Šport

Analytická činnosť v oblasti telesnej kultúry

Centrum vedecko-technických informácií SR každoročne realizuje analytické rozbory stavu a vývoja vybraných ukazovateľov v oblasti telesnej kultúry detí a mládeže za oblasti:

  • športových škôl a športových tried
  • športových stredísk pri škole a školskom zariadení
  • telovýchovných zariadení využívaných školou
  • rozšírenom vyučovaní predmetov a nepovinných predmetov na základných školách
  • zariadeniach určených na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže

Analytický rozbor štatistických údajov sledovaných v oblasti športu za rok 2022 PDF formát

Šport v číslach

Oddelenie mládeže a športu každoročne vydáva ročenku Šport v číslach, prezentujúcu štatistické údaje za oblasť športu, ktoré sú zbierané Centrom vedecko-technických informácii SR v rámci programu štátnych štatistických zisťovaní.

Vzdelávacie zariadenia v telesnej kultúre

Súčasťou telesnej kultúry je aj príprava a vzdelávanie odborníkov pôsobiacich v danej oblasti prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích zariadení. Za účelom získavania informácií o činnosti vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry prebieha s ročnou periodicitou štatistické zisťovanie.

Zber údajov za rok 2023 je v rámci racionalizácie štatistických zberov realizovaný prostredníctvom webového rozhrania. Zber sa realizuje začiatkom roka 2024.

Centrá talentovanej mládeže

Zber údajov o centrách talentovanej mládeže (CTM) za rok 2023 je v rámci racionalizácie štatistických zberov realizovaný prostredníctvom webového rozhrania. Zber sa realizuje začiatkom roka 2024.   

    Posledný update stránky: 2024-01-15 12:16