Šport

 • Analytická činnosť v oblasti telesnej kultúry
  Centrum vedecko-technických informácií SR každoročne realizuje analytické rozbory stavu a vývoja vybraných ukazovateľov v oblasti telesnej kultúry detí a mládeže za oblasti:
  • športových škôl a športových tried
  • športových stredísk pri škole a školskom zariadení
  • telovýchovných zariadení využívaných školou
  • rozšírenom vyučovaní predmetov a nepovinných predmetov na základných školách
  • zariadeniach určených na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže

      Analytický rozbor štatistických údajov sledovaných v oblasti športu za rok 2018 PDF formát

 

 • Športová príprava na ZŠ a SŠ v období rokov 2001 až 2010
  Telesná výchova predstavuje neoddeliteľnú súčasť vyučovacieho procesu detí už od najnižších stupňov školskej prípravy. Predstavuje nielen prostriedok na získanie a zachovanie dobrej fyzickej kondície, ale má pozitívny vplyv na celkovo vyrovnaný rozvoj osobnosti mladého človeka. Zároveň slúži aj na prvotné podchytenie športových talentov a ich prípadné následné nasmerovanie na efektívny rozvoj osobných predpokladov prostredníctvom systematickej športovej prípravy. Nasledujúci text sa zameriava na stručné zmapovanie vývoja športovej prípravy na základných a stredných školách.

 

 • Šport v číslach
  Oddelenie mládeže a športu každoročne vydáva ročenku Šport v číslach, prezentujúcu štatistické údaje za oblasť športu, ktoré sú zbierané Ústavom informácií a prognóz školstva v rámci programu štátnych štatistických zisťovaní.

  

 • Vzdelávacie zariadenia v telesnej kultúre
  Súčasťou telesnej kultúry je aj príprava a vzdelávanie odborníkov pôsobiacich v danej oblasti prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích zariadení. Za účelom získavania informácií o činnosti občianskych združení detí a mládeže prebieha s ročnou periodicitou štatistické zisťovanie.

  

 • Centrá talentovanej mládeže
  Zber údajov o centrách talentovanej mládeže (CTM) za rok 2020 je v rámci racionalizácie štatistických zberov realizovaný prostredníctvom webového rozhrania. Zber sa realizuje začiatkom roka 2021.   

 

 • Pasportizácia športových objektov
  Tvorba údajov nových regionálnych ukazovateľov o športových objektoch v SR.
  • dotazník pasportizácie športových objektov [rtf] [pdf]

  

 • Športové zväzy
  Ústav informácií a prognóz školstva v rámci štatistických zisťovaní za oblasť športu eviduje aj základné údaje o športových zväzoch, ktoré slúžia ako podklady pre ďalšiu analytickú činnosť. V záujme skvalitnenia našej práce a následnej obojstrannej spokojnosti žiadame zväzy o aktualizáciu údajov do 9.12.2011.

  Údaje za zok 2011 je možné aktualizovať prostredníctvom webovej aplikácie.
Posledný update stránky: 2021-01-08 16:30