Ako na vysokú školu

Informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách
Slovenskej republiky (VŠ SR)

 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |  Školy  |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači   |

Výber vysokej školy a fakulty je dôležitým životným medzníkom veľkej väčšiny stredoškolákov. Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na ktorú vysokú školu a fakultu si podajú prihlášky.
        Táto stránka poskytuje údaje a informácie pre výber vysokej školy a fakulty ako sú: termíny podávania prihlášok, zoznamy vysokých škôl, zoznamy fakúlt, zoznamy detašovaných pracovísk, zoznamy študijných odborov, formulár prihlášky a pokyny na jej vyplnenie, odkazy na platné vyhlášky a zákony, webové adresy fakúlt, vysokých škôl a ich stránok prijímacieho konania, kódy stredných škôl a pre neprijatých uchádzačov aj vzory odvolaní.
        Ďalej obsahuje štatistické údaje v podobe počtu podaných prihlášok, prijatí a zápisov na jednotlivé vysoké školy, fakulty, študijné odbory za ukončené prijímacie konania za posledných 10 rokov. Posledné ukončené prijímacie konanie je doplnené o rebríčky študijných odborov, fakúlt a vysokých škôl. Rebríček fakúlt a vysokých škôl obsahuje v stĺpci "Pgm" počet prihlášok, prijatí, zápisov a percento úspešnosti na študijný program fakulty samostatne na dennú a externú formu vysokoškolského štúdia.

Obsah

Na začiatok zoznamu slov

Termíny na podanie prihlášky na vysokú školu

Dokedy treba podať prihlášku na vysokú školu ?
Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od mesiaca november. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v štandardnom  termíne v mesiacoch  február až máj. Niektoré  fakulty prijímaju prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až september.
Podrobné informácie Vám poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúltvysokých škôl. Na týchto stránkach sú publikované pokyny k vypĺňaniu elektronickej a papierovej prihlášky, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok.

Dodatočné termíny na podanie prihlášky na vysokú školu

Prehľad vysokých škôl, ktoré ešte berú prihlášky.
Dodatočné termíny na podanie prihlášok na vysoké školy zverejňujú fakulty a vysoké školy priebežne.
Aktuálny zoznam dodatočných termínov na podanie prihlášok je zostavený k dátumu uvedenom v hlavičke xls a pdf súboru :

 - PDF formát, 1. stupeň štúdia PDF formát, 1. stupeň štúdia dodatočné termíny podania prihlášok na 1. a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vys. štúdia
 - PDF formát, 1. stupeň štúdia PDF formát, 2. stupeň štúdia dodatočné termíny podania prihlášok na 2. stupeň vysokoškolského štúdia

priebežný stav :
 - PDF formát, 1. stupeň štúdia PDF formát, 1. stupeň štúdia stav k 31.5.2024 - priebežné počty prijatých prihlášok na 1., 1. a 2. stupeň vysokoškol. štúdia
 - PDF formát, 2. stupeň štúdia PDF formát, 2. stupeň štúdia stav k 31.5.2024- priebežné počty prijatých prihlášok na 2. stupeň vysokoškolského štúdia

Na začiatok strany

Vysoké školy a fakulty  

Aké je členenie vysokých škôl ?  Kde študovať ?
Ako si vybrať vysokú školu, fakultu, detašované pracovisko ?
Záujemcovia o štúdium na vysokých školách v Slovenskej republike si môžu vybrať z 20 verejných, 3 štátnych, 10 súkromných a zo 6 pobočiek zahraničných vysokých škôl, ktoré majú spolu 117 fakúlt (z toho sú 104 verejné, 4 štátne, 9 súkromné), 11 vysokých škôl nemá žiadnu fakultu :
¦  Na akých vysokých školách je možné študovať v Slovenskej republike ?
  - zoznam PDF formát vysokých škôl podľa : názvu, sídla, dátumu vzniku, IČŠ, s fakultami a detaš.prac.
  - zoznam PDF formát fakúlt vysokých škôl podľa : názvu, sídla, dátumu vzniku (obnovenia činnosti),  IČŠ
¦  Minuloročné prijímačky na vysoké školy :

Na začiatok strany

Študijné odbory a študijné programy

Čo môžem na vysokých školách študovať ?
Študijný odbor vymedzuje oblasť poznania, ktorá je predmetom stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania v niektorom z jeho stupňov. Študijný odbor je vymedzený obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí, schopností a zručností, ktoré určujú profil absolventa. Najjednoduchším vyjadrením študijného odboru je jeho názov a sedemmiestny číselný kód.

