Sociálne a ekonomické podmienky študentov VŠ

Sociologický prieskum a analýza údajov o finančnom príjme a štruktúre výdavkov študentov, o sociálnom statuse rodín študentov, ich pracovných aktivitách a ďalších ukazovateľov. Prieskumy sa realizovali v rokoch 2002 až 2012. Cieľovou skupinou boli študenti vysokých škôl, prieskumy sa uskutočnili výberovým zisťovaním na súbore študentov vysokých škôl s použitím techniky anonymného dotazníka, prieskumný súbor bol zostavovaný technikou kvótneho výberu (kvóty: pohlavie, skupina študijných odborov, sídla vysokých škôl).

V štúdiách sú prezentované výsledky kvantitatívnej analýzy jednotlivých aspektov života študentov, čo zahŕňa: sociálny status rodičov, situáciu pred začatím štúdia na vysokej škole, ich životné podmienky, teda finančný príjem z jednotlivých súkromných a verejných zdrojov, výšku výdavkov v prvom a v ostatných mesiacoch semestra za jednotlivé položky, otázku práce počas semestra aj prázdnin a prípadného prerušenia štúdia. Výsledky sú analyzované z hľadiska jednotlivých výberových triediacich znakov prieskumnej vzorky, teda skupiny študijných odborov, vysokej školy, mesta štúdia, študijného programu a pohlavia, osobitne boli hodnotení študenti, bývajúci u rodičov alebo príbuzných a osobitne bývajúci mimo domácnosti rodičov.
Sociálne a ekonomické podmienky študentov denného štúdia verejných vysokých škôl na Slovensku v roku 2012 (priebežné výsledky)

Sociálne a ekonomické podmienky študentov denného štúdia verejných vysokých škôl na Slovensku v roku 2007
Sociálne a ekonomické podmienky študentov denného štúdia verejných vysokých škôl na Slovensku v roku 2006
Sociálne a ekonomické podmienky študentov denného štúdia verejných vysokých škôl na Slovensku v roku 2005

Posledný update stránky: 2014-11-25 23:03