športovej prípravy na základných a stredných školách.

 

  • Šport v číslach
    Oddelenie mládeže a športu každoročne vydáva ročenku Šport v číslach, prezentujúcu štatistické údaje za oblasť športu, ktoré sú zbierané Ústavom informácií a prognóz školstva v rámci programu štátnych štatistických zisťovaní.

  

  • Vzdelávacie zariadenia v telesnej kultúre
    Súčasťou telesnej kultúry je aj príprava a vzdelávanie odborníkov pôsobiacich v danej oblasti prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích zariadení. Za účelom získavania informácií o činnosti občianskych združení detí a mládeže prebieha s ročnou periodicitou štatistické zisťovanie.

  

  • Centrá talentovanej mládeže
    Zber údajov o centrách talentovanej mládeže (CTM) za rok 2018 je v rámci racionalizácie štatistických zberov realizovaný prostredníctvom webového rozhrania. Zber sa realizuje začiatkom roka 2019.   

 

  • Pasportizácia športových objektov
    Tvorba údajov nových regionálnych ukazovateľov o športových objektoch v SR.
    • dotazník pasportizácie športových objektov [rtf] [pdf]

  

  • Športové zväzy
    Ústav informácií a prognóz školstva v rámci štatistických zisťovaní za oblasť športu eviduje aj základné údaje o športových zväzoch, ktoré slúžia ako podklady pre ďalšiu analytickú činnosť. V záujme skvalitnenia našej práce a následnej obojstrannej spokojnosti žiadame zväzy o aktualizáciu údajov do 9.12.2011.

    Údaje za zok 2011 je možné aktualizovať prostredníctvom webovej aplikácie.
Posledný update stránky: 2019-07-17 15:07