Šport v číslach

Oddelenie mládeže a športu každoročne vydáva ročenku Šport v číslach, prezentujúcu štatistické údaje za oblasť športu, ktoré sú zbierané CVTI SR v rámci programu štátnych štatistických zisťovaní.

Ročenka obsahuje tabuľkové prehľady za žiakov a trénerov v športových gymnáziách a športových triedach základných a stredných škôl. Doplnená je o počty telovýchovných zariadení využívaných školou, informácie o športových krúžkoch v centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti. Obsahuje aj prehľad činnosti vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry a centier talentovanej mládeže. Všetky údaje sú spracované v podobe tabuliek vypracovaných na základe štatistického zisťovania v rezorte školstva.

Šport v číslach za rok 2022   PDF 

obalka

Posledný update stránky: 2023-07-18 11:15