Informačné centrá mladých

Informácie a poradenstvo zamerané na mládež zohráva významnú úlohu v aktivizácii a sebarealizácii mladých ľudí pri vstupe do života, v ich profesionálnych a individuálnych ambíciách a na ich participácii v živote spoločnosti. Informácie pomáhajú mladým ľuďom realizovať svoje osobné ciele a predstavy vo všetkých stránkach ich života. Možnosti slobodného a nezávislého získavania a šírenia pravdivých a zrozumiteľných informácií patria k základným kameňom demokratickej spoločnosti.

Koncom roka 2007 došlo k výraznému rozšíreniu siete ICM zastrešených Združením Informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM) v Slovenskej republike, sieť UICM sa rozšírila o 11 centier na 26 ICM. Momentálne, t.j. v roku 2021 je aktívnych len deväť centier. Snahou ZIPCeM je okrem metodického usmerňovania a spolupráce s ICM aj vytvorenie jednotnej filozofie programu ICM, ktorý vychádza z objektívnych potrieb a požiadaviek mladých ľudí, s cieľom zabezpečovať pre nich potrebné informácie a poradenstvo. ZIPCeM prostredníctvom usmernení a metodickej podpory ICM implementuje Európsku chartu informácií pre mládež prijatú XV. Valným zhromaždením Európskej mládežníckej informačnej a poradenskej agentúry (ERYICA) v Bratislave (Slovenská republika) dňa 19. novembra 2004. Cieľom Charty je sumarizácia odporúčaní smerujúcich k rozvoju informačných a poradenských služieb pre mládež a návod na aplikáciu všetkých foriem mnohostrannej práce s informáciami pre mládež. Charta konštituuje základ pre minimálne normy a kvalitatívne opatrenia, ktoré by mali byť stanovené v každej krajine ako prvok koordinovaného prístupu k informáciám pre mládež v rámci jednotlivých národných politík.

Finančná podpora informačno poradenskej činnosti

Informačno–poradenské služby pre deti a mládež podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom spolufinancovania projektov, ktoré do roku 2007 boli predkladaných na základe programu podpory informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež. V roku 2008 sa podpora ICM stala súčasťou programu finančnej podpory ADAM.

Štatistika informačných centier mladých

Za účelom získavania informácií o činnosti informačných centier mladých prebieha s ročnou periodicitou štatistické zisťovanie prostredníctvom štatistického výkazu Mlad (MŠ SR) 2-01 o informačných centrách mladých.

Metodické pokyny k vyplneniu výkazu Mlad (MŠ SR) 2-01 PDF (271 kB)
Výkaz ICM za rok 2020 XLSX (169 kB) / PDF (554 kB)
Adresár ICM PDF (266 kB)
Sumárny výkaz za rok 2023 PDF (1,14 MB)
Analýza činnosti informačných centier mladých za rok 2022 PDF (2,74 MB)
Posledný update stránky: 2024-04-08 15:07