Študijný program je súbor študijných predmetov a súbor pravidiel na ich absolvovanie zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto predmetov umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie.

pozri   MŠVVaŠ SR

Na začiatok strany

Štúdium na vysokých školách

Ako sa študuje na vysokej škole ?
Štúdium na vysokých školách prebieha v dennej a externej forme štúdia v prezenčnej, distančnej alebo kombinovanej metóde. Denná forma štúdia charakterizuje denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach. Externú formu štúdia charakterizuje prevážne samostatné štúdium a konzultácie. Prezenčnú metódu štúdia charakterizuje vyučovanie, pri ktorom je učitel v priamom kontakte so študentom. Študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočnujú v prezenčnej metóde štúdia. Dištancná metóda nahrádza priamy kontakt učitela so študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov založených na využívaní počítacových sieti.
 ¦  DOC formát Systém vysokého školstva v Slovenskej republike za akademický rok 2023/2024,   zdroj :   MŠVVaŠ SR
 ¦  PDF formát zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, aktuálne znenie od 01.01.2023
 ¦  PDF formát vyhláška č.102/2006 o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, aktuálne znenie k 1.9.2014
 ¦  PDF formát vyhláška č.458/2012 o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami
 ¦  PDF formát zákon č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania, aktuálne znenie od 01.07.2023 FnPV

Na začiatok strany

Podmienky prijatia na vysokú školu

Aké sú podmienky prijatia na vysokú školu ?
Každý má právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium a ďalšie podmienky určené fakultou alebo vysokou školou poskytujúcou zvolený študijný program (pozri §55 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách).
     •  Základnou podmienkou prijatia (§56, zákon 131/2002) na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Túto podmienku spĺňajú absolventi strednej školy s vysvedčením o maturitnej skúške vydaným po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky.
Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí je základnou podmienkou prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia zodpovedajú požiadavkám zákona na požadovaný stupeň úplného stredného vzdelania.
     • Ďalšie podmienky prijatia (§57, zákon 131/2002) na štúdium si určuje samotná fakulta / vysoká škola. Informácie o podmienkach štúdia, o prijímacom konaní a požiadavkách na prijímacie skúšky sú zverejnené prostredníctvom internetových (webových) stránok fakúlt a vysokých škôl najneskôr do 20. septembra alebo najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.
Upozornenie:
§58 ods. 9 zákona 131/2002: "Vysoká škola alebo fakulta má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Uchádzač je povinný takú informáciu poskytnúť vysokej škole alebo fakulte do začiatku akademického roku (§ 61). Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a vysoká škola alebo fakulta zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium."

Na začiatok strany

Prihláška na vysokú školu

Ako na prihlášku na vysokú školu ?
Ako vyplniť a podať prihlášku na vysokú školu ?
Uchádzač sa prihlasuje na vysokoškolské štúdium 1. stupňa a 1. a 2. stupňa spojeného do jedného celku vyplnením prihlášky a jej odoslaním do stanoveného termínu na príslušnú fakultu alebo na bezfakultnú vysokú školu (ďalej len „fakulta“). Prihlášku je možné podať:

  •  v elektronickej forme      webové adresy Zoznam fakúlt vysokých škôl › 
podľa názvu fakulty › 
s webovou adresou fakúlt a Zoznam vysokých škôl › 
podľa názvu vysokej školy › 
s webovou adresou škôl
  •  v písomnej forme            DOCX formát formulár    zdroj :   MŠVVaŠ SR
                                          Kódy stredných škôl › 
do prihlášky na vysokú školu › 
pre aktuálnych maturantov, Kódy stredných škôl › 
do prihlášky na vysokú školu › 
pre aktuálnych maturantov kódy stredných škôl do prihlášky pre aktuálnych maturantov 2024

