Šport

 • Analytická činnosť v oblasti telesnej kultúry
  Centrum vedecko-technických informácií SR každoročne realizuje analytické rozbory stavu a vývoja vybraných ukazovateľov v oblasti telesnej kultúry detí a mládeže za oblasti:
  • športových škôl a športových tried
  • športových stredísk pri škole a školskom zariadení
  • telovýchovných zariadení využívaných školou
  • rozšírenom vyučovaní predmetov a nepovinných predmetov na základných školách
  • zariadeniach určených na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže

      Analytický rozbor štatistických údajov sledovaných v oblasti športu za rok 2019 PDF formát

 • Šport v číslach
  Oddelenie mládeže a športu každoročne vydáva ročenku Šport v číslach, prezentujúcu štatistické údaje za oblasť športu, ktoré sú zbierané Ústavom informácií a prognóz školstva v rámci programu štátnych štatistických zisťovaní.

 

 • Vzdelávacie zariadenia v telesnej kultúre
  Súčasťou telesnej kultúry je aj príprava a vzdelávanie odborníkov pôsobiacich v danej oblasti prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích zariadení. Za účelom získavania informácií o činnosti občianskych združení detí a mládeže prebieha s ročnou periodicitou štatistické zisťovanie.

  

 • Centrá talentovanej mládeže
  Zber údajov o centrách talentovanej mládeže (CTM) za rok 2020 je v rámci racionalizácie štatistických zberov realizovaný prostredníctvom webového rozhrania. Zber sa realizuje začiatkom roka 2021.   
Posledný update stránky: 2021-03-16 13:14