Financovanie školstva

Charakteristika

Informačný systém ekonomiky a financovania (ISEF) školstva v SR, ako súčasť rezortného IS, je vytváraný pre zabezpečenie tvorby kvalitnej množiny informácií o ekonomickom zabezpečení a financovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a vedy rezortu školstva pre operatívne, koncepčné a strategické riadenie zamestnancov Sekcie financovania a rozpočtu MŠVVaŠ SR ako aj ostatných sekcií ministerstva. V súvislosti s reorganizáciou štátnej a verejnej správy zabezpečuje spracovanie údajov v oblasti financovania vzdelávania aj za školy/školské zariadenia v riadení miest a obcí (MaO) , vyšších územných celkov (VÚC), MZ SR, MV SR a MO SR. Súčasne zabezpečuje tvorbu informácií aj pre ďalšie rezorty: MF SR, MPSVR SR, ŠÚ SR, NR SR a výstupy za medzinárodné vykazovanie: OECD, EÚ, UNESCO, EOROSTAT a pod.

Hierarchické využitie ISEF školstva:

  • riadiaci zamestnanci Sekcie financovania a rozpočtu MŠVVaŠ SR

  • riadiaci zamestnanci ostatných sekcií MŠVVaŠ SR

  • VVŠ, ostatné školy

  • ostatné organizácie rezortu

  • mimorezortná sféra (MF SR, ŠÚ SR, MPSV atď.)

  • medzinárodná výmena informácií (EÚ, UNESCO, OECD, EUROSTAT)

  • neziskové organizácie a individuálne požiadavky jednotlivcov v rámci zákona o poskytovaní informácií.

Dostupnosť údajov a informácií

Pozor!

Spracovávané údaje a z nich vytvárané informácie sú poskytované len na základe písomného súhlasu a odporučenia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR. DB údajov nie sú verejne dostupné. Požadované informácie v danej oblasti je možné vypracovať na vyžiadanie v rozsahu aktuálneho obsahu a štruktúry archivovaných údajov. V ďalšej prezentácii je popísaný obsah spracovávaných údajov pre orientáciu a predstavu, ak by bol záujem o definovanie vlastných požiadaviek.

Posledný update stránky: 2016-04-14 10:26