Elektronická prihláška (ďalej len „e-prihláška“) sa podáva prostredníctvom webovej stránky danej fakulty. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme. Nevyhnutnou podmienkou pre úspešne podanie e-prihlášky na danej fakulte je tlač a následné odoslanie (najneskôr do stanoveného termínu na podávanie prihlášok) vytlačenej e-prihlášky. Poplatok za podanie elektronicko-papierovej oproti klasickej papierovej prihláške je nižší o 2 až 25 €.
       Fakulty poskytujú uchádzačom online návody na vyplnenie e-prihlášky, príručky, animované tutoriály (testovacie verzie) vo svojich informačných systémoch (AIS, UIS, AiS2, MAIS). Pri elektronickom podaní sa uchádzač zaregistruje, vyplní, potvrdí a vytlačí e-prihlášku. Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s fakultou požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie odošle na adresu fakulty.
Cez rozhranie e-prihlášky uchádzač môže sledovať stav podanej prihlášky (elektronickej alebo papierovej) od zaevidovania, cez spárovanie podanej e-prihlášky s doručenou papierovou prihláškou a s poplatkom za prijímacie konanie, rozhodnutie prijímacej komisie a využívať aj ďalšie funkcie. Pre prijatých uchádzačov je e-prihláška následne spojená s odoslaním elektronickej návratky. V zásade sa jedná o elektronické potvrdenie akceptácie prijatia na vysokú školu (záujmu študovať), zaslanie údajov pre zhotovenie študentského preukazu PIK (Personálna identifikačná karta) a / alebo ISIC (Medzinárodný študentský identifikačný preukaz, International Student Identity Card), evidenciu poplatkov ku zápisu, objednanie učebníc z ponuky fakulty alebo vysokej školy.
PIK je medzinárodný multifunkčný preukaz povinný v zmysle §67 zák. 131/2002 Z.z.PDF formát. Dňom zápisu vzniká študentovi zákonná povinnosť tento preukaz vlastniť. PIK slúži ako jediný preukaz zliav ŽSSK, SAD, MHD, ako knižničný preukaz viacerých knižníc, ako elektronický kľúč do budov, ako ubytovací a stravovací preukaz, pas AIS nutný ihneď po zápise na tvorbu rozvrhu, preukaz zliav ISIC, elektronická peňaženka (Fax&Copy, Ticketportal…) a podobne.

Papierová prihláška sa podáva listovou zásielkou alebo osobným doručením na adresu fakulty. Formulár sa dá kúpiť v obchodoch  s tlačivami (napr. ŠEVT), vo vybraných  papiernictvách, prípadne sa dá stiahnuť z tejto alebo fakultnej webovej stránky.

Na začiatok strany

Prijímacia skúška

Čo je prijímacie konanie ?
Prijímacie konanie je proces, ktorý umožňuje uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok, stať sa študentom vysokej školy a študovať podľa zvoleného študijného programu. Začína sa doručením prihlášky na štúdium vysokej škole alebo fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Zápisom prijatého uchádzača sa z neho stáva študent a proces prijímacieho konania sa uzatvára.

Prečítajte si pozorne zverejnené informácie na úradnej výveske alebo webovej stránke fakulty / vysokej školy o podmienkach prijatia na štúdium, termíne a spôsobe overovania splnenia podmienok, forme a obsahu prijímacej skúšky, spôsobe vyhodnocovania jej výsledkov, informáciu o počte uchádzačov, ktorých planuje prijať na štúdium, o priebehu prijímacieho konania a o prihláške.

Štatistika histórie prijímacieho konania do prvých ročníkov na vysokoškolské štúdium 1.stupňa a 1. a 2. stupňa spojeného do jedného celku na vysoké školy Slovenskej republiky od akademického roku 2001/2002 je na stránke Štatistika. Posledné ukončené prijímacie konanie je rozšírené o rebríček fakúlt, rebríček vysokých škôl a celoštátne rebríčky študijných odborov, uchádzačov, stredných škôl a veková štruktúra uchádzačov.

Na začiatok strany

Akademický rok

Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka. Skladá sa z dvoch semestrov (zimného a letného) alebo z troch trimestrov. Každý semester trvá minimálne 12 výučbových týždňov, na ktoré nadväzuje maximálne 6 týždňové skúškové obdobie. Študenti posledného ročníka štúdia v letnom semestri môžu mať upravený počet výučbových týždňov odlišne. Organizácia akademického roka je stanovená štatútom fakulty alebo štatútom vysokej školy, v prípade, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty.

Na začiatok strany

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí - odvolanie

Ako napísať odvolanie voči neprijatiu na vysokú školu ?
Výsledok prijímacích pohovorov zverejňujú vysoké na svojich internetových stránkach, a tiež na výveskách vo fakulte/v škole pod jednotlivými kódmi. Hneď, ako je známe, kto je prijatý a kto nie, začne sa v školách pohyb s prijímaním a odvolávaním uchádzačov. Niektorí totiž miesto na škole odmietnu, keďže boli úspešní aj na inej fakulte/škole, ktorú si vybrali, a tak sa na ich miesto budú snažiť dostať tí, čo skončili tesne pod čiarou prijatia.
O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje dekan fakulty. Rozhodnutie dekana o neprijatí na štúdium môže zmeniť rektor vysokej školy. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje vysoká škola, rozhoduje rektor vysokej školy.
      Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium a doručiť uchádzačovi do vlastných rúk. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia .

Na začiatok strany

Užitočné odkazy

Vybrané odkazy na stránky v SR a zahraničí :
   -  študujte v EU
   -  štáty sveta

Na začiatok strany

 

jan.kmec@cvtisr.sk; stefania.antalikova@cvtisr.sk

tel.: 02/69 295 612

Posledný update stránky: 2024-06-10 14:40