Vzdelávacie zariadenia v telesnej kultúre

Súčasťou telesnej kultúry je aj príprava a vzdelávanie odborníkov pôsobiacich v danej oblasti prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích zariadení. Vzdelávanie odborníkov a problematiku akreditácie v oblasti telesnej kultúry upravuje zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Bližšie oblasť vzdelávania v športe upravuje vyhláška č. 444/2008 Z.z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky.

Za účelom získavania informácií o činnosti občianskych združení detí a mládeže prebieha s ročnou periodicitou štatistické zisťovanie. Zber údajov za rok 2020 je v rámci racionalizácie štatistických zberov realizovaný prostredníctvom webového rozhrania. Zber sa realizuje začiatkom roka 2021.

WEBOVÁ APLIKÁCIA pre vypĺňanie výkazu je dostupná na adrese http://sport.cvtisr.sk/vz
 

Posledný update stránky: 2021-03-16 12:59