Národné vykazovanie

Riešenie systému je postavené na tvorbe aplikačného programového vybavenia (APV) a jeho priebežnej inovácie na základe platných legislatívnych zmien a operatívnych požiadaviek používateľov, na spracovaní údajov v danej oblasti z najnižšej riadiacej jednotky, ktorou je právny subjekt (škola, priamo riadená organizácia rezortu, školské zariadenie), na následnom spracovaní do agregovanej formy a na tvorbe povinných výstupov predpísaných vlastným rezortom a požadovaných mimoriadnych výstupov. Riešenie APV je zabezpečované vlastnými riešiteľskými kapacitami, spolu s metodickým poradenstvom za počítačové spracovanie príslušných evidencií.

Vecný obsah systému tvorí:

1. Monitoring skutočného stavu financovania školstva v oblasti ekonomiky

  • o všetkých druhoch finančných prostriedkov prideľovaných na vzdelávanie zo štátneho rozpočtu, vrátane európskych fondov a mimorozpočtových zdrojov (rozpočtové výkazníctvo)

  • o skutočnom využívaní prostriedkov pridelených rozpočtom, z európskych fondov, aj z mimorozpočtových zdrojov (podsystém informačných sústav - účtovné výkazníctvo a rozbory hospodárenia)

Spracovanie údajov pre tvorbu povinných a mimoriadnych výstupov, rozborov, analýz a ekonomických ukazovateľov za rezort školstva sa vykonáva polročne, za školy/školské zariadenia v riadení VÚC z úrovne Štátnej pokladnice po odsúhlasení účtových závierok ročne. Za školy/školské zariadenia v riadení MaO sú údaje preberané z ročných odsúhlasených údajov z úrovne Datacentra MF SR. Pre medzinárodné vykazovanie sú do monitoringu zahrnuté aj údaje o financovaní vzdelávania z rezortov MV SR, MO SR, MZ SR, MPSVaR SR a Vysokoškolského pôžičkového fondu. Údaje získané v rámci monitoringu predstavujú informačné zabezpečenie systému.

2. Ekonomické rozbory, analýzy, tvorba ekonomických ukazovateľov

  • riešenie a inovácia APV pre tvorbu ekonomických ukazovateľov v rezorte školstva a ich samotné spracovanie (výstupy do ekonomickej ročenky)

  • ekonomické rozbory, analýzy spracovávané na vyžiadanie z údajov o financovaní na základe definovaných podmienok a požiadaviek za jednotlivé druhy škôl/školských zariadení a organizácií rezortu, ekonomických položiek, podpoložiek, zdrojov financovania, zriaďovateľov za výkonové jednotky ako sú škola, žiak/študent, zamestnanec, trieda a prípadne prepočty na HDP a celkové výdavky štátneho rozpočtu

Edičná činnosť

Oddelenie ISEF školstva každoročne vytvára "Súbor ekonomických ukazovateľov". Publikácia slúži len pre internú potrebu.

Súbor ekonomických ukazovateľov 2016 Súbor ekonomických ukazovateľov 2015 Súbor ekonomických ukazovateľov 2014 Súbor ekonomických ukazovateľov 2013
Súbor ekonomických ukazovateľov 2012 Súbor ekonomických ukazovateľov 2011 Súbor ekonomických ukazovateľov 2010
Posledný update stránky: 2018-02-01 08:42