Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce

EUROGRADUATE

Prieskum uplatniteľnosti absolventov slovenských vysokých škôl je realizovaný Centrom vedecko-technických informácií SR v rámci pravidelného monitoringu uplatniteľnosti absolventov slovenských vysokých škôl na trhu práce. 

Od roku 2022 je prieskum na národnej úrovni nahradený európskym zisťovaním Eurograduate.

Tlačová správa SK

Press release EN

Záverečná tlačová správa o realizácii prieskumu EUROGRADUATE SK

Prieskum EUROGRADUATE v európskom a národnom kontexte ACADEMIA 2-3/2023

Spokojnosť absolventov s aspektami práce ACADEMIA 4/2023

Nesúlad Kompetencií absolventov slovenských vysokých škôl s požiadavkami súčasnej práce ACADEMIA 4/2023

Mobilita absolventov a jej dôvody ACADEMIA 1/2024

Príjem externých študentov ACADEMIA 1/2024

 

Prieskum prebiehal v období november 2022 až február 2023 na vzorke absolventov prvého  a druhého stupňa VŠ vzdelávania z akademických rokov 2016/2017 a 2020/2021. Výstupy prieskumu budú priebežne zverejňované na tejto webovej stránke.

O projekte

Projekt Eurograduate sa zameriava na sledovanie prechodu absolventov vysokých škôl zo školy na trh práce. Nadväzuje na pilotné kolo zisťovania, ktoré bolo realizované v roku 2018 (zúčastnilo sa ho 8 krajín). Druhého kola pilotného zisťovania, ktoré bude realizované v období rokov 2022 až 2024 sa zúčastní 17 krajín. V podmienkach SR nahradí národné zisťovanie, ktoré pre MŠVVaŠ SR realizovalo v minulosti CVTI SR (v rokoch 2008, 2013 a 2019). Projekt bude realizovaný prostredníctvom online dotazníkového prieskumu. Výstupom projektu budú národné správy a komparatívna analýza za všetky participujúce krajiny.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou prieskumu sú absolventi prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme, ktorí úspešne ukončili svoje štúdium na danom stupni v rokoch 2016/2017 alebo 2020/2021, teda sú rok, resp. päť rokov od ukončenia štúdia. V rámci prieskumu budú oslovení iba absolventi vybraní do vzorky, ktorá bude kreovaná prostredníctvom náhodného stratifikovaného výberu.

Forma kontaktovania

Respondenti budú kontaktovaní prostredníctvom mailov. V prípadoch, ak nebude možné nijakým spôsobom zabezpečiť mailové kontakty na absolventov, bude použitá klasická pošta.

Termín realizácie prieskumu

November 2022 až február 2023

Eurograduate

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora (-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie, alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Výstupy za absolventský prieskum 2019:

 Priebežná správa PDF [1,87 MB]

Záverečná správa za absolventov dennej formy štúdia PDF [2,64 MB]

Záverečná správa za absolventov externej formy štúdia PDF [2,24 MB]

Aké sú príjmy absolventov slovenských vysokých škôl? PDF [876 kB]

 

Výstupy za zamestnávateľský prieskum 2021: 

 Potreby zamestnávateľov a ich skúsenosti s vysokoškolsky kvalifikovanou pracovnou silou PDF [1,27 MB]

 Záverečná správa PDF [1,08 MB]

 Komparatívna analýza zamestnávateľských prieskumov z rokov 2021 a 2013 PDF [1,18 MB]

Informácie o predchádzajúcich kolách prieskumu:

Projekt riešený na základe dopytu MŠVVaŠ SR.

Cieľom projektu je: zistiť podmienky a možnosti uplatnenia kvalifikácie absolventov vysokých škôl, zmapovať potreby a taktiež bariéry zamestnávania absolventskej pracovnej sily, načrtnúť profil absolventa vysokej školy cez prizmu požiadaviek zamestnávateľa, zistiť problémy týkajúce sa rozvoja kompetenčných zručností, priniesť poznatky, ktoré by umožňovali inovovať študijné programy tak, aby zohľadňovali vývoj na trhu práce, analyzovať možnosti foriem financovania na vysokých školách. Projekt zahŕňa dva sociologické prieskumy, realizované na súbore absolventov vysokých škôl a na súbore zamestnávateľských organizácií a analytické štúdie.

Výstupy predchádzajúcich kôl projektu:

Vstupná štúdia projektu, ktorá analyzuje štatistické údaje o vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva a o vývoji počtu študentov a absolventov na vysokých školách za obdobie 2002 - 2006 podľa skupín študijných odborov, poskytuje prognostický odhad vývoja počtu študujúcich a absolventov do roku 2020, zameriava sa na analýzu nezamestnanosti absolventov vysokých škôl, mapuje výsledky prieskumov z danej oblasti.
Zamestnateľnosť a zamestnanosť absolventov vysokých škôl v praxi - I. etapa riešenia projektu


Uplatnenie absolventov vysokých škôl v praxi - správa z výskumu 2008 [PDF]
 
Prechod absolventov vysokých škôl na trh práce - výsledky z prieskumu uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce (2013) [PDF]
 
Výsledky zamestnávateľského prieskumu realizovaného na prelome rokov 2013 - 2014 [PDF]
 
Posledný update stránky: 2024-04-19 10:25