Prihláška na vysokoškolské štúdium

Bakalárske štúdium (1. stupeň alebo spojený 1. a 2. stupeň do jedného celku vysokošk. štúdia)

Tento vzor tlačiva je určený pre maturantov a absolventov stredných škôl s ukončeným úplným stredným vzdelaním alebo s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním, ktorí chcú študovať na vysokej škole:

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske - 1.stupeň alebo spojený 1. a 2. stupeň do jedného celku

Magisterské alebo inžinierske štúdium (2. stupeň vysokoškolského štúdia)

Tento vzor tlačiva je určený pre absolventov bakalárskeho štúdia, t. j. vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktorí chcú pokračovať v magisterskom alebo inžinierskom štúdiu, t. j. vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa:
Prihláška na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske - 2. stupeň

Doktorandské štúdium (3. stupeň vysokoškolského štúdia)

Tento vzor tlačiva je určený absolventom magisterského alebo inžinierskeho, alebo doktorského štúdia, t. j. vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktorí chcú pokračovať v doktorandskom štúdiu, t. j. vo vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa:
Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské - 3. stupeň

Protokol o prijímacom konaní

Ako samostatný vzor sa uvádza príloha k jednotlivým vzorom prihlášky - protokol prijímacieho konania. Ide o odporúčané tlačivo z doterajších prihlášok, ktoré používajú vysoké školy a fakulty:
Protokol o prijímacom konaní

Posledný update stránky: 2016-03-15 10:05