85vyrocie.cvtisr.sk

Informačné centrá mladých

Informácie a poradenstvo zamerané na mládež zohráva významnú úlohu v aktivizácii a sebarealizácii mladých ľudí pri vstupe do života, v ich profesionálnych a individuálnych ambíciách a na ich participácii v živote spoločnosti. Informácie pomáhajú mladým ľuďom realizovať svoje osobné ciele a predstavy vo všetkých stránkach ich života. Možnosti slobodného a nezávislého získavania a šírenia pravdivých a zrozumiteľných informácií patria k základným kameňom demokratickej spoločnosti.

Koncom roka 2007 došlo k výraznému rozšíreniu siete ICM zastrešených Združením Informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM) v Slovenskej republike, sieť UICM sa rozšírila o 11 centier na 26 ICM. Momentálne, t.j. v roku 2021 je aktívnych len deväť centier. Snahou ZIPCeM je okrem metodického usmerňovania a spolupráce s ICM aj vytvorenie jednotnej filozofie programu ICM, ktorý vychádza z objektívnych potrieb a požiadaviek mladých ľudí, s cieľom zabezpečovať pre nich potrebné informácie a poradenstvo. ZIPCeM prostredníctvom usmernení a metodickej podpory ICM implementuje Európsku chartu informácií pre mládež prijatú XV. Valným zhromaždením Európskej mládežníckej informačnej a poradenskej agentúry (ERYICA) v Bratislave (Slovenská republika) dňa 19. novembra 2004. Cieľom Charty je sumarizácia odporúčaní smerujúcich k rozvoju informačných a poradenských služieb pre mládež a návod na aplikáciu všetkých foriem mnohostrannej práce s informáciami pre mládež. Charta konštituuje základ pre minimálne normy a kvalitatívne opatrenia, ktoré by mali byť stanovené v každej krajine ako prvok koordinovaného prístupu k informáciám pre mládež v rámci jednotlivých národných politík.

Finančná podpora informačno poradenskej činnosti

Informačno–poradenské služby pre deti a mládež podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom spolufinancovania projektov, ktoré do roku 2007 boli predkladaných na základe programu podpory informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež. V roku 2008 sa podpora ICM stala súčasťou programu finančnej podpory ADAM.

Štatistika informačných centier mladých

Za účelom získavania informácií o činnosti informačných centier mladých prebieha s ročnou periodicitou štatistické zisťovanie prostredníctvom štatistického výkazu Mlad (MŠ SR) 2-01 o informačných centrách mladých.

Metodické pokyny k vyplneniu výkazu Mlad (MŠ SR) 2-01 PDF (271 kB)
Výkaz ICM za rok 2020 XLSX (169 kB) / PDF (554 kB)
Adresár ICM PDF (266 kB)
Sumárny výkaz za rok 2022 PDF (1 184 kB)
Analýza činnosti informačných centier mladých za rok 2021 PDF (2,93 MB)
Posledný update stránky: 2023-04-27 15:49
×